Правилник за външните и съвместните продукции в БНР

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ЧЛЕН 1. ПРЕДМЕТ

Настоящият Правилник урежда реда, начините и критериите, при които БНР възлага създаването на радиопрограми на независими продуценти, както и реда и условията, при които БНР участва в съвместни продукции с трети лица.

ЧЛЕН 2. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ

Правилникът се прилага спрямо всички национални и регионални програми на БНР, включително и по отношение на програмите, създавани в Регионалните радиостанции (РРС) на БНР.

ЧЛЕН 3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

(1) "Независим продуцент" е юридическо лице, регистрирано в Република България, в друга държава – членка на Европейския съюз, или страна по Споразумението за Европейско икономическо пространство, организационно и икономически независимо от който и да е радио- и телевизионен оператор в дейността си, за което са спазени следните изисквания:

1.  не е собственик на радио- или телевизионен оператор или на дял от имуществото му;

2.  радио- или телевизионен оператор не е собственик на такова лице или на дял от имуществото му;

(2) "Външна продукция" е радиопредаване, създадено от независим продуцент, върху което БНР придобива права за излъчване.

(3) "Закупуване" на външно предаване е сделка, при която БНР придобива изключителните права за разпространение на програма или предаване, предварително създадени от независим продуцент, срещу възнаграждение.

(4) "Съвместна продукция" ("Копродукция") е сделка, при която БНР и независим продуцент обединяват своите финансови, технически и/или творчески ресурси за създаването на програма или предаване, правата върху което принадлежат съвместно на страните, съобразно дяловото им участие. Приходите от излъчването и последващото използване на предаванията, представляващи съвместни продукции, се разпределят между страните, съобразно дяловото им участие и условията на договора за съвместна продукция.

(5) "Бюджет на независимия продуцент" е проект за разходите на същия за реализиране на предаването, уточнени по видове, с включена в него печалба на продуцента.

ЧЛЕН 4. ОТГОВОРНОСТ НА БНР

(1) БНР носи пълна отговорност за качеството и за съдържанието на излъчваните от него програми.

(2) БНР има право да установява изисквания по отношение на качеството и съдържанието на външните и съвместни продукции.

(3) Всички външни и съвместни продукции трябва да отговарят на:

1. установените в БНР технически и технологични изисквания за качество на звукозаписа;

2. установените в БНР морални, етични и други изисквания към съдържанието, доколкото същите са приложими към съответната продукция;

3. разпоредбите на Закона за радиото и телевизията.

ЧЛЕН 5. ПРИНЦИПИ

(1) При участието си в съвместни продукции, възлагането и закупуването на външни продукции, БНР се ръководи от следните принципи:

1. равнопоставеност на независимите продуценти;

2. икономичност и ефективност;

3. прозрачност.

(2) Не могат да бъдат независими продуценти:

1. лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;

2. лица, контролирани от лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим;

3. лица, в които на ръководна длъжност е назначен служител на БНР, съпруг, роднина по права линия, брат или сестра на член на Управителния съвет на БНР или на лице, заемащо ръководна длъжност в БНР.

(4) Отношенията между БНР и независимите продуценти по повод създаването на съвместни и външни продукции се уреждат с писмени договори.

(5) БНР се стреми да участва в съвместни продукции със своите налични ресурси (ефирно време, водещи, технически екип, материално-техническа база) и само по изключение и при мотивирана необходимост от това – с финансови средства.

(6) БНР придобива изключителните права за използването на външните продукции, които възлага и на съвместните продукции, в които участва. БНР закупува готови продукции, само когато същите не са добили популярност в ефира на други електронни медии. В тези случаи периодът на изключителност се урежда в договора за закупуване на външната продукция.

РАЗДЕЛ II. ВЪНШНИ ПРОДУКЦИИ

ЧЛЕН 6. ОБЩИ ПРОГРАМНИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ЗАКУПУВАНЕТО ИЛИ ВЪЗЛАГАНЕТО НА ВЪНШНИ ПРОДУКЦИИ

(1) БНР възлага създаването на продукции от независими продуценти, когато:

а) съществува аргументирана програмна необходимост от дадено предаване и БНР няма възможност да създаде подобно предаване самостоятелно или с помощта на независим продуцент под формата на съвместна продукция или

б) възлагането на предаването на независим продуцент е икономически по-изгодно за БНР отколкото самостоятелното му производство.

