Съобщения

| обновено на 10.10.16 в 17:29

Покана от община Струмяни за откриваща пресконференция по повод 13-то издание на МФФ Малешево пее и танцува-Микрево 2016  Pokana_15_10_2016.pdf , Plakat_Programa.pdf 


Съобщение на Община Бобов дол от 6.10.2016г.: 1_Publikaciq_Bobov dol_06.10.docx Съобщение на Община Банско от 14 април 2016г.

Днес 14.04.2016г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Избор на лицензиран оператор за предоствяне на услуги, чрез обществена фиксирана телефонна мрежа и чрез обществена мобилна мрежа за нуждите на община Банско по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1: Избор на оператор на обществена фиксирана телефонна мрежа и предоставяне на гласова телефонна услуга;

Обособена позиция № 2: Предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM с национално покритие”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение за публикувана в регистъра на АОП открита процедура с предмет: "Сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци от населените места на територията на община Кочериново и депонирането им на общинско депо за неопасни отпадъци в местността "Айдере" с. Бараково, община Кочериново" за публикуване от радио "Благоевград". Pismo_Kocherinovo.doc 


Съобщение на Община Банско от 14 април 2016г.

Днес 14.04.2016г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Извършване на геодезически услуги за нуждите на Община Банско”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Банско от 14 април 2016г.

  Днес 14.04.2016 г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: 

 "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на сгради на територията на община Банско" със следните обособени позиции:

" Обособена позиция 1: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище "Никола Вапцаров" - гр. Банско"

" Обособена позиция 2: "Преустройство и подобряване на енергийната ефективност на читалище "Димитър Благоев" - гр. Добринище"

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Бобов дол от 14 април 2016г. по чл.27, ал.2 от ЗОП за обществена поръчка

Община Бобов дол обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„Изготвяне на инвестиционен работен проект и упражняване на авторски надзор за обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на водопроводната мрежа на с. Големо село, с. Мало село и с. Мала фуча, община Бобов дол, област Кюстендил ”

Процедурата е публикувана в Регистъра на  АОП(www.aop.bg) - преписка 00599-2016-0004, Обявление за обществена поръчка(729275) от дата: 14.04.2016 г.

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.bobovdol.eu, Профил на купувача.Съобщение на Община Банско от 14 април 2016г.

Днес 14.04.2016г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на улица в село Кремен, Община Банско”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.Съобщение на Община Бобов дол от 13 април 2016г. по чл.27, ал.2 от ЗОП за обществена поръчка

 

Община Бобов дол обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изготвяне на инвестиционен технически проект и авторски надзор за обект: „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на ОДЗ „Дружба”, кв. Миньор, гр. Бобов дол”

Процедурата е публикувана в Регистъра на  АОП(www.aop.bg) - преписка 00599-2016-0003, Обявление за обществена поръчка(728752) от дата: 13.04.2016 г.

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.bobovdol.eu, Профил на купувача.


Съобщение от 13 април 2016г. по чл.27, ал.2 от ЗОП за обществена поръчка на Община Бобов дол

Община Бобов дол обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет:„ Изработване на технически проект и упражняване на авторски надзор за обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища в Община Бобов дол” и „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в град Бобов дол” ”

Процедурата е публикувана в Регистъра наАОП(www.aop.bg) - преписка 00599-2016-0002, Обявление за обществена поръчка(728614) от дата: 13.04.2016 г.

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.bobovdol.eu, Профил на купувача.


Съобщение от 13 април 2016г. за обществени поръчки с предмет: "Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на обекти на територията на Община Радомир" и "Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора и домашен социален патронаж на територията на община Радомир, област Перник" 01_masovo osvedomyavane OP el. energiya.pdf ; 02_masovo osvedomyavane OP hrani DSH.pdf 


Съобщение на Община Радомир от 13 април 2016г. за обществена поръчка с предмет: " Избор на изпълнител на ремонтно-възстановителни работи по обособени позиции за следните обекти, както следва - 1. Благоустрояване на централна градска част по улица "Батенберг", гр. Радомир, 2. Основен ремонт на сградата на Младежки дом - гр. Радомир, Община Радомир": Obshtina_Radomir_13_04_2016.pdf 

Съобщение на Община Радомир от 12 април 2016г. за обществена поръчка с предмет "Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии, предназначени за обществено ползване": masovo osvedomyavane 12.04.16.pdf 


Съобщение на Община Банско от 8 април 2016 г.

