В Ямбол ще ремонтират основното разделително съоръжение на р. Тунджа

Снимка: yambol.bg

В Ямбол предстои ремонт на основното хидротехническо съоръжение, което регулира притока на р. Тунджа към града. Със средства от държавния бюджет на стойност 668 000 лева ще бъдат ремонтирани преливник, водобоен кладенец и подпорна стена. Предстои обявяване на конкурс за изпълнител.

Съоръжението в северозападната част на града е основното, което регулира притока на водни маси от р. Тунджа през града, като ги разпределя според нуждите по двата ръкава на реката и има предпазваща роля за евентуално заливане на градски територии от високи води. Проблем с нормалното му функциониране бе установен още през 2015 г., вследствие на рекордно високо ниво на р. Тунджа през зимния период. Тогава се констатира пропадане на земния насип между основния и облекчителния ръкав, извършени бяха проверки, включително и подводно обследване. Резултатите показаха висока степен на увреждане на разделителното съоръжение, като са засегнати конструктивни елементи, следствие на което през съоръжението преминаваше значително количество вода зад подпорната стена и е изнесен земният насип между двата ръкава. Създадена бе реална опасност от събаряне на подпорната стена и последващо разрушаване на цялото съоръжение. Това би довело до риск от преливане на дигите в рамките на града и поражения върху останалите мостове по течението на реката.