(2) БНР може да закупува готови външни продукции или да възлага създаването на нови такива.

(3) БНР не може да закупува външни продукции или да възлага на независими продуценти създаването на новини, актуално-публицистични предавания с политическа и икономическа тематика, както и на предавания с религиозна тематика. Това ограничение се отнася и до отделните рубрики, включени в състава на външната продукция.

(4) Образователните предавания, създадени от независими продуценти, следва да бъдат съобразени с изискванията на Министерството на образованието и науката за съответната възрастова група, към която са насочени.

(5) Преценките за съответствието на предложенията на независими продуценти с условията на този член се правят от Програмния съвет на БНР.

ЧЛЕН 7. РЕШЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА НА ВЪНШНА ПРОДУКЦИЯ

(1) Становището за възлагане създаването на външна продукция или закупуването на готова такава се взема от Програмния съвет на БНР с обикновено мнозинство.

(2) Предложение за възлагане или закупуване на външна продукция до Програмния съвет могат да правят:

1. всеки от членовете на УС на БНР;

2. Програмният директор на БНР;

3. Директорите на програми – за излъчване в ефира на ръководената от тях програма.

(3) В предложението се мотивира необходимостта от създаването на външната продукция, описват се основните параметри на програмата или предаването (тематика, времетраене, честота на излъчване, общ брой на предаванията, потенциална аудитория и др.) и се предлага прогнозна стойност на продукцията, предварително съгласувана с финансовия директор на БНР.

(4) По своя преценка Програмният съвет може да изисква допълнителна информация от предложилия външната продукция.

(5) Програмният съвет изразява становище, с което одобрява или отхвърля възлагането или закупуването на външна продукция. Становището се изготвя в срок от две седмици след получаване на предложението, а когато е поискана допълнителна информация съгласно ал. 4 – в срок от две седмици след получаване на информацията.

(6) Когато изрази положително становище, Програмният съвет отправя до УС на БНР предложение за провеждане на конкурс, като посочва най-малко:

а) основните характеристики на програмата или предаването;

б) прогнозната стойност за създаване на същото;

в) мотивите за необходимостта от възлагане или закупуване на външна продукция;

г) броя на пилотните предавания;

д) общия брой на предаванията;

е) предложение за делегиран продуцент от страна на БНР.

ЧЛЕН 8. КОНКУРС

(1) В срок от седем дни след получаването на становището на Програмния съвет по чл.7, УС на БНР взема решение, с което обявява провеждането на конкурс за създаване на външна продукция или отказва възлагането или закупуването на външна продукция. Отказът задължително се придружава от мотиви.

(2) УС на БНР разгласява по подходящ начин условията на конкурса.

(3) В условията на конкурса се посочват жанра и тематиката на външната продукция, честотата на излъчване, времетраенето, общия брой на предаванията и максималната стойност на външната продукция, както и методиката за оценка на офертите. По преценка на УС на БНР може да се обяви и друга информация, свързана с външната продукция.

(4) В указания от УС на БНР срок, заинтересуваните независими продуценти депозират в Програмния съвет на БНР писмени оферти за предлаганите от тях предавания. Офертите се придружават задължително от:

1. Концепция на предаването (евентуално сценарий на пилотно издание на предаването);

2. Мотивирано ценово предложение, включващо крайната цена, на която се предлага на БНР да закупи продукцията и бюджет на независимия продуцент с информация за планираните разходи по видове, включително планираната печалба на независимия продуцент.

(5) Не се допуска до участие в конкурс лице, което има непогасени финансови задължения към БНР към момента на подаване на офертата си, независимо от правоотношенията, при които е възникнало задължението, както и лица, с които БНР е ангажирано във висящ съдебен или арбитражен спор, независимо от неговия произход и основания.

(6) Офертите, подадени след крайния срок, посочен в обявата за конкурса, не се разглеждат от Програмния съвет.

(7) Независимите продуценти могат да предлагат вече създадени продукции, само когато това е изрично посочено в условията на конкурса и създадените от тях продукции не са излъчвани в ефира на други електронни медии.

ЧЛЕН 9. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА

(1) Офертите за външни предавания се разглеждат от Програмния съвет на БНР, в определения от УС на БНР срок.

