Правилник за рекламната и спонсорска дейност

I. ПРЕДМЕТ

Чл.l. Настоящият правилник урежда принципите, съгласно които БНР предоставя срещу заплащане програмно време за излъчване на търговски съобщенияи спонсориране съгласно Закона за радио и телевизия (ЗРТ) и действащото законодателство.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

Чл.2. Основните принципи са:

1. Защита интересите на слушателите и гарантиране на правото им на свобода на информацията и свобода на избор в качеството им на потребители.

2. Недопускане на действия, чрез които договорен или друг партньор на БНР може да бъде привилегирован за сметка на конкуренти, когато между тях са налице равни други условия.

III. ИЗИСКВАНЕ ЗА ДОГОВОР

Чл.3 (1) Предоставянето срещу заплащане на програмно време за излъчване на търговскисъобщения става само след сключването на писмени договори между БНР рекламодателя и /или спонсора. Разпределението на излъчванията по часови пояси, тяхната продължителност и периоди се посочват в остойностен медия план, който е неразделна част от договора.

(2) Договорът задължително съдържа пълните данни на рекламодателя/спонсора съгласно Търговския регистър към Агенция по вписванията.

(3) Не се допуска сключване на договор с рекламодател / спонсор, който има неуредени задължения към БНР, независимо от правоотношенията, при които е възникнало задължението.

(4) Договорите за предоставяне срещу заплащане или друго подобно възнаграждение на програмно време за излъчване на търговски съобщения и спонсорство се сключват на базата на образци, подготвени от БНР.

(5) Рекламна агенция или медия агенция,като страна по договор с БНР,може да рекламира дейността си само в качеството на пряк рекламодател.

(6) Всички договори за излъчване на търговски съобщения и спонсорство се утвърждават ежемесечно от Управителния съвет на БНР.

(7) В минутите за търговски съобщения, определени от 3РТ, не влизат самопромоционалните клипове.

IV. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

В ПРОГРАМИТЕ НА РРС

Чл.4 (1) Предоставянето срещу заплащане или друго подобно възнаграждение на програмно време за излъчване на търговски съобщения и/или спонсорство (реклама и/или спонсорство) от РРС се подчинява на изискванията на този Правилник и на изготвена Тарифа за реклама за съответната РРС, която задължително се съгласува с отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“, преди да бъде утвърдена от Управителния съвет на БНР.

(2) Директорите на РРС сключват самостоятелно договорите за предоставяне срещу заплащане на програмно време за излъчване на търговски съобщения и /или спонсорство. Договори се сключват по образци, подготвени от БНР. Отклонения от утвърдените образци на договори се допускат след писмено съгласуване с ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“и директора на дирекция „Правна и човешки ресурси“.

(3) Директорите на РРС носят отговорност за спазването на този Правилник и другите вътрешнонормативни актове на БНР, отнасящи се до излъчването на търговски съобщения и /или спонсорство.

V.МЕДИА ПЛАН

Чл.5 (1) Програмирането на излъчванията на търговски съобщения и или спонсорски съобщения се осъществява с остойностен медия план и след писмено потвърждение от ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ или упълномощено от него лице и става неразделна част от договора.

(2) Промяна на депозиран от рекламодателя/спонсора медия план за излъчване е възможно само при изразено писмено желание на рекламодателя и или спонсора ,съгласувана и потвърдена от ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“.

(3) Допълнителни излъчвания се договарят с анекс, придружен от остойностен медиа план.

(4) Неизлъчване на търговски и/или спонсорски съобщения, както и надруги рекламни форми, са възможни по програмни, технически и/или форсмажорни причини, и/или на основание законови разпоредби. В тези случаи БНР договаря с рекламодателя/спонсора компенсаторни излъчвания в рамките на общия договорен обем и срок.

(5) БНР носи отговорност за техническото качество на излъчването, но не носи отговорност за качеството на приемането на радиосигнала.

Чл. 6 (1) Съдържанието и формата на предоставяните от рекламодателя/спонсора на БНР материали за излъчване на търговски и/или спонсорски съобщения трябва да отговарят на изискванията на Закона за радиото и телевизията и на техническите изисквания на БНР. При противоречие на изискванията, заложени в ЗРТ по отношение съдържанието на предоставения материал за излъчване, отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ свиква консултативна група с представители на дирекция „Правна и човешки ресурси“ и „Програмна дирекция“, която да излезе със становище относно отказа за излъчване на предоставения материал.