Днес 08.04.2016 г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Банско” със следните обособени позиции:

  Обособена позиция 1: „Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление с реконструкция на техническата инфраструктура на ул. „Пирин“ в частта между ул. „Отец Паисий“ и ул. „Христо Матов“, централен градски площад „Възраждане“ и част ул. „Никола Й. Вапцаров“.

  Обособена позиция 2: „Архитектурно-художествено и ландшафтно оформление на паркови територии около река „Глазне“, гр. Банско”.

  Обособена позиция 3: „Реконструкция и обновяване на ул. „Гарата“ в частта до ул. „Парапунов“ и ул. „Незнаен войн“, гр.Добринище”.

  Обособена позиция 4: „Реконструкция и обновяване на ул. „Иван Козарев“ в частта между ул. „Тодор Каблешков“ и ул. „Търговска“ и улица с паркинг и градски пазар между Кметството и читалище „Димитър Благоев“, гр.Добринище”.

 

 

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Радомир от 5.04.2016г.

Съобщение по ЗОП за ОП с предмет: Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и упражняване на авторски надзор при изпълнението му за проект с работно заглавие: „„Реконструкция и рехабилитация на общински пътища на територията на община Радомир” с 2 подобекта:

1. Общински път PER2130 ІІІ-627, Алино – Долна Диканя / - Горна Диканя – Дрен - /І-1/;

2. Общински път PER2134 ІІІ-627, Друган – Радомир / - Стефаново – Кондофрей - /ІІІ-6041/““,

за кандидатстване по Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“, Подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“

sredstva (1).pdf Съобщение на Община Кочериново от 1.04.2016г.

Относно: Избор на изпълнител чрез провеждане на открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Кочериново по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”.

  Уважаеми дами и господа,

  Във връзка с прилагане на чл. 27, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за публикувано от Нас в регистъра на Агенцията за обществени поръчки Обявление за  възлагане на поръчка, чрез открита процедура по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изготвяне на Заявления за подпомагане и комплектоване на пакета от документи за кандидатстване на община Кочериново по Мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, Подмярка 7.2. Подкрепа за инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия” на „Програма за развитие на селските райони 2014-2020г.”. Информация за обществената поръчка може да бъде открита и на официалния интернет портал на община Кочериново  http://www.ob-kocherinovo.bg/

 „Профил на купувача” - http://www.ob-kocherinovo.bg/Профил-на-купувача/


Съобщение на Община Кочериново от 1.04.2016г.

Относно:Избор на изпълнител чрез Публична покана по реда на Закона за обществените поръчки с предмет:„Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково”,

Във връзка с прилагане на чл. 101б, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме за публикувана от Нас в регистъра на Агенцията за обществени поръчки Публична покана за  възлагане на поръчка, по реда на Закона за обществените поръчки с предмет: „Изработване на технически проект за основен ремонт (рехабилитация) на обект: Рехабилитация на общински път KNL 1084  и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и с. Бараково”,Информация за обществената поръчка може да бъде открита и на официалния интернет портал на община Кочериново – http://www.ob-kocherinovo.bg/

Профил на купувача” - http://www.ob-kocherinovo.bg/Профил-на-купувача/


Съобщение по чл.27, ал.2 от ЗОП за обществена поръчка на Община Бобов дол от 1.04.2016г.  

Община Бобов дол обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка за услуга с предмет: „Изпълнение на Инженеринг( проектиране, изпълнение на СМР и авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Бобов дол по обособени позиции: Обособена позиция №1 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“,  ул. "Георги Димитров"  бл. 71, вх. А, вх. Б“, Обособена позиция №2 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв. „Христо Ботев“, ул. "Георги Димитров"  бл. 73, вх. А, вх. Б“ и Обособена позиция № 3 “Многофамилна жилищна сграда, намираща се в кв.„Миньор“, ул."Стефан Стамболов", бл. 94”

Процедурата е публикувана в Регистъра на  АОП(www.aop.bg) - преписка 00599-2016-0001, Обявление за обществена поръчка(724764) от дата: 31.03.2016 г.(публикувано в АОП на 01.04.2016 г.)

