Общностни центрове ще подкрепят ромски жени в неравностойно положение

Автор:
Снимка: Майчин център Бяла Слатина

Над 600 жени от ромските общности в Разград, село Вазово (община Исперих) и град Бяла Слатина на възраст от 16 до 55 години ще получат подкрепа да излязат от ежедневието си и да подобрят социалните и трудовите си умения. Тази цел си поставя проектът „Социални иновации за по-ефективно социално включване на ромски жени в неравностойно положение”.
Бенефициент на проекта, чието изпълнение започна в края на 2017 година е сдружение „Асоциация Интегро” – Разград, в партньорство с „Майчини центрове: Международна мрежа за овластяване – MINE” Щутгарт, Германия. Проектът е в рамките на процедура „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Финансовата помощ е 199 600 лева и е изцяло безвъзмездна, а продължителността за изпълнение на дейностите – до края на тази година”, обясни Камен Макавеев от сдружение „Асоциация Интегро”.

Планира се да бъдат изградени три Общностни центъра, в които жените от ромски произход, при които според Макавеев има засилен дискриминационен ефект, да придобиват социални и трудови умения. В разградския център ще се извършва обучение по фризьорство, а в другите два центъра жените ще се занимават с готварство. И за двете дейности ще бъде осигурено необходимото оборудване, а по проекта в трите центъра ще бъдат назначени по двама души на трудови договори. За да реализира това, разградската неправителствена организация проучва опита на Международната мрежа на майчини центрове за овластяване от Германия.

Това, което ни сближава с немската организация е, че имаме еднакви цели и опит в това да се работи за благосъстоянието и социалното включване на ромските жени. В рамките на проекта проучваме функциониращи Интеграционни центрове, които прилагат методи за социална интеграция на мигранти в държави от Западна Европа, разказа още ръководителят на проекта Камен Макавеев. В целевата група на проекта попадат по 200 жени от трите населени места в България (Разград, село Вазово и Бяла Слатина), които имат деца, нямат високо образование, не учат редовно, безработни са или са ангажирани с временна форма на заетост. В новоизградените общностни центрове, които целят професионална квалификация, ще се прилагат подходи за неформално учене и придобиване на професионални знания и умения.

Идеята е да се подпомогне социалното включване на ромските жени, които са изложени на възможността да бъдат изключени от обществените процеси. Ние целим да ги направим по-активни граждани. Една от причините да се спрем върху работа с жени е, че те най-често са отговорни за възпитанието на децата. Евентуална промяна в тяхното виждане за ролята им в гражданското общество може да повлияе и на децата, които в бъдеще да станат по-активни участници в обществения живот.

Очаква се общностните центрове да заработят до края на март. След приключване на дейностите по проекта, центровете би трябвало да продължат да функционират, като общините поемат режийните разходи.

Очаква се от тази социална иновация да се ползват и местните власти при планиране на адекватни мерки в общинските планове за интеграция, насочени към разрешаване на специфичните проблеми на ромските жени, каза в заключение Камен Макавеев.

Според Стратегията на област Разград за интегриране на ромите 2012-2020 г., икономически активното население от ромски произход наброява 1392 души, или около 2.5 % от цялото икономически активно население в областта. 81,8% от представителите на ромския етнос са безработни или икономически неактивни. Основни причини за това са ниското образование и липсата на професионална квалификация на повечето роми, както и високият брой обезкуражени лица и работещи в сивата икономика, които не търсят активно работа и не поддържат регистрация в Бюрото по труда. Голяма част от ромите в трудоспособна възраст са в чужбина, като това често се явява единствената възможност за доходи и издръжка на семействата.

Още от рубриката
Сафет Халид и неговите

Десетки хора прибраха измръзнали щъркели в домовете си и ги спасиха от смърт

Сафет Халид от силистренското село Зарица приюти в дома си пет премръзнали щъркела, а примерът му последваха десетки други хора, които събраха още много вледенени птици, настаниха ги край кухненските огнища и дори върху леглата си. И за първи път..

публикувано на 22.03.18 в 12:24

"Изворите на България" – част от инициативата "Международен воден мост"

„Природа за водата“ е мотото на днешния Световен ден на водата. Акцентът е поставен върху намирането на природосъобразни решения на предизвикателствата през XXI век, свързани с ценния природен ресурс – водата. А те са много, защото в световен план..

публикувано на 22.03.18 в 11:57

Те ни карат да се гордеем, че сме българи

“Достойните българи” е инициатива на вестник „24часа“, която вече 16 години разказва вдъхновяващите истории на обикновени българи, направили необикновени постъпки. Хората, отличени като достойни, помагат без корист на бедни, болни и самотни,..

публикувано на 21.03.18 в 12:05