Образование, безработица, социално приобщаване- приоритети за Европейския съюз


Европейският съюз иска до 2020 г. поне 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години да имат работа. Безработицата остава едно от основните предизвикателства за Съюза в стремежа към осигуряване на качествени работни места и социална Европа. Усилията са свързани с подкрепа за младите хора, борба с дългосрочната безработица, насърчаване на мобилността и придобиването на нови умения. 

Справяне с бедността, социалното приобщаване и растежа в селските, вече обезлюдени райони пък са трите специфични цели, които са заложени в Общата селскостопанска политика за новия програмен период. Това каза Светла Василева, председател на Федерацията на независимите синдикати от земеделието:

"Ние, синдикатите най-много настояваме точно за приложението на тази цел, защото в ОСП наетият работник не е видим. Европейските средства не са насочени към наемния работник, а към земеделския стопанин- така и трябва да бъде. Но нашият разнообразен сектор се характеризира с дисбаланси-между сектори, между разпределение на европейски средства и социалният дисбаланс- изключително ниско заплащане на наетия работник, който вече го няма, защото само в 40 % от наетите работници в този отрасъл са на 8-часов работен ден. Другите са на 4-часов. Това не дава сигурност на работника..." 

Федерацията работи в посока- да се осветли работата на наетите работници в сектора- по отношение на заплащане и на условия на труд:

"Сега голяма част от земеделските стопани се насочват към внос на работна ръка, но не зная дали плащат повече. Работодателят много трудно разбира, че най-добрата инвестиция е в образованието, след това в доброто заплащане- така се запазват работниците... Трябва да се започне с трансфер на знания, а не с инвестиции в дълготрайни активи, преработка- нещата трябва да имат друг поглед в следващия програмен период." 

Най-добрата инвестиция е в образованието, на второ място е доброто заплащане- това трябва да разберат работодателите в сектор земеделие, казва Светла Василева. Така се постига сигурност, стабилност и постоянство на работната ръка. 

"Инвестицията в хората е най-вече чрез трансфер на знания, защото в този отрасъл дълго време говорихме за висококвалифицирана работна ръка, сега говорим за работна ръка, за която не се изисква никаква квалификация. През всички години, в които се стабилизираше отрасъла последната грижа беше наемният работник, а това се оказа голям пропуск."

Създаването и запазването на работни места трябва да е приоритет в новата обща селскостопанска политика, трябва да има и прозрачност къде отиват парите, които се отпускат. Това ще бъде заложено и в Националния стратегически план, който ще бъде изготвен от нашата държава. По думите на Светла Василева, за новия програмен период новоизбраният Европарламент трябва да приеме някои регламенти, които да очертаят насоките за Националния стратегически план. Там ще бъдат посочени приоритетите:

"Един от приоритетите е околна среда. Другият, който и сега се коментира - таванът на директните плащания. Земеделските производители очакват да се реши на национално ниво, но мисля, че ще има определен праг, който ще бъде приет от ЕП. Нас като синдикати ни интересува как ще бъдат разпределени средствата, които остават- ние настояваме тези средства да покриват разходи за труд- така земеделските производители ще бъдат стимулирани да дадат по-висока заплата и да осигурят работника на по-висока заплата, защото ще знаят, че ще бъдат компенсирани неговите разходи. Така няма да има недеклариран труд, а ще има постоянна, по-сигурна и по-стабилна работна ръка." 

В Обща декларация Федерацията на независимите синдикати в земеделието обяви, че ще подкрепи дребните и средни земеделски производители чрез осигуряване на по-справедливо европейско финансиране на стопанствата- така ще бъдат преодолени социалният дисбаланс, бедността, неравенството и обезлюдяването на селските райони. 

Увеличение на финансирането за периода 2021-2027 г. предложи Европейският парламент, с основен акцент върху образованието, заетостта и социалното приобщаване. Новият фонд, който ще се казва Европейски социален фонд +, ще се стреми да подобри качеството на работните места и здравето, да улесни хората в търсенето на работа в други части на Европейския съюз, да подобри образованието и да работи за социално приобщаване.