Пълен достъп до документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.bobovdol.eu, Профил на купувача.


Съобщение по чл.101б, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново от 30.03.2016г.

СОУ „Христо Ботев” гр. Кочериново обявява процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Доставка на хранителни продукти по следните групи: „Пакетирани хранителни продукти”, „Зеленчукови и плодови консерви”, „Плодове и зеленчуци”, „Месо и месни продукти, риба”, „Хляб и хлебни изделия”, „Мляко и млечни продукти”; „Кокоши яйца”, за нуждите на СОУ „Христо Ботев” гр.Кочериново за срок от една година”.

Поканата е публикувана в Портала на АОП(www.aop.bg) - раздел „Публична покана” под уникален код ID9051902 от дата 30.03.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и изпълнение на поръчката.

Пълен достъп до поканата и документацията за участие е осигурен на Възложителя на адрес:www.soukocherinovo.com , Профил на купувача.Срок на валидност на поканата - 11.04.2016 г.


Съобщение по ЗОП за ОП с предмет: "Ремонт на местни общински пътища от ІV-то класна пътна мрежа на територията на Община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир"

Съобщение на Община Банско от 29 март 2016г

Днес 29.03.2016г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

„Закупуване и доставка на озеленителен материал - широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя, хумусна почва и тревно семе за ландшафтно оформление на територията на Община Банско”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Банско от 25 март 2016г.

Днес 25 .03 .2016г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни /безстопанствени/ кучета на територията на Община Банско”.


Съобщение на Община Банско от 1 март 2016г.

Днес 01.03.2016г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка чрез покупка на два броя нови пътнически микробуса с 8+1 места за нуждите на ПЛТГ „Н.Й.Вапцаров”, гр. Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение по чл.101б, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка на Община Бобов дол от 29.02.2016г  

Община Бобов дол обявява процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет: „Предоставяне на консултации, супервизия, психо-социална подкрепа и обучение на персонала, предоставящ социални услуги; мотивационна, психологическа и друг тип подкрепа за потребителите на услугите според тяхната индивидуална потребност; изготвяне на  методология за дейността на Звено за интегрирани почасови услуги за социално включване и правила за извършване оценка на потребности по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-0162-С001, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Живот в достойна среда”

Поканата е публикувана в Портала на АОП(www.aop.bg) - раздел „Публична покана”  под уникален код 9050896 от дата 29.02.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и изпълнение на поръчката.

Пълен достъп до поканата и документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.bobovdol.eu, Профил на купувача. Срок на валидност на поканата - 14.03.2016 г.


Съобщение на Община Банско от 24.02.2016г.

Днес 24.02.2016г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Поддръжка и ремонт на общественото осветление (улично и парково) на територията на Община Банско и на светофарните уредби в гр. Банско"

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение по чл.101б, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка

на Община Бобов дол от 19.02.2016г.

Община Бобов дол обявява процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет:„Предоставяне на консултации, супервизия, психо-социална подкрепа и обучение на персонал, предоставящ социални услуги и мотивационно-психологическа подкрепа за потребители по Договор за предоставяне на финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-162-С001, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Живот в достойна среда”

Поканата е публикувана в Портала на АОП(www.aop.bg) - раздел „Публична покана” под уникален код 9050602 от дата 19.02.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и изпълнение на поръчката.

Пълен достъп до поканата и документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.bobovdol.eu, Профил на купувача.Срок на валидност на поканата - 02.03.2016 г.


Съобщение по чл.101б, ал.3 от ЗОП за обществена поръчка на Община Бобов дол от 15.02.2016г.

Община Бобов дол обявява процедура за възлагане на обществена поръчка реда на Глава осма „а” от ЗОП чрез публична покана с предмет:„Доставка на 1(един)бр. нов специализиран автомобил за предоставяне услугите на потребителите и нуждите на Звеното за интегрирани почасови услуги за социално включване в Община Бобов дол по Договор за предоставяне на финансова помощ рег.№BG05M9OP001-2.002-162-С001, ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. по проект „Живот в достойна среда”

Поканата е публикувана в Портала на АОП(www.aop.bg) - раздел „Публична покана” под уникален код 9050413 от дата 15.02.2016 г., където може да се получи допълнителна информация относно изискванията за участие и изпълнение на поръчката.