(2) БНР си запазва правото да отказва възлагания за излъчване на търговски и/или спонсорски съобщения независимо, че те са приети по обвързващ начин (подписан договор), ако впоследствиесе установи  че съдържанието на рекламните форми е в противоречие със ЗРТ и действащото законодателство или морала или ако не са уредени авторските и сродни права или техническите качества на предоставените за излъчване материали не отговарят на техническите изисквания на БНР. В тези случаи БНР информира рекламодателя/спонсора в писмена форма за основанията си за отказ. Рекламодателят/спонсорът има право да получи обратно предварително платената сума за отказаните от БНР излъчвания.

(3) Рекламодателите/спонсорите носят пълна отговорност при претенции на трети лица и в случай, че в следствие на излъчването на предоставени от тях търговски и или спонсорски съобщения БНР претърпи имуществена санкция или други щети. В този случай те се задължават да обезщетят изцяло нанесените на БНР щети.

(4) След края на излъчванията, предоставените от рекламодателя/спонсора материали за излъчване се съхраняват в БНР, освен ако писмено не бъдат поискани обратно. В случай, че тези материали не бъдат използвани повече от една година, БНР има право да ги унищожи.

VI. СПОНСОРСТВО

Чл.7 (l) Програми, предавания и рубрики на БНР могат да бъдат спонсорирани при спазване на изискванията на ЗРТ и настоящият правилник.

(2) Формата и съдържанието на спонсорските съобщения трябва да отговарят на следните изисквания:

- да не съдържат търговска информация като адреси, телефони, цени, място на продажби;

- да са в началото и/или в края на предаването и в началото и/ или в края на

самопромоционалния клип.

(3) БНР не дава гаранции за ексклузивност на спонсора на съответното предаване/рубрика, освен ако това не е договорено изрично.

(4)Спонсорът не може да има претенции относно съдържанието на търговските съобщения, излъчвани в спонсорираното от него предаване/рубрика.

VII. ЦЕНИ И ОТСТЪПКИ. АГЕНЦИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл.8 (1) Цените, по които БНР предоставя програмно време за излъчване на търговски съобщения са определени в Рекламната тарифа на БНР, утвърдена с решение на УС на БНР. Рекламната тарифа се оповестява по начин, достъпен за всеки желаещ да рекламира в БНР.

(2) Завишения на цените във връзка със специални условия, свързани с излъчването на конкретно търговско съобщение се обявяват в Рекламната тарифа.

(3) Бартерните договори се сключват при условията на Рекламната тарифа и по тях не се начисляват комисионни възнаграждения на физически лица и служители на БНР.

(4) Рамковите договори с рекламни и медия агенции се изпълняват по цени, съгласно Рекламната тарифа, валидна към момента на подаване на всяка отделна заявка.

(5) Договорите с преки рекламодатели се изпълняват по цени, съгласно действащата Рекламна тарифа към момента на сключване на договора.

(6) В следствие на нуждите на пазара и след направено предложение от ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ до Генералния директор и УС на БНР могат да бъдат утвърждавани и специални ценови пакети за излъчването на търговски съобщения и/или спонсорство.

(7) Отстъпките от утвърдените в Рекламната тарифа, цените и редът за тяхното прилагане са, както следва:

1.Обемна отстъпка: предоставя се върху брутните обеми за всички клиенти на рекламни и медия агенции и преки рекламодатели, които са заявили рекламни кампании за период от една година от сключване на договора.

1.1 В брутните обеми се включват обемите за спонсорирането на предавания и рубрики.

1.2 За брутен обем се считат сумите от заявените и излъчени търговски съобщения преди начисляване на ДДС и приспадане на обемна отстъпка и агенционно възнаграждение.

1.3 Обемната отстъпка може да се предостави авансово след подписване на договор за гарантиране на годишен брутен обем.

1.4. В случай, че в края на едногодишния период се установи неизпълнение на поетия ангажимент за обем, стойността на всички заявки за периода на договора се преизчисляват със съответната обемна отстъпка съгласно скалата, съдържаща се в Рекламната тарифа.

