Правилник за заплащане на извънщатните сътрудници в БНР

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 1. Настоящият Правилник урежда реда и условията за сключване на договори между БНР и извънщатни сътрудници, съгласно Закона за радиото и телевизията (ЗРТ).

Член 2. Страни по договора са:

2.1. Българското национално радио, представлявано от Генералния директор или ръководителите на самостоятелни структурни звена, на основание заповед на Генералния директор и финансовия директор;

2.2.   лица, които не са в трудови правоотношения.

II. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДЕЙНОСТИ

Член 3. (1) Възлагането на дейности по извънтрудово правоотношение с извънщатни сътрудници и щатни служители на БНР се осъществява с един договор за всички ангажименти на лицето, за съответния месец, за съответната програма, дирекция или самостоятелна структура. Договорът се изготвя след предложение от съответните длъжностни лица по структурни звена и в него се отбелязва наименованието и броя на всички предавания, за които лицето ще бъде ангажирано през месеца. Договорите се сключват по утвърдени от Управителния съвет на БНР типови бланкиили индивидуални договори.

(2) Общата сума на възнагражденията по извънтрудовите правоотношения за цялата система на БНР и по звена е планирана в бюджета на БНР за съответната финансова година. Ръководителите на самостоятелни структурни звена, на които са делегирани съответните права със Заповед на Генералния директор, отговарят за спазването на бюджетa за възнаграждения по извънтрудови правоотношения за повереното им звено.

(3) Възнаграждението на носителите на авторско право и възнагражденията за изпълненията на носителите на сродни права артисти и изпълнители и други по смисъла на Закона за авторско право и сродните му права,ако не е уговорено друго, се разделя и се посочва в договора на две части:

·  20 % - възнаграждение за създаване, изработка на произведение или за изпълнение на произведение.

·  80 % - възнаграждение за отстъпени авторски права и/или сродни права на артистите – изпълнители за използване на произведението/ изпълнението в програмите на БНР. 

(4) Ръководителите на структурните звена определят персоналните възнаграждения по гражданските договори за съответния месец, на база Тарифата за размерите на възнагражденията на щатни служители,ангажирани по извънтрудови правоотношения и нещатни сътрудници в БНР“. Изготвените договори се подписват от съответния ръководител,оторизирано лице от Икономическа дирекция от една страна и изпълнителя от друга страна.

(5) БНР сключва договор с лица по чл. 2.2. от настоящия Правилник в следните случаи:

1. За участие в предаване.

По предложение на редакторите, съгласувано с отговорните редактори и/или ръководителите на отдели, главните продуценти и директорът приемат темите и нещатните участници (субекти по член 2.2) в подготовката и реализацията на радиопредаванията. След приемането се съставят дневни (седмични, месечни) планове на предаванията и се сключват с горепосочените участници договори, съгласно образец. Договорите се подписват от ръководителите на самостоятелни структурни звена и финансовия директор.

2. За създаване и/или придобиване на права върху радиопиеса (драматизация, адаптация).

Отговорният редактор, съгласувано с редакторите, предлага на Художествения съвет за обсъждане и приемане темата за радиопиеса (драматизация, адаптация) и автора (субект по член 2.2). С последния се сключва договор, който се подписва от ръководителите на самостоятелни структурни звена и финансовия директор.

3. За постановка на радиопиеса (драматизация. адаптация).

Отговорният редактор, съгласувано с редакторите. предлага на Художествения съвет за обсъждане и приемане за запис на определена постановка. Художественият съвет определя режисьора на постановката, композитора за написване на оригинална музика към драматичното произведение и актьорите (субекти по член 2.2). С тях се сключват договор, по образец, подписани от ръководителите на самостоятелни структурни звена и финансовия директор.