(2) Програмният съвет проверява съответствието на офертите с изискванията на ЗРТ, този правилник и условията на конкурса. Оферти, които не отговарят на тези изисквания, включително и на изискванията по отношение на независимия продуцент, както и оферти, които надвишават максималната стойност за възлагане на външната продукция, не се разглеждат по същество.

(3) Програмният съвет оценява офертите, като се ръководи от определената от УС на БНР методика и ги класира съобразно получените оценки. Програмният съвет съставя протокол с констатациите, оценките и класирането и го внася в Управителния съвет. Доколкото друго не е предвидено изрично в условията на конкурса, Програмният съвет може да оценява офертите, когато на заседанието присъстват най-малко половината му членове. Оценката по всеки показател се получава от средно аритметичната оценка, дадена от всеки от членовете на съвета по съответния показател.

ЧЛЕН 10. РЕШЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ ИЛИ ЗАКУПУВАНЕ НА ВЪНШНА ПРОДУКЦИЯ

(1) На базата на протокола на Програмния съвет по предходния член, УС на БНР:

1. Взема решение за възлагане или закупуване на програма или предаване от независимия продуцент, чиято оферта е класирана на първо място от Програмния съвет;

2. Отказва възлагането или закупуването на външна продукция. В този случай отказът задължително се придружава от мотиви.

(2) В решението по ал. 1, т. 1, УС на БНР може да определи параметрите на договора, които не са посочени в условията на конкурса.

ЧЛЕН 11. ДЕЛЕГИРАН ПРОДУЦЕНТ

(1) Делегиран продуцент на външна продукция по смисъла на този правилник е лице - щатен служител на БНР, на което е възложено да осъществява контактите между радиото и независимия продуцент при и по повод излъчването от страна на БНР на външното предаване. Делегираният продуцент носи отговорност за съответствието на съблюдаването на тези Правилник, на етапите на подготовката, реализацията и излъчването на външните продукции, както и за това външните продукции да отговарят на техническите изисквания на БНР и на разпоредбите на ЗРТ.

(2) Делегираният продуцент няма право на творческо участие във външните продукции, за които отговаря, както и няма право да получава възнаграждения от независими продуценти под каквато и да е форма.

(3) Делегираният продуцент приема за излъчване всяко отделно издание на външната продукция, за която отговаря. В случай, че установи несъответствия с този правилник или законови разпоредби, делегираният продуцент незабавно уведомява директора на програмата, в ефира на която се излъчва или е предвидено да се излъчва предаването Възражения срещу излъчването могат да се правят и от лицата, осъществяващи техническия контрол на БНР с оглед техническите параметри на предаването.

(5) Делегираният продуцент следи за точното изпълнение на задълженията на БНР и независимия продуцент съгласно договора за външна продукция и подписва протоколите за приемане на външната продукция от страна на БНР. При установяване на неизпълнение на договора от страна на БНР или независимия продуцент, делегираният продуцент незабавно уведомява директора на дирекция „Правна и човешки ресурси“.

ЧЛЕН 12. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

(1) Договорът, с който БНР придобива право да излъчва предавания, създадени от външни продуценти, се изготвя от юрисконсулти от отдел „Правна дейност" на БНР, въз основа на решението на УС на БНР съгласно чл. 10, ал. 1, т. 1.

(2) В договора задължително се включва клауза, която указва на независимия продуцент отговорността му за познаване и спазване на този правилник, както и на другите вътрешни разпоредби на БНР, отнасящи се до производството на радиопредавания.

(3) Договорът се парафира от юрисконсулта, който го е изготвил, от директора на програмата, в която ще се излъчва предаването и от директора на дирекция “Реклама и маркетинг”, след което се подписва от финансовия директор на БНР и се предоставя на УС на БНР за утвърждаване. Генералният директор на БНР подписва договора, след като бъде утвърден от УС на БНР.

(4) По един екземпляр от всеки договор се предава за съхранение на финансовия директор на БНР.

РАЗДЕЛ III. СЪВМЕСТНИ ПРОДУКЦИИ

ЧЛЕН 13. СЪВМЕСТНИ ПРОДУКЦИИ

(1) Съвместна продукция може да се създава по инициатива на независим продуцент или по инициатива на БНР.

