БНР обявява подбор за експерт в отдел „Човешки ресурси“

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността - експерт, управление на човешките ресурси в отдел „Човешки ресурси“, сектор „Администриране на персонала“.

Задължения на заемащия длъжността:
·   да изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения на служителите при спазване на разпоредбите на трудовото законодателство;
·   своевременно да регистрира сключването или изменението на трудовите договори, както и на тяхното прекратяване;
·   по искане на служителите подготвя и предоставя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото им правоотношение;
·   да издава, попълва, съхранява, приключва и връща на служителите трудовите им книжки;
·   да съставя, поддържа и отговаря за състоянието и съхранението на личните трудови досиета на служителите в регистър на трудовите досиета, на електронната база данни на отдел „Човешки ресурси“, както и на архива на трудови досиета на напуснали служители в съответствие с нормативните актове;
·   да обработва документацията, свързана с ползването на отпуски и да въвежда информацията в електронната база данни;
·   да съставя и проверява подготвените документи за освидетелстване от ТЕЛК, както и на документите, необходими за пенсиониране на служителите.

Изисквания за заемане на длъжността:
·   образование – висше, предимство – икономическо или в областта на човешките ресурси;
·   професионален опит в областта на управление на човешките ресурси;
·   много добро познаване на нормативните актове, регламентиращи дейността;
·   добра компютърна грамотност и умения за работа със специализиран софтуер за управление на човешките ресурси „Аладин“;
·   умение за анализ на информация от различни източници;
·   умение за работа в екип;
·   умение за работа в напрегнати ситуации при спазване на кратки срокове;
·   инициативност и умение за самостоятелна организация и приоритизиране на задачите.

Начинът на провеждане на подбора е:
·   първи етап - предварителен подбор по документи;
·   втори етап – събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и диплома за завършено образование, не по-късно от 31.05.2017 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.