ЕП прие мерки за съчетаване на работата и семейния живот

Снимка: http://www.europarl.europa.eu


Най-малко 10 работни дни отпуск по бащинство платени като болнични, 5 дни годишно отпуск за полагащо грижи лице и гъвкаво работно време, което включва дистанционна работа. Това са част от одобрените от Европейския парламент правила за отпуска по бащинство и неподлежащото на прехвърляне право на родителски отпуск. Законодателството беше прието с 490 гласа „за“, 82 гласа „против“ и 48 въздържали се.
То беше договорено неофициално с министрите на ЕС, постановява минимални изисквания за всички държави членки.

Целате е да се насърчи представителството на жените на работното място и да се засили ролята на бащата или на съответния втори родител в семейството. Това ще се отрази положително върху децата и семейния живот, като по-точно се отразяват обществените промени и се насърчава равенството между половете.

Докладчикът Дейвид Каза заяви: Баланс на професионалния живот и възможностите за работа. Целта на директивата е да имаме решение, което да е в полза не само за служителите, но и за работодателите. Според различни изследвания жената е тази, която традиционно страда най-много от отговорността за възпитаване на децата в семейството. Като родители на тях им се налага да спрат да работят. Това създава допълнителна разлика и неравенство между половете. Разлика както при заплатите, така и при пенсиите. Именно затова с тези мерки родителите много по-лесно ще могат да разпределят помежду си грижите по възпитанието на децата си.

Евродепутатите също добавиха правото на два месеца неподлежащо на прехвърляне и платено право на родителски отпуск. Този отпуск следва да бъде индивидуално право, което създава подходящите условия за по-балансирано разпределение на отговорностите за полагане на грижи в семейството.

Френският депутат Елизабет Моран-Шартие: Това ще доведе до промени в традиционните практики на нашите общества, където тежестта на грижата за семейството, децата, е единствено върху раменете на жените. Това поставя нещо като ембарго върху перспективите им за кариера. Така по този начин ще опитаме да сложим край на несправедливостта за много жени. От тяхно име искам да ви благодаря.

А според евродепутатката от Румъния Ренате Вебер финансовият стимул не е за пренебрегване: Бих желала по-строги разпоредби за заплащането на отпуската по бащинство. Има изследвания, които ясно показват, че процент от около 85% от заплатата на работниците представлява стимул за мъжете да се възползват от правото на родителски отпуск.

Работещи родители или лица, полагащи грижи, ще могат да изискват корекция на работното време, което може да включва, когато е възможно, дистанционна работа или гъвкаво работно време. Когато се разглеждат молбите за гъвкаво работно време, работодателите може да вземат предвид не само собствените ресурси и оперативен капацитет, но и специалните нужди на родителите на деца с увреждания или продължителни заболявания и тези на самотни родители.

Директивата влиза в сила на двадесетия ден след публикуването й в Официалния вестник на ЕС. Държавите членки имат три години да приложат правилата.