Съобщения

| обновено на 25.05.18 в 13:02


А Р Х И В

Община Разлог обновява изцяло училищния корпус и сградата на общежитието на „Професионална гимназия по механизация на селското стопанство“, град Разлог и закупува съвременно оборудване и обзавеждане за нуждите на учебния процес

  На 23.03.2018г. в Заседателната зала на Общински съвет в град Разлог се проведе конференция и пресконференция по повод стартирането на проект „Осъществяване на инвестиции за подобряване на образователната инфраструктура за цялостното подобряване на учебния процес в Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог”.Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020г.

Снимка

  Общата стойност на проекта е 1 297 650,04лв., от които Европейско съфинансиране в размер на 1 103 002,53 лв. и национално съфинансиране – 194 647,51 лв.

  На събитието присъства директора, учителския колектив и учениците от Професионална гимназия по механизация на селското стопанство, град Разлог, както и експерти от Община Разлог. В диалогичен режим бяха обсъдени основните дейности, които ще бъдат изпълнени в рамките на проекта. Беше представена презентация, от която заинтересованите страни получиха информация относно цялостната концепция на проекта.

Снимка

  По проекта в учебния корпус и в общежитието ще се извърши цялостен ремонт на покрива, топлинно изолиране на покрив, топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет. Ще се изпълнят допълнителни работи в помещенията на учебния корпус – фоайета, коридори, кабинети на първия етаж, работилници, стаи за персонал и кухня. Ремонтните дейности ще обхванат и електрическата инсталация, балконските парапети, които са в лошо състояние, цялостен ремонт ще се извърши на съществуващите санитарни помещения и ще се обособят нови такива. В общежитието ще се изгради нова отоплителна инсталация на пелети, а в учебния корпус ще бъде подменен котела с нов, който има по-висок коефициент на полезно действие. Допълнителни дейности ще бъдат извършени  и в двете сгради.

Снимка

  Предвиденото за закупуване оборудване по проекта включва трактор, селскостопански машини - плуг, култиватор за окопни култури, сеялка, картофосадачка и картофовадачка, лаборатория на училището ще бъде оборудвана с микроскопи, термометри, лупи, професионален уред за измерване на pH и влажност на почвата, книги и други необходими инструменти и уреди. С ново оборудване ще бъде и кухнята на общежитието, за която ще бъдат закупени професионална електрическа печка и съдомиялна машина, скара, зленчукорезачка, картофобелачка и други.

Снимка

  От закупеното съвременно оборудване и обзавеждане ще се възползват 230 ученици и учители, които учат и работят в училището.Изпълнението на проекта ще доведе до модернизация на образователната инфраструктура, както и подобряване на качеството на обучителния процес. 


Кметът на Община Разлог инж. Красимир Герчев подписа Договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проект за реконструкция и рехабилитация на общински пътища

Реконструкцията  по проекта ще бъде на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Разлог и с. Елешница.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ, предоставена от  Програмата за развитие на селските райони  2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, е 3 277 772 лева.

Мащабният проект ще обхване и пътя  Разлог – Бачево  в участъците на  ул. „Изворите”, ул. „Тодор Александров”, ул. „Рила” и пътя  Елешница – граница общ. (Белица-Разлог)-Палатик–Черешово в участъка на бул. „9 май”.

На ул. „Изворите” ще се ремонтира уличното платно, ще бъдат  поставени бетонови тротоарни плочи, ще се монтира улично осветление,  ще бъде изградена велоалея  от лявата страна на река Язо,  ще се извърши и озеленяване.  Предстои и укрепване и обезопасяване на речното корито.

На ул. „Тодор Александров” ще се ремонтира уличното платно, ще се ремонтира тротоара от мраморни плочи, ще се извърши озеленяване и ще бъде ремонтирано уличното осветление.

На ул. „Рила” ще се ремонтира уличното платно и ще бъдат поставени тротоари от бетонови плочи на изхода на Разлог по пътя за с. Бачево -до бившата военна база.

 На булевард  „9 май” в с. Елешница ще се ремонтират уличното и локално платна, ще се ремонтират тротоарите и ще се извърши озеленяване.

Целта на проекта е освен подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя, но и подобряване на естетическия вид.

Снимка


В Разлог се  проведе конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог –  сгради на социалната инфраструктура”

Проектът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0024-C01 с бенефициент – Община Разлог. Общата стойност на проекта е 384 508 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 313 571.80, националното съфинансиране е 55 336.20, собственото съфинансиране е 15 600 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Снимка

Обект на инвестиции по проекта е сграда в гр. Разлог, намираща се на ул. „Богомил”№ 2, в която се помещават Общинско предприятие „Домашен социален патронаж”, „Дневен център за стари хора”, Общинска служба по земеделието.