Пълен достъп до поканата и документацията за участие е осигурен на интернет страницата на Възложителя на адрес: www.bobovdol.eu, Профил на купувача.Срок на валидност на поканата - 26.02.2016 г.Съобщение на Община Банско от 4.02.2016г.:

 Днес 04.02.2016г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: „Избор на изпълнител за изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл. 169, ал. 1 (т. 1 - 5) и ал. 3 от ЗУТ и съставяне на технически паспорт на съществуващ строеж и обследване за енергийна ефективност на сгради  в община Банско“ със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Драма” № 1, бл. 1”

Обособена позиция 2: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Цар Симеон” № 54”

Обособена позиция 3: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Цар Симеон” № 55-57”

Обособена позиция 4: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Патриарх Евтимий” № 25 (с/у ПГЕЕ 303.2)”

Обособена позиция 5: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Патриарх Евтимий” № 25 (с/у ПГЕЕ 303.1)”

Обособена позиция 6: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Братя Молерови” № 6 (с/у ПГЕЕ 305.1)”

Обособена позиция 7: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско,  ул. „Братя Молерови” № 6 (с/у ПГЕЕ 305.2)”

Обособена позиция 8: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Места”  №  21  (военните блокове 3785.4; 3785.5)”

Обособена позиция 9: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско, ул. „Места”  №  21 (военните блокове 3785.2)”

Обособена позиция 10: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско,  ул. „Места”  №  21 (военните блокове 3785.3 – 3 етажа; 3785.6 – 1 етаж )”

Обособена позиция 11: „Жилищен блок, находящ се в гр. Банско, община Банско,  ул. „Места”  №  21 (военните блокове 3785.8)”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.РИОСВ – Перник подновява приема на документи в Кюстендил

След бързата и отговорна реакция на Министерство на околната среда и водите, РИОСВ – Перник откри изнесена приемна в сградата на Община Кюстендил.

Мярката е предприета по инициатива на кмета на община Кюстендил и цели облекчаване дейността на бизнеса и удобство на гражданите, които ще могат да спестят време и средства.

Документите до РИОСВ ще бъдат приемани с работното време на общинска администрация – всеки делничен ден от 08.00 до 17.00 часа.   Всеки петък от 10.00 до 14.00 часа в сградата на Община Кюстендил, служител на РИОСВ – Перник ще предоставя консултации в областта на екологичното законодателство. 
 
Днес 16.12.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на четвъртокласен път гр. Банско- хижа Вихрен”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”Днес 19.11.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища: с. Места – с. Гостун; с. Места – с. Филипово – с. Осеново; с. Места – с. Обидим;  с. Места – с. Кремен  на територията на Община Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Днес 12.11.2015г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка, чрез публична покана с предмет: “Възстановяване и рехабилитация на подпорни стени в селата Кремен, Филипово и Гостун, община Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ СЕЗИРА ПРОКУРАТУРАТА ЗА КОНСТАТИРАНИ НАРУШЕНИЯ НА ВИТОША
Във връзка със сигнали за незаконни дейности в горски територии в Природен парк „Витоша” на 9 ноември 2015 г. беше извършена съвместна проверка в района на хижа „Алеко” и ски писта „Витошко лале”. В комисията участваха представители на 8 държавни институции – РИОСВ София, ИАГ и РДГ София, ЮЗДП и ТП „ДГС София”, Дирекция на ПП „Витоша”, Дирекция „Общински строителен контрол” към Столична община и РДНСК. 
При проверката на терен е констатирано нарушение – отнемане на повърхностния почвен слой и преместване на морени на площ от около 20 декара. Дейностите са извършени с тежки строителни машини, като са нанесени повреди и на млади смърчови фиданки. 
Извършват се строително-монтажни работи за отводняване на ски писта „Витошко лале”, като за всичките тези дейности по време на проверката не са представени документи от фирмата възложител „Витоша ски” ЕАД.
Монтирана е временна постройка в края на пистата, без представена документация съгласно изискванията на Закона за горите и Закона за устройство на териториите. 
Югозападното държавно предприятие и ТП „Държавно горско стопанство София” предприеха незабавни действия за установяване на виновните лица.  Уведомено е 06-то РУ на СДВР  и е сезирана Софийска Районна прокуратура.
В хода на проверката Югозападното държавно предприятие ще представи допълнително информация.
10 ноември 2015 г.Обява за ОП с предмет: "Ремонт на уличната настилка в гр. Радомир". Можете да изтеглите от ТУК. Съобщение по ЗОП за ОП с предмет: "Изготвяне на обследване за установяване на техническите характеристики и изготвяне на технически паспорти на сгради на територията на Община Радомир по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради можете да изтеглите от тук. 