(2) Участието на БНР в създаването на съвместна продукция се допуска когато:

1. БНР изпитва сериозна програмна необходимост от даден тип предаване, но необходимите права за неговото реализиране се притежават от трето лице, което би ги преотстъпило на БНР при хипотезата на договор за съвместна продукция или

2. създаването на предаване под формата на съвместна продукция е икономически по-изгодно за БНР отколкото самостоятелното му производство или възлагането му на независим продуцент като външна продукция.

(3) Решението за създаване на съвместна продукция се взема от Управителния съвет на БНР по предложение на Програмния съвет.

(4) Предложенията за създаване на съвместна продукция се разглеждат от Програмния съвет на БНР. Такива предложения могат да отправят лицата по чл. 7, ал. 2 или независимите продуценти. Предложенията трябва да имат съдържанието, описано в чл. 7, ал. 3.

(5) По своя преценка Програмният съвет може да изисква допълнителна информация и документи от предложилия съвместната продукция.

(6) Програмният съвет изразява становище, с което одобрява или отхвърля създаването на съвместна продукция. Становището се изготвя в срок от две седмици след получаване на предложението, а когато е поискана допълнителна информация съгласно ал. 5 – в срок от две седмици след получаване на информацията.

(7) Когато изрази положително становище, Програмният съвет изисква от независимия продуцент проект на бюджет с информация за планираните разходи по видове, включително планираната печалба на независимия продуцент, след което отправя до УС на БНР предложение за създаване на съвместна продукция. Програмният съвет посочва в предложението си най-малко:

а) основните характеристики на програмата или предаването;

б) приноса на БНР и независимия продуцент при неговото създаване, включително предложения от независимия продуцент бюджет;

в) мотивите си за необходимостта от съвместната продукция;

г) броя на пилотните предавания;

д) общия брой на предаванията;

е) предложение за делегиран продуцент от страна на БНР.

(8) УС на БНР взема решение, с което приема или отхвърля предложението по ал. 7. Когато отхвърля предложението или изменя някоя от предложените характеристики, УС на БНР задължително мотивира решението си.

(9) Договорът за съвместна продукция се изготвя от юрисконсулт от отдел “Правна дейност” на БНР, въз основа на решението на УС на БНР и се подписва от лицата по чл. 12, ал. 3.

(10) Делегираният продуцент има правата и задълженията по чл. 11. В съвместната продукция делегираният продуцент може да има творческо участие, ако това е предвидено в решението на УС на БНР. Делегираният продуцент няма право да получава под каквато и да е форма възнаграждения за работата си, свързана със съвместната продукция от лица, различни от БНР.

РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ

ЧЛЕН 14. ПЛАЩАНИЯ

(1) Заплащането на външните продукции, възлагани или закупувани за излъчване в програмите на БНР става чрез превеждане на договорената цена по сметка на независимия продуцент в уговорен между страните срок.

(2) Разплащанията с независими продуценти по договори за външни и съвместни продукции се извършват съобразно условията на сключения между БНР и независимия продуцент договор.

(3) БНР има право по всяко време в срока на действие на договорите за външни и съвместни продукции да изисква от независимия продуцент документи, удостоверяващи направените от него разходи във връзка със съответната продукция. В случай, че разходите на независимия продуцент са по-малки от предвидените в съставения от него бюджет, БНР има право да поиска изменение на договора, като съобрази своите ангажименти с реалните разходи на независимия продуцент, или да прекрати договора.

(4) В случай, че във връзка с предаване, произвеждано от независим продуцент, на БНР е наложена имуществена санкция с влязло в сила наказателно постановление, стойността на санкцията, както и разходите на БНР във връзка с евентуалното ѝ обжалване, се възстановяват от независимия продуцент в петдневен срок от поискването им. БНР може да извърши прихващане на тези суми с дължимо на независимия продуцент възнаграждение.

ЧЛЕН 15. ИЗЛЪЧВАНЕ НА ТЪРГОВСКИ СЪОБЩЕНИЯ

(1) Излъчването на търговски съобщения във външните и съвместните продукции се подчинява на изискванията на Правилника за излъчване на търговски съобщения в програмите на БНР.

(2) Цялостната дейност по излъчване на рекламни спотове или вместване на други рекламни форми в рамките на външните продукции и съвместните продукции се осъществява от дирекция "Реклама и маркетинг" на БНР.

(3) Договорите за излъчване на търговски съобщения във външните и съвместните продукции се сключват само от БНР. Договори за излъчване на търговски съобщения, сключени самостоятелно от външните продуценти, не пораждат задължения за БНР, независимо от условията им, освен ако БНР изрично не се съгласи да встъпи в правата на независимия продуцент по тези договори.

