„Чиста планета за всички“ – новата екостратегия на Европа

Пътят към неутралната спрямо климата икономика ще изисква съвместни действия в седем стратегически области, прие Европейската комисия през месец ноември в общата за Европа Стратегия за чиста планета. Енергийна ефективност, внедряване на възобновяеми енергийни източници, чиста, безопасна и свързана мобилност, конкурентоспособна промишленост и кръгова икономика, инфраструктура и междусистемни връзки, биоикономика и естествени поглъщатели на въглерод, улавяне и складиране на въглерода с цел справяне с оставащите емисии. Това са седемте изброени стратегически области.
Стратегията беше приета в отговор на поканата на Европейския съвет от март 2018 г., визията на Комисията за неутрално по отношение на климата бъдеще да обхваща почти всички области на политиката на Европейския съюз, като тя бъде съгласувана с целите на Парижкото споразумение. Целта е - задържане на покачването на температурата значително под 2 градуса по Целзий та дори да се задържи 1,5 градуса.
Дългосрочната стратегия „Чиста планета за всички“ трябва да бъде приета от всички държави членки и да постига резултати чак до 2050 година. Стратегията обръща внимание на множеството възможности, достъпни за държавите членки, предприятията и гражданите, и как те могат да допринесат за модернизирането на нашата икономика и за подобряването на качеството на живот на европейските граждани.