Съобщение на ВиК- Благоевград

Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград обявява процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма „а“ от Закона за обществените поръчки, с предмет: „Доставка на зимно работнои униформено облекло и работни обувки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците и служителите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград“.

ID номер на процедурата в Портала на обществените поръчки: 9046204.

Документацията за обществената поръчка е публикувана в профила на купувача, на адрес: www.vikblg.com.

„Водоснабдяване и канализация” ЕООД – Благоевград няма да заплаща при публикуване/излъчване на настоящото съобщение.


Съобщение на Община Банско от 15 септември 2015 г.

Днес 15.09.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Изграждане на допълнително водоснабдяване на град Банско от местността "Караманица", Община Банско със следните обособени позиции:

• Обособена позиция 1: „Изграждане на довеждащ водопровод за допълнително водоподаване от местността „Караманица” до местността ”Усипа”

• Обособена позиция 2: „Изграждане на довеждащи водопроводи до напорните резервоари и напорно изравнителен резервоар с хлораторна станция”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на ръководството на ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград


Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски“ Проф. д.н. Иван Мирчев 

Има удоволствието и честта да Ви покани на тържествена церемония по повод 
октриване на академичната 2015/2016 година на 
7 септември  2015 г. /понеделник/, 10:00 ч., централен вход на Учебен корпус № 1, 
ЮЗУ „Неофит Рилски“, ул. „Иван Михайлов“ № 66

Полагане на цветя пред паметника на Неофит Рилски – 09:50 ч.Съобщение на Община Банско от 26 август 2015 г.

Днес 26.08.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на Инженеринг – проектиране и изпълнение на СМР за обновяване за енергийна ефективност на многофамилна жилищна сграда - блок № 1 в гр. Банско, ул. Драма № 1, УПИ XVII - 2553, ПИ 02676.501.2553.1 по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради“.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщения на Община Банско от 17 август 2015 г.

Днес 17.08.2015 г. Община Банско открива процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на ново кръгово кръстовище при ул."Рила", ул."Цар Симеон" и ул."Иконом Чучулайн", изграждане на кабелен колектор за кабелизация на разпределителната мрежа, улично осветление и слаботокови кабели на част от ул."Рила" /от кръстовище с ул. "Иконом Чучулайн" до кръстовище с ул."Бъндерица"/ и ремонт на тротоари на улица "Рила" в участъка от ново кръгово кръстовище до ул. "Бъндерица", гр.Банско".


Днес 17.08.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изкърпване на асфалтова настилка на улици на територията на гр. Банско".

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg<http://www.bansko.bg/> в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Радомир от 15 август 2015 г. за обявена обществена поръчка по чл.14, ал.4 от ЗОП с предмет: „Специализиран превоз на учениците до 16-годишна възраст  до училища и децата от подготвителните групи до детските градини на територията на община Радомир през учебната 2015/2016 година”

Община Радомир, пл. „.Свобода“ №.20, тел./факс 0777/82490, интернет адрес: http://www.radomir.bg,  e-mail: obshtinaradomir@abv.bg, обявява обществена поръчка, чрез публична покана по реда на глава осем „а“ от ЗОП, при следните условия:

1. Предмет на обществената поръчка: Специализиран превоз на учениците до 16-годишна възрастдо училища и децата от подготвителните групи до детските градини на територията на община Радомир през учебната 2015/2016 година”.

