Монтана взима мерки за по-чист въздух

Репортаж на Любо Андреев

Сменят печките на твърдо гориво с газови котлета. Община Монтана търси финансиране с пари от Европа. Целта е да се намали замърсяването на въздуха.

Община Монтана приключва изпълнението на проект „Разработване на Комплексна програма за качество на атмосферния въздух по показателите фини прахови частици и полициклични ароматни въглеводороди на община Монтана“. Предоставената безвъзмездна финансова помощ за проекта е на стойност близо 183 000 лева, от които 155 000 лева са от Кохезионния фонд на Европейския съюз, а останалите от държавния бюджет, поясни кметът Златко Живков:

"Програмата ще допринесе за постигане на една от стратегическите цели, а именно- опазване на околната среда и човешкото здраве."

Близо 97 на сто от замърсяването на въздуха е от фини прахови частици, което се получава от отоплението на твърдо гориво. Малко над 2% се дължи на изгорелите газове от автомобилите и под 1% се пада на промишлеността, съобщи Яна Кирилова от екипа на проекта:

"Фините прахови частици произхождат от природни или антропогенни източници."

Изработената комплексна програма за качество на атмосферния въздух на община Монтана е за периода 2019-2023 г. В този период се планират адекватни към местните условия мерки за подобряване на качеството на атмосферния въздух. Община Монтана подготвя проекти по програма “Лайф” и Оперативна програма “Околна среда” за прилагане на конкретни мерки за намаляване на замърсяването на въздуха. 60% от домакинствата в града се отопляват на твърдо гориво и фините прахови частици са в пъти над нормата през зимата. 3500 домакинства ще могат да сменят печките на твърдо гориво с котлета на природен газ или пелети, съобщи заместник кметът на община Монтана Диман Георгиев:

"Самият начин и механизъм на подбор ще бъдат уточнени през 2019 година... Това са директни субсидии на домакинствата... връщат стара печка и получават уред с екологичен дизайн."

По проекта се предвижда да има две мобилни станции, които да следят денонощно качеството на атмосферния въздух.