4. За участие на изпълнители при запис на музикално произведение или при изнасяне на концерт. Продуцентите, съгласувано с диригентите и Художествените съвети на съставите, предлагат на Ръководството на дирекцията (директор или главен продуцент и ръководител на отдел "Музикални състави") произведенията и изпълнителите (субекти по член 2.2), които да бъдат включени в месечните и годишни планове. С изпълнителите се сключват договори по образец, които се парафират от продуцент и главен продуцент и се подписват от ръководителите на самостоятелни структурни звена и финансовия директор.

5. За написване на музикално произведение с/без текст.

Продуцентите предлагат на Ръководството на дирекцията (директор, главен продуцент и ръководител на отдел "Музикални състави") авторите (субекти по член 2.2.), с които да бъдат сключени договори за създаване на нови произведения. С авторите се сключват договори по образец, които се парафират от продуцент и главен продуцент и се подписват от ръководителите на самостоятелни структурни звена и финансовия директор.

3.6.   Възлагането на дейности, извън посочените в т. от 1 до 5 включително, става по предложение на съответния ръководител на самостоятелно структурно звено до Генералния директор на БНР (директора на РРС) и се извършва въз основа на договори по образец (или индивидуални договори), парафирани от директора на дирекция „Правна и човешки ресурси“ и подписани от Генералния директор на БНР (директора на РРС) или упълномощено от него длъжностно лице и оторизирано лице от Икономическа дирекция.

III. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ

Член 4. За участие в предаване

Главният продуцент и/или ръководителят на отдел, съгласувано с отговорния редактор и редактора, приемат материала и/или извършената дейност.

Член 5. За създаване и/или придобиване на права върху радиопиеса

(драматизация, адаптация). Готовото драматично произведение се одобрява от Художествения съвет и се приема от главния продуцент.

Член 6. За постановка на радио пиеса (драматизация, адаптация). Готовият запис на драматичното произведение се одобрява от Художествения съвет и се приема от главния продуцент.

Член 7. За участие при запис на музикално произведение или при изнасяне на концерт готовият звукозапис се одобрява от комисия, назначена от директора на дирекция "Музикална къща на БНР", в която участват продуцента и главния продуцент.

Член 8. За музикални произведения

Готовият звукозапис се одобрява от комисия, назначена от директора на дирекция "Музикална къща на БНР", в която участват продуцента и главния продуцент.

Член 9. Посочените в член 3.6 от настоящия правилник дейности, се приемат от ръководителя на самостоятелното структурно звено, направил предложение съгласно чл. 3.6.

Член 10. Служителите на БНР, които по силата на този раздел, приемат извършените дейности, отговарят за съответствие на изпълнението с възложеното по договора.

IV. ИЗПЛАЩАНЕ НА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Член 11. Изплащането на възнаграждения за дейности, извършени по този Правилник, се осъществява въз основа на договори, при спазване на изискванията на СФУК в БНР. При изплащане на възнагражденията чиито размер превишава прага за съкратена процедура по „Процедурите за предварителен контрол и двоен подпис“ договора се придружава с одобрен контролен лист.

Член 12. Възнагражденията се изплащат след предоставяне на отчет за извършената дейност извънщатен съттрудник и съставен констативен протокол за приемане на работата, подписан от съответните длъжностни лица при спазване на изискванията на системите за финансово управление и контрол.

V. ПРЕХОДНИ и ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 13. Минималните и максималните размери на възнагражденията се определят в "Тарифа за размерите на възнагражденията на извънщатни сътрудници в БНР“, която е неразделна част от този Правилник.

Член 15. Настоящият Правилник може да бъде изменян или допълван с решение на Управителния съвет на БНР.

Член 16. Настоящият Правилник за заплащане на извънщатните сътрудници в БНР е приет на заседание на Управителния съвет на 19.08.2016г., влиза в сила от 19.08.2016 г. и отменя всички предишни правилници.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ…………………………………….

ВИКТОР СЕРАФИМОВ……………………………………

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА………………………………….

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ……………………………………….

СВИЛЕНА СИМЕОНОВА…………………………………..