1.5 Върхустойността на заявените рекламни пакети не се начислява агенционно възнаграждение, като техните стойности влизат в натрупанитеобеми на агенциите.

1.6 При договорите със стойности над посочените в скалата за изчисляване на обемна отстъпка, съдържаща се в рекламната тарифа, размерът на отстъпката за обем се определя с решение на УС на БНР за всеки конкретен случай , след предложение ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ или директора на РРС.

2. Специална отстъпка – в изпълнение на обществената си функция БНР предоставя за кампании в подкрепа на културата отстъпки за фестивали, концерти, изложби, оперни и театрални постановки, наука и образование, книгоиздаване и други подобни прояви.

2.2. Отстъпката се начислява само при сключване на директни договори между БНР и рекламодателите.

2.3 При договорите със специална отстъпка не се начисляват отстъпки за обем и агенционни възнаграждения.

3. При договори с медия агенции може да се договаря кумулативна отстъпка, която включва обемната отстъпка и агенционното възнаграждение. Размерът на кумулативната отстъпка над определените в Тарифата за реклама стойности се определя с решение на УС на БНР след предложение от ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ или директора на РРС.

(8) Агенционните възнаграждения се начисляват след приспадане отстъпките за обем. Размерът на агенционните възнаграждения се съдържа в Рекламната тарифа.

VIII. КОМИСИОННИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл.9. (1) Право на комисионни възнаграждения имат физически лица, осигурили поръчки за излъчване на търговски съобщения и /или спонсорство в програмите на БНР и се изчисляват по скала, утвърдена от УС на БНР след предложение от ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ и директорите на РРС.

(2) Служителите от отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ на БНР - София, както и служителите от рекламните отдели на РРС имат право на допълнително стимулиране при надхвърляне на възложените им цели. Условията, при които се изплаща допълнителното стимулиране се уреждат в Правилник за стимулиране на служителите в БНР с принос за приходите от реклама.

ІХ. ДОГОВОРИ ЗА СЪВМЕСТНИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕДАВАНИЯ

Чл.(10) При осигуряване на реклама или спонсорство от страна на съпродуценти на съвместни предавания или продукции БНР договаря разпределяне на нетните приходи.

X. МЕДИЙНО ПАРТНЬОРСТВО

Чл. 11. (1) БНР предоставя възможност за подкрепа на кампании, които са съобразени с обществения профил на медията и имат положителна добавена стойност към социалните и културни ценности.

Чл.12. Всеки кандидат за медийно партньорство следва да предостави официално писмо по образец, намиращ се в интернет страницата на БНР.

Чл. 13. При внасяне на официално писмо за медийно партньорство същото се разглежда от „Програмна дирекция“, отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“. След като се произнесат относно целесъобразността на медийното партньорство, с него биват запознати и директорите на съответните програми, в които ще бъде осъществено партньорството.

Чл. 14. (1) Медийни партньорства за популяризиране чрез търговски съобщения на събития/инициативи/кампании с платен вход, приходите от които няма да бъдат използвани за благотворителност, се третират съобразно утвърдените от УС на БНР пакети за излъчване на търговски съобщения при условията на медийно партньорство.

(2) В съдържанието на търговското съобщение задължително фигурира текст, обозначаващ БНР като медиен партньор и може да присъстват търговски марки и/или имена на юридически лица, които са организатори и/или спонсори на кампанията/събитието/инициативата, при условие че е заплатено участието на втора или последваща търговска марка, съгласно Рекламната тарифа.

Чл. 15. (1) В случаите, в които БНР, подкрепя кампания/ събитие/ инициатива с некомерсиален/ благотворителен характер, търговските съобщения:

1.  Съдържат текст, недвусмислено посочващ ролята на БНР като подкрепяща институция;

2.  Не могат да съдържат имената на търговски марки, спонсори и/или юридически лица със стопанска цел;

3.  Излъчват се в безплатна схема на рекламните блокове на БНР, обозначени със съответния сигнал.

(2) Организаторът се задължава да предостави присъствие на марката на БНР във всички промоционални материали, когато има такива.

Чл. 16 Излъчването и съдържанието на предоставеното търговско съобщение от страна на организатора/медия партньора на кампанията/събитието/инициативата се подчиняват на същите правила, както търговските съобщения, регламентирани от настоящия Правилник.