2. Вид на поръчката – публична покана;

3. Документацията за участие е публикувана в профила на купувача в деня на публикуването на обявлението в Регистъра на АОП.

4. Възложителят предоставя пълен достъп до документацията на интернет адрес: http://www.radomir.bg, страница „Профил на купувача” на Община Радомир.

5. Оферти се подават в запечатан, непрозрачен плик в Община Радомир до 27.08.2015г./включително/ до 16.30 часа.

Поръчката е публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с Уникален номер: 9044892.


Съобщение на Община Банско от 29 юли 2015 г.

Днес 29.07.2015г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

“Изграждане на павилион за минерална вода на територията на градски парк в гр. Добринище, община Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Банско от 27 юли 2015 г.

Днес 27.07.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО – гр. Банско.

 Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщения на Община Банско от 13 юли 2015 г.


Днес 13.07.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “Ремонт на улица в село Кремен и на път ІІ-19 – село Обидим, Община Банско”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на копувача”.Днес 13.07.2015г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Ремонт на учебни заведения на територията на община Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на копувача”.ЮЗДП ОРГАНИЗИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ВИСОКОКАЧЕСТВЕНА ДЪРВЕСИНА

Югозападното държавно предприятие организира обучение за повишаване на професионалната квалификация на лесовъдския състав на тема: „Сечи за индивидуално производство на висококачествена дървесина”.

В продължение на два дни в района на ДГС Гърмен и Гоце Делчев експерти от централното управление и 17 териториални поделения на предприятието се запознаха с изискванията, спецификата и практическото приложение на този метод за отглеждане на млади гори. Той има за цел производството на висококачествена, безчепова и скъпо-струваща дървесина с минимални средства и при спазване на високи стандарти за опазване на природата.
Съобщение на Община Банско от 24 юни 2015 г.

Днес 24.06.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “Реконструкция и обновяване на ул."Пирин" гр.Банско, в частта между площад "Н. Й. Вапцаров" и площад "Възраждане"”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.Съобщение на Община Банско от 19 юни 2015 г.


Днес 19.06.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Упражняване на строителен надзор” със следните обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: “Архитектурно-художествено оформление на ул.“Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Отец Паисий“ и ул.“Христо Чернопеев“, гр.Банско”.
Обособена позиция 2: „Упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: “Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар”.
Обособена позиция 3: „Упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: „Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище” по Проект „Красива България”.
Обособена позиция 4: „Упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: “Затваряне и рекултивация на старо депо за ТБО – гр.Банско”.
Обособена позиция 5: „Упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: “Ремонт и рехабилитация на улица „Отец Паисий” от км 0+000 до км 0+262 и изграждане на кабелен колектор по улица „Цар Иван Асен“ в гр.Банско, Община Банско”.
Обособена позиция 6: „Изготвяне на доклад за оценка на съответствие и упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: „ДОПЪЛНИТЕЛНО ВОДОСНАБДЯВАНЕ НА ГР. БАНСКО ОТ М.”КАРАМАНИЦА””, ОБЩИНА БАНСКО, със следните етапи:
Етап 1: „Изграждане на довеждащ водопровод за допълнително водоподаване от м. „Караманица” до м.”Усипа”.
Етап 2: „Изграждане на довеждащи водопроводи до напорните резервоари и напорно изравнителен резервоар с хлораторна станция”.
Обособена позиция 7: „Упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: „Ново кръгово кръстовище в гр. Банско при ул. „Рила”, ул. „Цар Симеон” и ул. „Иконом Чучулайн”, гр. Банско, община Банско.
Обособена позиция 8: „Упражняване на независим строителен надзор, контрол на строително-монтажни работи и изготвяне на технически паспорт за обект: „Реконструкция и обновяване на ул. „Пирин”, гр. Банско в частта м/у пл. „Н. Вапцаров” и пл. „Възраждане””, община Банско.
Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско - www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.Съобщение на Община Банско от 11 юни 2015 г.

Днес 11.06.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “Ремонт на улици и тротоари на територията на град Добринище и селата Места, Обидим и Осеново”. 
Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.Съобщение на Община Банско от 5 юни 2015 г.


