Глоба от половин милион за ВиК

Шумен , административен съд

Административният съд  в Шумен отхвърли жалбата на "Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД срещу акт за публично вземане на директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ –  Варна .

Според него, „Водоснабдяване и канализация - Шумен“ ООД дължи почти 485 500 лева, представляваща такса за 2017 г. за правото на водовземане от повърхностни води от язовир „Тича“. Съдът е възприел жалбата за неоснователна и недоказана, отхвърляйки твърденията на дружеството за допуснати нарушения на процедурата по издаване на акта и за неизправност на измервателните уреди.

Съдебният състав е посочил още, че представляващият дружеството лично е декларирал количествата с декларация от 26 януари и доклад от 14 март миналата година. По тези съображения решаващият състав на Административен съд Шумен е приел атакувания административен акт за правилен и законосъобразен.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14-дневен срок.