За божурите и защитените местности

Снимка: Оля Стоянова

„Теснолистен божур“ е една нова защитена местност в близост до София. Намира се на територията на с. Волуяк и заема площ 13,52 хектара. И както се сещате – там растат диви божури, защитен и рядък вид. Оттам идва и името на Божурище – заради хилядите диви божури, които някога през април и май са разцъфтявали в полето.
За теснолистните божури и за новата защитена зона край София, разговаряме с Росен Василев от фондация „Биоразнообразие“.

Новата защитена местност, обявена на 28 август 2017 г., е създадена именно, за да запази този теснолистен божур – Paeonia tenuifolia. В разпоредбата е записано, че в новата защитена зона е забранено разораването и залесяването на имотите, внасянето на други растителни видове, паленето на огън и т.н.
Само че в края на април на поляните между Волуяк и Божурище можеха да се видят не само дивите божури – току-що разцъфтели, но и грудките на растенията, които са били в съседните парцели, които не спират да се изорават. Въпросът е, че когато говорим за редки растения, защитени от Закона за биологичното разнообразие и от Европейската конвенция за опазване на дивата флора, фауна и природни местоообитания, а също и включени в Червената книга на България със статут „застрашен“, би трябвало да положим повече усилия да не бъдат разоравани находищата им. Още повече, че става въпрос за една съвсем ограничена територия – от четири – пет метра, където растат дивите божури.