Европейският парламент обсъди проблемите на жените с увреждания


Европейският парламент обсъди проблемите на жените с увреждания. Според статистиката това са 16 % от всички жени в Европа, което прави 40 милиона. Евродепутатите настояха за по-достъпна здравна среда - например мамографските апарати и леглата за гинекологични прегледи често са физически недостъпни за жените с увреждания, което означава, че те са изключени от превантивни здрави мерки като скрининг за рак на гърдата. Освен това жените с увреждания не заемат ръководни длъжности и не участват в достатъчна степен в политическия и обществения живот. Всичко това ги излага на по-голям риск от социално изключване и бедност. Тезата е на Роза Естарас Ферагут (Испания/ ЕНП):

Говорим от името на над 46 милиона жени с увреждания, които са около 16% от общия брой на жените в Европейския съюз. Сега трябва да се чуе техния глас. Те трябва да могат да упражняват правата си. Това са жени, които не бива да бъдат определяни чрез своите увреждания. Те са майки, жени, дъщери и имат най-различни таланти и способности, обогатявайки обществото ни. Техният принос може да бъде много голям и затова трябва да бъде насърчаван! Тези жени трябва да бъдат изслушани, защото най-често са невидими. Социалните предимства ще са големи ако тези жни не бъдат изключвани от обществото. Някои от тях имат психични увреждания или са жертва на различни видове дискриминация. За тези жени се правят изключения, особено в образованието. А то трябва да е приобщаващо.

Мариане Тейсън (eвропейски комисар по заетостта, социалните въпроси и включването) заяви:

Основните права на жените, приобщаването и социалната справедливост са много важни. Европейската комисия предприе сериозни законодателни инициативи, за да даде възможност да участват в обществото хора с увреждания и да се наложи равнопоставеността. Например закона за достъпност. Той ще преодолее пречките за достъп до основни стоки и услуги. Работим и по възможността жените да имат по-добър трудов живот. Стараем се да бъде намалена и разликата в заплащането. Затова и нашата стратегия е в подкрепа на изпълнението на Конвенцията на ООН за лицата  увреждания. Предвидили сме и много мерки, свързани със стратегията Европа 2020 за приобщаващ растеж, за да има икономическо и социално приобщаване на лицата с увреждания.

Евродепутатите обърнаха внимание на сексуалните и репродуктивните права, от които в много случаи жените с увреждания са лишени поради несправедливи стереотипи и предразсъдъци както в общността, така и в семейната среда. Евродепутатите призоваха да се сложи край на принудителната стерилизация и всички жени да имат право да решават самостоятелно дали искат да създадат семейство.