Днес 05.06.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет: “Ремонт на улици и тротоари на територията на Община Банско” със следните обособени позиции:

Обособена позиция 1: Ремонт на ул. "Иван Джолев" в участъка от ул. "Цар Борис" до ул. "Цар Самуил" и на ул. "Цар Самуил" в участъка от ул. "Иван Джолев" до ул. "Баньо Маринов"

Обособена позиция 2: Ремонт на ул. " Цар Асен"

Обособена позиция 3: Ремонт на ул. "Стефан Стамболов" в участъка от ул. "Захари Стоянов" до ул. "Солун"

Обособена позиция 4: Изкърпване на асфалтова настилка на улици на територията на гр. Банско.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Банско от 29 май 2015 г.

Днес 29.05.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Ремонт и рехабилитация на улица „Отец Паисий” от км 0+000 до км 0+262 и изграждане на кабелен колектор по улица „Цар Иван Асен“ в гр.Банско, Община Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача


Съобщение на Община Банско от 28 май 2015 г.:

Днес 28.05.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Изчертаване на подземен кадастър за Електро- кабели, Далекосъобщителни кабели, Топлопроводи, Водопроводи, Канализация и други съществуващи подземни комуникации по трасето на изграждаща се ВиК мрежа за воден цикъл на източна част на гр. Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.

 
Съобщение на Община Радомир от 26 май 2015 г. по ЗОП за ОП с предмет: „Зимно и лятно почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии, предназначени за общ. ползване“ RADOMIR_ZOP.pdf 


Съобщение на Община Радомир от 21 май 2015г.:

Публична покана с предмет: „Строителни работи по проект”Село Дрен –културно средище, достъпно за всички”- ремонт на читалищна сграда на НЧ „Благой Попов-1927 г.”, в изпълнение на тристранен Договор № 59/3/3211557 от 19.02.2015 г., сключен между, Държавен фонд „Земеделие“ - Разплащателна агенция (ДФЗ-РА), СНЦ „МИГ Радомир –Ковачевци - Земен” и НЧ „Благой Попов-1927 г.” с.Дрен, община Радомир.

  На основание чл. 101б, ал. 3, от Закона за обществените поръчки Ви изпращам настоящето съобщение за публична покана с предмет: „Строителни работи по проект”Село Дрен –културно средище, достъпно за всички”- ремонт на читалищна сграда на НЧ „Благой Попов-1927 г.””,

  Публичната покана за обществена поръчка е публикувана в Портала на обществените поръчки на 21.05.2015 г.и в „Профил на купувача” в интернет страница на СНЦ „МИГ Радомир-Ковачевци-Земен” – www.mig-radomir.com


Съобщение по ЗОП Ремонт на местни общински пътища от 4-то класната пътна мрежа на територията на община Радомир и неотложни ремонтни дейности на улици в гр. Радомир RADOMIR_18_05_2015.pdf 


Съобщение на Община Банско от 14 май 2015 г.

Днес 14.05.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл.14, ал.3, т.2 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Професионално обучение на регистрирани безработни лица по специалност „Озеленяване и цветарство”, с код по СППОО: 6220301, за придобиване на ПЪРВА квалификационна степен” по проект „Красива България”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Банско от 12 май 2015 г.

Днес 12.05.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Ремонт и реконструкция на подпокривно пространство на детска градина в гр. Добринище” по Проект „Красива България”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение по ЗОП за обществена поръчка с предмет –„СМР на обект „Изграждане на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване в община Радомир“ RADOMIR_30_04_2015.pdf 

Съобщение по ЗОП за общ. поръчка с предмет "Осъществяване на охрана с помощта на сигнално-известителна техника и сигнално-охранителна дейност на обекти на Община Радомир" RADOMIR.pdf 

Съобщение на Община Банско от 20 април 2015 г.

Днес 20.04.2015г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Закупуване и доставка на озеленителен материал - широколистна и иглолистна дървесна, храстова растителност, цветя, хумусна почва и тревно семе за ландшафтно оформление на територията на Община Банско ”

 Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.

Съобщение на Община Банско от 17 април 2015 г.