(4) Договорите по смисъла на този член се сключват съгласно утвърдените рекламни тарифи на БНР. Отклонения от тарифите се допускат само при завишаване на цената на рекламните излъчвания в рамките на продукцията.

(5) Всички възнаграждения за излъчване на търговски съобщения постъпват по сметка на БНР. Възнагражденията се разпределят съобразно уговореното в договора за създаване на продукцията.

ЧЛЕН 16. ОБОЗНАЧАВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ И СЪВМЕСТНИТЕ ПРОДУКЦИИ

(1) Външните и съвместните продукции се обозначават изрично като такива чрез излъчване в началото и/или в края на предаването на анонс:

  "Българското национално радио представя едно предаване на   (посочва се името/фирмата на независимия продуцент)";

  "Вие слушате една съвместно предаване на БНР и .... (посочва се името/фирмата на независимия продуцент)."

ЧЛЕН 17. АВТОРСКИ ПРАВА И ПРАВА ЗА ВТОРИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВЪНШНИТЕ И СЪВМЕСТНИТЕ ПРОДУКЦИИ

(1) Независимите продуценти уреждат за своя сметка всички авторски и сродни права върху създадените от тях предавания и отговарят за получаването на изричното съгласие на правоносителите за използване на предаванията по всички допустими от закона начини, за максималния срок, разрешен от закона и за територията на целия свят.

(2) Независимите продуценти изготвят пълна справка за използваните в предаването музикални произведения, изпълнения и звукозаписи с точно посочване на носителите на права върху използваните произведения, изпълнения и звукозаписи. Неизпълнението на това задължение от страна на независимия продуцент дава основание на БНР да откаже излъчването на съответното предаване до представяне на изискуемите сведения.

(3) Доколкото не е уговорено друго, БНР подава данните по предходната алинея към съответните дружества за колективно управление на права за участие в разпределението на заплатеното от БНР възнаграждение за използване на произведенията, съответно на изпълненията и звукозаписите.

(4) Правата на сценаристите и водещите на предаването, както и всякакви други права на интелектуална собственост извън посочените в ал. 2, се уреждат съобразно уговореното в договора. Доколкото не е уговорено друго, правата на всички водещи и сценаристи на предаването – външна или съвместна продукция, принадлежат на БНР.

(5) За целите на упражняване на правата на БНР, независимият продуцент предоставя на БНР по едно мастер-копие от външните продукции, което остава на съхранение във фонда на БНР и може да се архивира.

(6) Когато предаване – външна или съвместна продукция – се предоставя за ползване на трето лице, същото урежда за своя сметка възнагражденията на авторите, изпълнителите и продуцентите на използваните в предаването произведения и звукозаписи, както и всички други права на интелектуална собственост върху предаването или части от него, които не принадлежат на БНР.

РАЗДЕЛ V. СПИРАНЕ НА ВЪНШНИ И СЪВМЕСТНИ ПРОДУКЦИИ

ЧЛЕН 18. ПИЛОТНИ ПРЕДАВАНИЯ

(1) Пилотните предавания са първите броеве на радио предаване, излъчвани в програмите на БНР, които служат на Програмния съвет на БНР като тест за възможностите на независимия продуцент да реализира предложената от него идея, на равнище, удовлетворяващо художествените изисквания на БНР.

(2) УС на БНР определя в решението си за създаване на външна или съвместна продукция броя на пилотни предавания, които трябва да бъдат произведени от независимия продуцент. Пилотните предавания могат да са определени като абсолютен брой или период от време.

(3) До изтичане на пилотните предавания договорът може да бъде прекратен от страна на БНР. Решението за прекратяване се взема от УС на БНР по предложение на Програмния съвет. Предложението съдържа мотивирана оценка на художествените и техническите качества на предаването и подробно обяснение на причините за спиране на предаването.

(4) Повторното сключване на договор със същия независим продуцент или относно същото предаване не е пречка за определянето на нов брой пилотни предавания.

ЧЛЕН 19. СПИРАНЕ НА ВЪНШНИ ПРОДУКЦИИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРИ

(1) Външна или съвместна продукция може да бъде спряна до един месец след приключване на пилотните предавания, ако някоя от оценките на контролиращите звена на БНР по отношение на продукцията е отрицателна. Решението за спиране се взема от Управителния съвет.

