Регламент

1. Конкурсът “Пролет” се организира от Българското национално радио, за да стимулира създаването на нови български поп и рок песни. В реализирането му участват "Музикална къща БНР" със съдействието на програмите "Хоризонт", "Христо Ботев", Радио София, регионалните радиостанции, дирекция "Техника", "Реклама и маркетинг", "Връзки с обществеността", "Международно сътрудничество", а при необходимост и други дирекции на БНР.

2. Конкурсът се провежда ежегодно.

3. Време за подготовка и реализация – 6 месеца.

4. До участие в конкурса се допускат нови поп и рок песни.

5. За да бъдат допуснати до участие, песните трябва да отговарят на следните изисквания:

- да не са излъчвани в радио и телевизионни програми;

- да не са издавани на аудио- и видеоносители;

- да не са изпълнявани на концерти или други събития;

- да не са публикувани в интернет или разгласявани чрез каквито и да било технически средства;

- записите на всяка песен трябва да бъдат осъществени в професионално студио.

6. Всички автори и изпълнители декларират своето съгласие за излъчване на техните произведения по безжичен път, предаване и препредаване по кабел и осигуряване на достъп на неограничен брой лица до произведенията или части от тях по начин, който позволява достъпът да се осъществи по време и от място, индивидуално избрано от всеки от тях.

7. Документите за участие се изтеглят от сайта на конкурса prolet.bnr.bg и се подават по електронен път на Е-mail       адрес: prolet@bnr.bg

  -  Песните се изпращат в wave формат на Е-mail адрес: prolet@bnr.bg  с регистрационната форма и подписаните декларации от всички автори и изпълнители  не по-късно от 15:00 часа на 22 март 2019 г.   

8. В сайта на конкурса prolet.bnr.bg са указани всички изисквания, произтичащи от регламента. Приложени са формуляри за участие. Ако подадените документи са непълни или не отговарят на изискванията, песента не се допуска до участие. Подадените документи не се връщат на кандидатите.

9. Всички участници попълват декларация, с която удостоверяват изпълнението на условията на точки 5 и 6, съгласието си с регламента на конкурса, както и:

- в случай че бъдат допуснати до финала на конкурса, песните, с които участват, да бъдат издадени на компактдиск;

- участието им в галаконцерта да бъде излъчвано директно и/или на запис в програмите на БНР и една национална телевизия.

10. Етапи на провеждане на конкурса:

- декември – обновяване на информацията и визията на сайта на конкурса;

- януари и февруари – обявяване на началото на конкурса в програмите на БНР, активиране на сайта prolet.bnr.bg и приемане на документи за участие  

- март – селектиране на номинирани песни. Селекционна комисия от 9 редактори и продуценти от БНР, определена от директора на дирекция "Музикална къща БНР", прослушва допуснатите до участие песни и всеки член посочва предпочетените от него 12 произведения, които получават по една точка. Селекционната комисия присъства и участва в преброяването на резултатите. На базата на получен най-голям брой точки се обявяват 12 номинирани песни за участие в конкурса “Пролет”.

Номинираните песни се публикуват в сайта. Правят се предавания с целите песни и кратки аудиоклипове, съдържащи части от всички песни. Предаванията и аудиоклиповете се излъчват многократно във всички програми на БНР.

11. При нарушаване на регламента от страна на участниците по време на провеждане на конкурса те се дисквалифицират. Песен, която бъде излъчена извън програмите на БНР, издадена на аудио- или видеоносител, публикувана или разгласена по какъвто и да било начин по време на провеждане на конкурса от което и да било лице, различно от БНР, се дисквалифицира. Мястото на отпадналата песен заема следващата получила най-голям брой гласове. В случаите, в които е установено нарушение, след като ротацията на песните вече е започнала, броят на номинираните песни се намалява.

12. Оценяване на песните и награди:

а/ I-ва и II-ра награда:

- Професионално жури, съставено от композитори, автори на текстове, певци, продуценти в състав от 7 души, определени от генералния директор на БНР по предложение на директора на дирекция “Музикална къща БНР”, класира 12-те номинирани песни.

- Всеки член на журито прослушва песните от сайта на конкурса индивидуално, без да е информиран кои са останалите членове.

- Всеки от членовете на журито попълва формуляр, в който подрежда песните в низходящ ред според оценките си, както следва :

  първо място – 12 точки

  второ място – 10 точки

  трето място – 8 точки

  четвърто място – 7 точки

  пето  място – 6 точки

  шесто място – 5 точки

  седмо място – 4 точки

  осмо място – 3 точки

  девето място –  2 точки

  десето място –  1 точка

  единадесето място –  0 точки

  дванадесето място – 0 точки

- Не се допуска различни песни да получат една и съща оценка.

- Комисия от продуценти и експерти от "Музикална къща БНР" сумира резултатите на журито и определя носителите на  I-ва и II-ра награди. Носителят на I-ва награда получава парична награда в размер на 3000 (три хиляди) лева и статуетка. Носителят на II-ра награда получава парична награда в размер на 2000 (две хиляди) лева.

-  Когато на първо място са класирани две или повече песни с равен брой точки, журито излъчва носителите на I-ва и II-ра награди с повторно гласуване само между тези песни.

- Когато на второ място са класирани две или повече песни с равен брой точки, паричната награда се разделя поравно между тях.

- Паричните награди се разпределят поравно между изпълнителите и авторите на музика, текст и аранжимент.

б/ Специални награди:

- Участие на фестивала "Евросоник" в Грьонинген, Холандия - наградата се определя чрез гласуване от членовете на селекционната комисия. Осигурява участие на спечелилата група или изпълнител като представител на България и БНР в един от най-престижните европейски форуми за обмен на съвременна поп и рок музика, организиран от Европейския съюз за радио и телевизия (EBU). БНР поема пътни, дневни и квартирни разходи на изпълнителите в рамките на предвидения бюджет. Ако има допълнителни разходи, те се поемат от участниците.

- Специална награда на слушателите – определя се от вота на слушателите на сайта на конкурса. Допуска се гласуването да става не повече от два пъти от един и същ компютър. Тричленна комисия, определена от директора на "Музикална къща БНР", преброява резултатите и на базата на получен най-голям брой точки определя получателя на наградата. Наградата е предметна. 

- Специална награда на музикалната гилдия – на пресконференция, организирана специално за събитието, журналисти, продуценти, издатели, редактори и музиканти прослушват 12-те номинирани песни и дават гласа си за предпочетената от тях в писмен вид. Селекционната комисия сумира резултатите и определя победителя. Наградата е предметна. 

- Специална награда за изпълнител или автор за дебют – определя се от селекционната комисия и дава възможност за продуциране на песен от БНР.

13. БНР си запазва правото да удостоява участниците с допълнителни специални награди, както и да не връчва една или повече от гореспоменатите награди.

14. Наградите на конкурса се връчват на галаконцерт, на който всички участници изпълняват песента си на живо. Галаконцертът може да се излъчи в програмите на БНР и една от националните телевизионни медии (по договаряне).

15. На церемонията по връчването на наградите присъстват и участват членовете на селекционната комисия и на професионалното жури.

16. Цялата информация относно конкурса “Пролет” се публикува на интернет страницата prolet.bnr.bg