Община Кула ще закупи сметосъбираща техника с европейски средства

Община Кула започна изпълнението на проект "Чист и зелен живот", финансиран от програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-България - Сърбия, със средства по Инструмента за предприсъединителна помощ. С реализацията на проекта ще се стимулира опазването на околната среда в региона Кула- Княжевац.

"Проект за по- добра чиста природа, свързан с подобряване на системата на събиране на битовите отпадъци, разделното събиране на битовите отпадъци, унищожаването на съществуващи нерегламентирани сметища, съответно обучение на хора, разяснителна кампания за закупуване на техника",
каза кметът на Община Кула Владимир Владимиров.

Ще бъде закупен 21-кубиков сметосъбиращ автомобил, който ще обслужва нуждите на община Кула и 350 съда с различна големина и за различен вид отпадъци, както и 20 компостера, които ще бъдат разположени във всяко едно общинско предприятие и в селата на територията на общината.

"В срока на този проект, тези 18 месеца, в които трябва да бъдат изпълнени всички дейности е включено и разработването на един общ план за управление на отпадъците и разработването на един морфологичен анализ. Ще бъде описан по вид и по състав всеки един отпадък на територията на община Кула и община Княжевац"
, каза Цветелин Тодоров, координатор на проект "Чист и зелен живот".

Планиранни са разяснителна кампания, която ще има за цел жителите на общината да разберат вредата от изхвърлянето на отпадъци на неразрешени места, дискусии и обществени дебати на представители на местни общности по темата за сметосъбирането.

Проектът е с продължителност 18 месеца и е на стойност 586 958 евро. Дейностите приключват през май 2018 година.