Снимка

На конференцията бе представена информация, че ще бъдат изпълнени дейности, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, конструктивно възстановяване на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло ще бъде подменена водопроводната и канализационната инсталации. Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще бъдат изпълнени и други строително-монтажни дейности. 

Снимка
Община Разлог стартира изпълнението на проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „15 септември  1903-1909г.” гр. Разлог

 Общата стойност на проекта е 1 025 480,61 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 853 194,30 лева, националното съфинансиране е 150 563,71 лева, собственото съфинансиране е 21 722,60 лева.

Снимка

По проекта ще се изпълнят строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подмяна на водопроводната и канализационната инсталации, също така ще бъде доставен и монтиран  котел  за отопление на газ, ще бъде извършен ремонт на санитарните помещения, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата, ще се извърши ремонт на външни парапети и други.  

Снимка

Инж. Красимир Герчев, Кмет на община Разлог подчерта изключително важната роля на сградата на читалището за културния живот на жителите и гостите на Разлог.

Снимка

Николай Орозов, Председател на НЧ „15 септември 1903-1909г.” гр. Разлог коментира, че проекта на общината е най-мащабният ремонт, който ще бъде извършен от построяване на читалището до сега. Той акцентира и върху факта, че читалището е пазител и двигател на културния живот и духовността в Разлог.

Снимка

Това бе обявено на провелата се конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – сгради на културната инфраструктура”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0023-C01 с бенефициент – Община Разлог. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Красимир Герчев, Кмет на Община Разлог: Подобряваме цялостния облик на една от най-важните административни сгради в Разлог чрез прилагане на цялостен пакет от мерки за енергийна ефективност

 В Разлог се  проведе конференция и пресконференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр. Разлог – административни сгради”, Договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0022-C01 с бенефициент – Община Разлог. Общата стойност на проекта е 322 375.30 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 250 024.97, националното съфинансиране е 44 122.05, собственото съфинансиране е 28 228.28 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Обект на инвестиции по проекта е сграда в гр. Разлог, намираща се на ул. „Арх. Александър Баров”№ 2, в която се помещават Общинско предприятие „Обреден дом”, Общинско предприятие „Паркинги и гаражи”, Дирекция „Социално подпомагане” – Разлог, Регионална здравна инспекция, Общински синдикат на Съюз на КТ „Подкрепа”, териториална  организация на Сдружение „Съюз на слепите”.

На провелата се конференция инж. Красимир Герчев – Кмет на Община Разлог, подчерта, че с реализирането на проекта ще бъде подобрен цялостния облик на една от най-важните административни сгради в Разлог. С  прилагане на цялостния пакет от мерки за енергийна ефективност сградата ще достигне най-висок клас на енергопотребление – клас „А”. В момента сградата е от клас „D” и има разход на потребна първична енергия EP = 342 kWh/m2y, след реализиране на мерките, общият годишен разход на първична енергия за сградата ще е в размер на EP = 71,3 kWh/m2y и сградата ще достигне клас на енергопотребление “A”.

Снимка

На конференцията бе представена информация, че ще бъдат изпълнени дейности, които включват цялостно топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци  и врати със система от PVC профил и стъклопакет, ремонт на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, изцяло ще бъде подменена водопроводната и канализационната инсталации, също така ще бъде доставен и монтиран  котел  за отопление на газ. Освен тези мерки ще бъде осигурена достъпна среда за хора с увреждания, ще бъде извършен ремонт на санитарните помещения, ще бъде ремонтирана и мълниезащитната инсталация на сградата.

Община Разлог продължава да изпълнява своята инвестиционна политика за прилагане на мерки за енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради в град Разлог, с  изпълнението на проекти за обновяване на важни публични обекти в сферата на образованието (СУ „Братя Каназиреви” гр. Разлог, ПГ по МСС – гр. Разлог и ОУ „Никола Парапунов” гр. Разлог), на културата (НЧ „15.IX.1903-1909г.”, гр. Разлог), на административните и социални дейности (сгради в гр. Разлог на ул. „Арх. Александър Баров” и „Богомил” № 2), както и на 14 многофамилни жилищни сгради. 

СнимкаВижте още

Неделен мегдан

МУЗИКАЛНАТА КЛАСАЦИЯ НА РАДИО БЛАГОЕВГРАД.  Излъчва се всяка неделя между  17.00  и  19.00  часа. Телефони за връзка със студиото:  073/88 33 15 и 073/88 33 16 Песен №1 се определя чрез вота на слушателите, гласували онлайн и на ефирните ни телефони.  За седмицата 13 - 19 август    в класацията за Песен на..

обновено на 25.07.18 в 14:53

Информация на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

обновено на 19.04.17 в 11:16