СЕМ предприе процедура за прекратяване мандата на генералния директор на БНР

СЕМ гласува решение за започване на процедурата

С три гласа „за“ и двама въздържали се членовете на Съвета за електронни медии взеха решение да започне процедура за предсрочно прекратяване на мандата на генералния директор на Българското национално радио Светослав Костов.

Председателят на СЕМ София Владимирова посочи мотивите:

Спирането на излъчването на програма „Хоризонт“ на Българското национално радио чрез наземно аналогово радиоразпръскване на 13 септември 2019-а за период от пет часа - от 6,00 до 11,00, без наличие на техническа или друга обяснима причина, е нарушение на член 10-и, алинея 1-а, точка 2-а от Закона за радио и телевизия. В член 10-и от Закона са определени принципите, които следва задължително да се спазват от доставчиците на медийни услуги, още повече спазването на тези принципи е категорично изискуемо от националния обществен доставчик на медийни услуги - Българското национално радио.

Въздържалата се на гласуването Бетина  Жотева посочи, че все още няма достатъчно законови основания на този етап, които да водят към подобно решение.

Светослав КостовС 5 гласа „за“ членовете на медийния регулатор дадоха петдневен срок на Светослав Костов да изложи съображенията си по решението за откриването на процедурата за предсрочното прекратяване на неговия мандат. Пред БНР той каза, че ще изчака уведомителното писмо от СЕМ и едва след това ще коментира. Той може да подаде възражение или становище и тогава СЕМ ще пристъпи към аргументирано решение за предсрочното му освобождаване. За това отново трябват минимум 3 гласа на членове на медийния регулатор.

Съгласно Закона за радиото и телевизията мандатът на генералния директор на БНР, съответно на БНТ, се прекратява предсрочно, ако се установи, че извършва или допуска извършването от други лица на груби или системни нарушения на разпоредбите относно принципите за осъществяване на дейността на радио- и телевизионните оператори.

Още от Ритъмът на столицата