Eмисия новини
от 00.00 часа

Проблемът мигранти

Кои са потенциалните рискове за националната ни сигурност?

Веселин Цанков, Анелия Торошанова, Момяна Гунева, Мария Слвова, Татяна Кльонова, Мария Нейкова

Нелегалната миграция като явление може да се разглежда от различни страни: от гледна точка на приемащата държава това е незаконно влизане, пребиваване и трудова заетост на нейна територия, ако имигрантите нямат необходимите документи. От гледна точка на страните на произход нелегалността се разкрива, например, в случаите когато едно лице преминава държавната граница без валиден паспорт, документ за пътуване или не отговаря на административните изисквания за излизане от държавата.

Въпреки че мигрантите са само малка част от това,което бяха през 2015, когато близо два милиона души достигнаха до Европа,  миграцията все още е основен проблем на европейските граждани.Основен генератор на миграционни потоци към страната ни са държавите с наличие на военни и междуетнически конфликти  от Близкия и Среден изток и Северна Африка. Тъй като няма съществени предпоставки за промяна на политическата и социално-икономическа обстановка в тези региони, ЕС е притегателна сила за населението. България е транзитна страна по Балканския път от Азия до Западна Европа. Въпреки това, зачестяват случаите, които я превръщат в крайна дестинация като евентуалната възможност за получаване на българско гражданство се използва впоследствие за установяване в страни от Централна и Западна Европа.

Членството на България в ЕС, както и в НАТО води до появата на нови предизвикателства за националната сигурност на страната. Поради заеманото географско положение границите на България се оказаха и външни граници на Общността, поради което се превърнаха в обект на множество транзитни, миграционни, контрабандни и криминални потоци. Близостта на страната ни до „горещите“ точки на конфликти, допълнително засили рисковете и заплахите пред системата за националната сигурност. Миграционните процеси са свързани с предизвикателствата на съвсем нова среда за сигурност, засягаща външните и вътрешни заплахи за страната ни, не само като нация, но и като страна членка на Европейският съюз.

Интензивният миграционен натиск в дългосрочна перспектива може да доведе до създаване на условия за трайна промяна в демографската и етно-религиозната структура на населението в страната-приемник и на тази основа да се създадат предпоставки за възникване на противоречия и конфликти. Способността на държавите да контролират миграционните потоци и да регулират правото на влизане и пребиваване на чужденци е в центъра на вниманието на много държави в Европейския съюз, особено през последните години, когато значително нараства и делът на нелегалните имигранти. Основен въпрос е как да се контролира миграцията и последващите от нея заплахи и рискове за националната сигурност на държавите като в същото време се запазят отворени границите за хора, стоки, услуги и капитали.

В предаването ще чуете гледните точки по темата на проф. д-р Стефан Мичев от УНИБИТ, проф. д-р Мария Нейкова – декан на Център по юридически науки в Бургаски свободен университет, проф. д-р Веселени Цанков – преподавател в БСУ, проф. д-р Мария Славова – преподавател в СУ „Свети Климент Охридски“, главен редактор на списание „Правен преглед“, проф. Татяна Кльонова от Самарски Национален изследователски университет –Русия и проф. д-р Момяна Гунева – преподавател н БСУ, консултант на предаването „Законът и Темида“.Още от