XI. ПОТВЪРЖДАВАНЕ НА НАПРАВЕНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ

Чл.12 (1) В срок до 10 дни след излъчването на търговските и/или спонсорски съобщения по направена заявка и при постъпило писмено искане от страна на рекламодателя/спонсора. БНР издава сертификат за излъчените търговски съобщения по зададен от рекламодателя/спонсора медия план.

(2) Сертификатът удостоверява датата и началния час на излъчените съобщения, техния брой, вид и времетраене  на рекламния/спонсорския клип.

(3) Дежурните технически екипи потвърждават с подписа си и контролират излъчването на търговските съобщения. Схемите се връщат в отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ или отдел „Реклама” на съответната РРС като отчетен документ за извършените излъчвания.

(4) При неизлъчване от страна на БНР на заявени съобщения по програмни причини, рекламодателят се компенсира с равностойни излъчвания, при условия достатъчно близки до заявените.

(5) За неизлъчените в договореното време търговски съобщения без уважителна причина, виновните за това лица носят дисциплинарна отговорност.

ХІІ.ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на този Правилник:

1.  „Рекламодател“ е юридическо или физическо лице, което има сключен договор с БНР срещу заплащане или друго подобно възнаграждение за излъчване в програмите на БНР на реклама или други форми за популяризиране на производството и/или доставката на стоки и/или услуги, или на кауза и/или идея, или да предизвика друг желан от него ефект.

2.  „Спонсор“ на програми, предавания, рубрики на БНР е юридическо или физическо лице, което има сключен договор с БНР срещу заплащане или друго подобно възнаграждение, което не се занимава с доставка на медийни услуги или производството на радиопредавания, но желае да финансира медийни услуги или радиопредавания, с цел популяризиране в обществото на неговото име, търговска марка, репутация, дейност или на неговите продукти.

3.  „Рекламодателят / спонсорът” трябва да е притежател на всички права за ползване и рекламиране на марката и/или името на продукта (стоката или услугата), които желае да популяризира чрез програмите на БНР.

4.  „Търговски съобщения“ в радиоуслуги са звукови съобщения, предназначени да рекламират пряко или непряко стоки, услуги или репутация на физическо или юридическо лице, извършващо стопанска дейност, или да съдействат за популяризирането на кауза или идея, или да предизвикат друг ефект, желан от рекламиращия, придружаващи или включени в дадено предаване срещу заплащане или друго подобно възнаграждение, или с цел осигуряване на самопромоция.

5.  „Реклама“ е форма на търговско съобщение, придружаващо или включено в радиопредаване срещу заплащане или подобно възнаграждение или с цел осигуряване на самопромоция на публично или частно предприятие или физическо лице във връзка с търговия, стопанска дейност, занаят или професия, имащо за цел да се популяризира доставянето на стоки и услуги, включително недвижима собственост, или на права и задължения, или да съдейства за популяризирането на кауза или идея, или да предизвика друг ефект, желан от рекламиращия срещу заплащане.

6.  „Спонсорство“ е форма на търговско съобщение, състоящо се в принос от физическо или юридическо лице, което не се занимава с доставката на медийни услуги или със създаване на аудио произведения, към финансирането на медийни услуги или предавания с оглед популяризиране на неговото име, търговска марка, репутация, дейност или на неговите продукти.

7.  „Радиопазар“ е форма на търговско съобщение, което представлява всяко пряко предложение към аудиторията с цел предоставянето на стоки или услуги, включително недвижима собственост, права и задължения в радиопредаване срещу заплащане.

8.  „Радиопазарен прозорец“ е обособена част от програмата, предназначена за излъчване на търговско съобщение, представляващо радиопазар.

9.  „Медийно партньорство“ – подкрепа от страна на БНР на събитие/ кампания/ инициатива, с обществена или културна значимост, които са съобразени с обществения профил на медията и имат положителна добавена стойност към социалните и културни ценности.

XIIІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание Закона за радиото и телевизията.

§2. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван с решение на УС на БНР.

§3. Настоящият Правилник е приет на заседание на Управителния съвет на 17.08.2016 г., и влиза в сила на 17.08.2016 г. и отменя всички предишни правилници

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ ………………………………

ВИКТОР СЕРАФИМОВ …………………………….

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА …………………………...

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ ………………………………

СВИЛЕНА СИМЕОНОВА ……………………………