Днес 17.04.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Извършване на СМР дейности по проект “ Разделно водоподаване за селата Места и Филипово от общия им напорен резервоар”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Банско от 2 април 2015 г.

 Днес 02.04.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:Извършване на СМР дейности по проект “Архитектурно-художествено оформление на ул.“Гоце Делчев“ и пл. „24-ти Май“, в участъка между ул.“Отец Паисий“ и ул.“Христо Чернопеев“, гр.Банско”.

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.

Съобщение на Община Кюстендил от 30 март 2015 г.

На 03.04.2015г от 11.30 часа е насрочено поредното заседание на Софийски апелативен съд за неоснователните претенции на Главно мюфтийство за собственост върху стотици български имоти.

  В тази връзка жителите на Кюстендил и Карлово организират протест в същия ден  от 11,00 часа пред сградата на Съдебна палата, гр. София под надслов „Не на провокациите и посегателствата върху историята на България“.

  Желаещите да пътуват с организиран транспорт от Кюстендил могат да се запишат до 15.00 часа на 01.04.2015г в сградата на община Кюстендил /при охраната/ и автогара Кюстендил /при диспечерите/.

  Тръгване  8.00 часа от паркинга на Драматичен театър, гр. Кюстендил.


 Съобщение на Община Банско от 26 март 2015 г.

Днес 26.03.2015г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: ”Доставка на студена асфалтова смес”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.


Съобщение на Община Кочериново от 6 март 2015 г.

Община Кочериново обявява  процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  Асфалтиране на пътища и улици на територията на община Кочериново през 2015 г.”. Обявлението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в регистъра на обществените поръчки на 05.03.2015 г.

  Всяко заинтересовано лице може да се запознае с документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.ob-kocherinovo.bg.


Съобщение на Община Кочериново от 25.02.2015 г.

Община Кочериново обявява  процедура за възлагане на обществена поръчка  с предмет:  Строително-монтажни работи на градски площадни пространства и читалища в гр. Кочериново и с. Пороминово по четири обособени позиции”. Обявлението за възлагане на обществената поръчка е публикувано в регистъра на обществените поръчки на 25.02.2015 г.

  Всяко заинтересовано лице може да се запознае с документацията за участие в процедурата на следния интернет адрес: www.ob-kocherinovo.bg.


Съобщение на Община Банско от 24.02.2015 г.

Днес 24.02.2015г. Община Банско открива процедура по реда на чл. 16, ал. 8 от  ЗОП за възлагане на обществена поръчка  с предмет:“ПОЧИСТВАНЕ НА КОРЕКЦИЯТА НА Р.ГЛАЗНЕ ПРЕЗ ГР.БАНСКО ЕТАП 1, СЕКЦИЯ 3 ОТ КМ 1+008 ДО КМ 1+542“

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.  


Съобщение на Община Банско от 20.02.2015 г.

Днес 20.02.2015г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Извършване на дейности по контрол и намаляване на популацията на бездомни кучета на територията на Община Банско”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”. 


Съобщение на Община Банско от 6.02.2015 г.

Избор на изпълнител за доставка на природен газ за нуждите на обекти собственост на Община Радомир за срок от 12 месеца. 


Днес 06.02.2015г. Община Банско открива процедура по реда на Глава 8а от ЗОП за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Организиране на външни специализирани обучения по ключови компетентности в рамките на проект с рег. № М 13-22-175/02.09.2014 г. „Повишаване квалификацията и компетентността на служителите на Община Банско за създаване на модерна и ефективна общинска администрация”

Документация за участие в процедурата е публикувана на сайта на Община Банско -www.bansko.bg в раздел „Профил на купувача”.  


print Отпечатай
Вижте още

Информация на ЮЗУ "Неофит Рилски"

Информация на ЮЗУ "Неофит Рилски" КАНДИДАТСТУДЕНТСКА КАМПАНИЯ ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“ БЛАГОЕВГРАД ПРЕЗ 2016 ГОДИНА - Прием (след средно образование) Електронни изпити От 26.02.2016 г. до 17.06.2016 г. всеки работен петък и от 20.06.2016 г. до 06.07.2016 г. всеки ден Срок за подаване на..

обновено на 08.07.16 в 13:31