По-близо до единна визия за общата селскостопанска политика на Европейския съюз

Момчил Неков

Българското председателство даде възможност на държавите-членки на Европейския сйюз да се обединят около по-ясна идея за бъдещето на общата селскостопанска политика след 2020 г. Съветът на министрите на земеделието прие заключения на председателството по темата.
Евродепутатът Момчил Неков обръща внимание на основните елементи, залегнали в заключенията: да се засили устойчивостта на селскостопанския сектор, като средствата от него се реинвестират в малки и средни предприятия в отделните отрасли на земеделието; държавите-членки да бъдат оправомощени да взимат решения, отговарящи на местните нужди и специфики; да се насърчава приносът на общата селскостопанска политика за подобряване на качеството на живота в селските райони; да се отчита и екологичната роля на селскостопанския сектор.
„Да запазим този общ подход, общата европейска политика при финансирането за гарантиране на доходите на заетите в земеделието“ – подчертава евродепутатът.
Момчил Неков отбелязва, че равните условия, единните заплащания на декар и спазването в еднаква степен на всички изисквания, трябва да залегнат в основата на общата селскостопанска политика след 2020 година. Общите правила и субсидиите за фермерите спомагат храната за населението на общността да бъде по-достъпна за хората.
Заключенията ще послужат на Европейската комисия при подготовката на законодателните предложение за общата селскостопанска политика.