В Балчик започват отново археологическите разкопки в кв. "Хоризонт"

Тази седмица за­поч­наха раз­коп­ки­те в къс­ноан­тич­на­та кре­пост в кв. "Хо­ри­зонт" в Бал­чик, съоб­щи ди­рек­то­рът на Ис­то­ри­чес­кия му­зей Ра­дос­ти­на Ен­че­ва. Както всяка година проуч­ва­ния­та се про­веж­дат под ръ­ко­вод­ство­то на д-р Чав­дар Ки­ри­лов и д-р Ру­мя­на Ко­ле­ва - и два­ма­та от Со­фий­ския уни­вер­си­тет "Св. Кл. Ох­рид­ски", и Ра­дос­ти­на Ен­че­ва, коя­то е ар­хео­лог.  В ек­спе­ди­ция­та участват сту­ден­ти от ІІІ курс в спе­циал­ност­та "Ар­хео­ло­гия" към Со­фий­ския уни­вер­си­тет, кои­то реа­ли­зи­рат своя­та ре­дов­на прак­ти­ка.

Къс­ноан­тич­на­та кре­пост  "Хо­ри­зонт" е най-го­ля­ма­та кре­пост по площ в Бъл­га­рия от края на V и на­ча­ло­то на VІ век. От 1992 г. е обя­ве­на за Па­мет­ник на кул­ту­ра­та от на­цио­нал­но зна­че­ние.

Всич­ки на­ход­ки от проуч­ва­ния­та се съх­ра­ня­ват в Ис­то­ри­чес­кия му­зей в Бал­чик. Сред най-ат­рак­тив­ни­те на­ме­ре­ни пред­ме­ти са две злат­ни мо­не­ти от вре­ме­то на им­пе­ра­тор Ни­ки­фор ІІ Фо­ка. Под кре­пост­та е има­ло нек­ро­пол. В юж­на­та част на обек­та, бли­зо до кръг­ла­та ку­ла, са от­кри­ти пог­ре­бе­ния, в ед­но от кои­то е на­ме­ре­на мо­не­та от ІІІ век. До мо­мен­та в обек­та са от­кри­ти сто­пан­ски сгра­ди, две пе­тоъ­гъл­ни ку­ли и ед­на кръг­ла ку­ла. До кръг­ла­та ку­ла има 13 вер­ти­кал­ни ка­мъ­ка, ви­со­ки ме­тър, за кои­то ис­то­ри­ци­те смя­тат, че са свър­за­ни с ри­туал от кул­тов ха­рак­тер.

Проучванията тази година ще продължат до 12 август.
Снимка

ВИЖТЕ ОЩЕ

Всички "домашни" прасета във Варненско трябва да бъдат ликвидирани

Представители на Министерството на земеделието и храните се срещнаха с жители на община Долни чифлик и село Тутраканци, община Провадия. Te трябваше да разяснят на хората защо трябва да ликвидират в най-кратки срокове прасетата, които отглеждат в  дворовете си.  Управителят на Варненска област Стоян Пасев посочи, че след като цялата територия на..

публикувано на 21.08.19 в 16:42

Фалшив сигнал за бомба затвори летищата във Варна, Бургас и Пловдив по обед

Съобщение за взривно устройство на летище Варна е било получено на 10 служебни електронни адреса на аеропорта в 11.30 часа тази сутрин, съобщиха от летището. Сигналът е бил написан на  кирилица. Същият е бил подаден и на летище Бургас. Подателят не посочва име, но пише, че става дума за терористична групировка. И на двете летища е извършена..

публикувано на 21.08.19 в 16:15

Демонстрационният център на Националното ТОЛ управление във Варна вече работи

От 20 август вече работят четирите демонстрационни центъра на Националното тол управление, в които превозвачите ще могат да тестват издаването на маршрутни карти за тежкотоварни автомобили. Те ще имат възможност да се запознаят и с т.нар. тол калкулатор, който на база тестови обхват на пътищата с тол такса и тестова тарифа ще изчислява дължимата такса..

публикувано на 21.08.19 в 15:00

Новото рибарско пристанище в "Аспарухово" ще е готово в края на 2020-а

Рибарското пристанище "Карантината" в район "Аспарухово" във Варна ще  бъде завършено през ноември следващата година. Tова съобщи инж. Румяна Гороломова  - ръководител на проекта на стойност близо 13,5 милиона лева. Проектът се реализира с близо 8 млн. лева безвъзмездна финансова помощ по Програмата за морско дело и рибарство, 5,6 млн. лева е..

обновено на 21.08.19 в 14:48

Близо половин милион лева инвестират в електропреносната мрежа на област Варна

Така ще се гарантира по-голяма сигурност на електрозахранването на 1300 домакинства и фирми в градовете Девня и Долни Чифлик и селата Осеново, Тутраканци, Хаброво, Аврен и Чернево. Подменени са  над 120 стълба и повече от 28 хиляди метра кабели и усукани изолирани проводници. Рехабилитацията и поддръжката на мрежата е целогодишна..

публикувано на 21.08.19 в 14:21

Отчуждават частни имоти за изграждането на АМ "Хемус

С решение на правителството се отчуждават имоти и части от имоти - частна собственост, за изграждането на малко над 17 километра от автомагистрала „Хемус“, включително пътен възел „Плевен“. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния..

публикувано на 21.08.19 в 14:17

Данъчни изпразниха касата на длъжник

Над 59 хиляди лева иззеха варненските публични изпълнители от касата на търговец с горива, който има просрочени данъчни задължения, но отказва да ги изпълни доброволно. До налагането на тази крайна мярка се стига, когато данъчните установят, че длъжниците разполагат с парични средства и обороти и имат възможност да погасяват просрочените си..

публикувано на 21.08.19 в 13:19