Как работи председателството на Съвета на ЕС?

Основна характеристика на Председателството е неговата единност. Тя се изразява в осигуряването на координация и приемственост между различните състави на Съвета на ЕС и подготвителните му органи, и между останалите “участници”в изпълнението на Председателството, както и в осигуряването на кохерентност при формулирането на приоритетите и при тяхното изпълнение чрез процеса на вземане на решения. Пример в тази посока е 18-месечната програма на Съвета на ЕС, която се изготвя от „тройката“ председателства, съвместно с председателя на Съвета по външни работи и в тясно сътрудничество с председателя на Европейския съвет и Европейската комисия.

Освен това, по дефиниция, Председателството е неутрално и безпристрастно.То е арбитър на дебатите между държавите членки в Съвета и в подготвителните му органи и представлява позицията на Съвета в дебатите с другите институции на ЕС. Председателството винаги трябва да бъде активно, да предусеща евентуалното блокиране на преговорите и да го неутрализира като изготвя компромисни предложения, съвместяващи различните, и често противоположни интереси на държавите членки.

Политическото измерение при ръководенето на делата на Съюза се изразява в определянето на приоритетите. При определянето им Председателството трябва да балансира между желанието си да придаде определен политически облик на своето полугодие, от една страна, и предварително заложените ангажименти и действията, наложени от актуалните събития и от останалите институции, от друга.