(2) БНР може да спре излъчването на  външна продукция с едностранно волеизявление, по всяко време, когато:

1. Независимият продуцент наруши разпоредбите на закона или този правилник.

2. Независимият продуцент с действия или бездействия накърни правата и интересите на БНР, включително, но не само, когато продуцент на възложено или закупено от БНР предаване преотстъпи права върху него на трето лице независимо дали преотстъпването е възмездно или безвъзмездно;

(3) В случаите на спиране на предаването при условията на предходните алинеи БНР има право да развали едностранно договора с независимия продуцент по негова вина, без да носи отговорност за евентуалните вреди и пропуснати ползи.

(4) Независимият продуцент може да се откаже от производството на предаването след отправяне на едномесечно писмено предизвестие, освен ако в договора не е предвиден по-дълъг срок за предизвестието.

(5) В случай на нарушение на договора от страна на БНР продуцентът има право да го прекрати с едностранно предизвестие по указания в гражданските закони ред.

РАЗДЕЛ VI. ВЪНШНИ И СЪВМЕСТНИ ПРОДУКЦИИ В РЕГИОНАЛНИТЕ ПРОГРАМИ НА БНР

ЧЛЕН 20. ВЪНШНИ И СЪВМЕСТНИ ПРОДУКЦИИ В ПРОГРАМИТЕ НА РЕГИОНАЛНИТЕ РАДИОСТАНЦИИ

(1) Външни продукции в програмите на регионалните радиостанции (РРС) на БНР се възлагат или закупуват при спазване на принципите , установени с този правилник и по реда, установен в този член.

(2) Директорите на РРС отправят мотивирани предложения за възлагане или закупуване на външни продукции или създаване на съвместни продукции до Програмния съвет на БНР.

(3) Ако одобри предложението, Програмният съвет предлага на УС на БНР да вземе решение за обявяване на конкурс за външна продукция, съответно за сключване на договор за създаване на съвместна продукция. Предложението съдържа данните по чл. 7, ал. 6, съответно по чл. 13, ал. 7.

(3) Конкурсът за външна продукция се провежда от определена от директора на съответната РРС комисия в сроковете, определени в решението на УС на БНР. Въз основа на резултатите от конкурса, УС на БНР взема решение по реда на чл. 10.

(4) Договорите по този член се изготвят от юрисконсулти от отдел „Правна дейност" на БНР и се подписват за БНР от директора и главния счетоводител на съответната РРС.

РАЗДЕЛ VII. СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА БНР

ЧЛЕН 21. СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ НА

ИНТЕРНЕТ ПОРТАЛА НА БНР

(1) БНР може да сключва договори с независими продуценти за реализирането на съвместни проекти, които използват ресурсите на интернет портала на БНР.

(2) Проектите по ал. 1, които не представляват предавания или програми по смисъла на Закона за радиото и телевизията, стартират с решение на УС на БНР по предложение на директор на програма, директора на дирекция “Мултимедийни програми”, член на УС на БНР, или въз основа на постъпила оферта от страна на независимия продуцент.

(3) По своя преценка УС на БНР може да изиска становище от Програмния съвет относно предложението по предходната алинея, преди да вземе решение.

(4) Решението на УС на БНР съдържа описание на основните характеристики на проекта, целите, които ще се постигнат с него, срока в който ще се реализира проекта, както и друга информация за него, по преценка на УС на БНР.

(5) Отношенията между БНР и независимия продуцент се уреждат с договор, изготвен от юрисконсулти от отдел "Правна дейност" на БНР, въз основа на решението на УС на БНР.

(6) Реализирането на съвместни проекти на интернет портала на БНР се подчинява на принципите на чл. 5.

(7) Договорите, по които БНР поема задължение да публикува реклама на интернет портала си, не представляват съвместни проекти по смисъла на този правилник.

Настоящият Правилник е приет на заседание на УС на БНР от 17.08.2016 г. и влиза в сила на датата на приемането си, като отменя всички предходни актове на БНР, уреждащи възлагането и закупуването на външни продукции и участието на БНР в съвместни продукции.

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ ………………………………………..

ВИКТОР СЕРАФИМОВ………………………………………..

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА……………………………………..

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ………………………….........................

СВИЛЕНА СИМЕОНОВА……………………………………..