“Виа Понтика”: Пре­лет­ни­те пти­ци в из­кус­тво­то пак ще спрат своя по­лет в Бал­чик.

От 10 до 18 септември за два­на­де­се­ти по­ре­ден път пре­лет­ни­те пти­ци в из­кус­тво­то ще спрат своя по­лет в Бал­чик. Ху­дож­ни­ци, му­зи­кан­ти, теат­ра­ли, фо­тог­ра­фи и ки­нот­вор­ци потапят града в творческа атмосфера, представяйки свои­те про­фе­сио­нал­ни тър­се­ния и ще осеят це­лия град с из­лож­би, пред­став­ле­ния, кон­цер­ти и про­жек­ции.

По тра­ди­ция фес­ти­ва­лът ще се от­крие с кон­церт-спек­та­къл на Фол­кло­рен ан­сам­бъл "Тра­кия" от Плов­див – 10 септември от 18,00 ч. в читалище „Паисий Хилендарски“, съобщи изпълнителният директор Николай Младенов (цялото интервю с него чуйте в прикачения звуков файл).

За по­ре­ден път спе­циал­но вни­ма­ние се об­ръ­ща на ки­ноиз­кус­тво­то. Ще бъ­дат по­ка­за­ни фил­ми, но­ми­ни­ра­ни и от­ли­че­ни с меж­ду­на­род­на­та наг­ра­да за сту­ден­тско къ­со­мет­раж­но ки­но CILECT PRIZE 2019. Ще бъ­де из­лъ­чен и фил­мът "По­не за миг да по­ле­тя: На Иван Ан­до­нов с обич" на ре­жис­ьо­ра Га­ли­на Кра­ле­ва.

Фес­ти­ва­лът ос­та­ва ве­рен и на най-мла­да­та си пуб­ли­ка. В прог­ра­ма­та са вклю­че­ни три спек­та­къ­ла за мал­ки и го­ле­ми на сту­ден­ти­те от "Ак­тьор­ство за кук­лен теа­тър" в НАТ­ФИЗ и на про­фе­сио­на­лен теа­тър "Трио" от Бур­гас.

И та­зи го­ди­на във фо­ру­ма се включ­ват сту­ден­ти по жи­во­пис от Бъл­га­рия, Ру­мъ­ния и Сър­бия, кои­то ще учас­тват в твор­чес­ки пле­нер, ръ­ко­во­ден от проф. Лю­бо­мир Ка­ра­леев. Ще бъ­де пред­ста­ве­на и ин­те­рак­тив­на мул­ти­ме­дий­на ин­ста­ла­ция на сту­ден­ти от спе­циал­ност "Сце­ног­ра­фия" в На­цио­нал­на ху­до­жес­тве­на ака­де­мия - Со­фия.

Сту­ден­ти­те от На­цио­нал­на му­зи­кал­на ака­де­мия в Со­фия ще се вклю­чат с ка­ме­рен кон­церт, пос­ве­тен на 120-го­диш­ни­на­та от рож­де­ние­то на Пан­чо Вла­ди­ге­ров и 200 го­ди­ни от рож­де­ние­то на Ста­нис­лав Мо­нюш­ко. В меж­ду­на­род­на­та му­зи­кал­на прог­ра­ма ще се нас­ла­дим на ин­стру­мен­та­лен ка­ме­рен кон­церт на Квар­те­та кла­си­чес­ки ки­та­ри "4G's", със­та­вен от сту­ден­ти от Фа­кул­те­та по из­кус­тва от Ниш.

Фес­ти­ва­лът ще бъ­де зак­рит с два по­ред­ни теат­рал­ни спек­та­къ­ла по кла­си­чес­ки­те произ­ве­де­ния на Уи­лиям Шек­спир - "Ро­мео и Жу­лие­та" на сту­ден­ти­те от кла­са на доц. д-р Пен­ко Гос­по­ди­нов, НАТ­ФИЗ и "Сън в лят­на нощ" - спе­циал­но по­ка­нен про­фе­сио­на­лен спек­та­къл на Дра­ма­ти­чен теа­тър - Тър­го­ви­ще.

Фес­ти­ва­лът се ор­га­ни­зи­ра от сдру­же­ние "Виа Пон­ти­ка", с под­кре­па­та на Об­щи­на Бал­чик, ДКИ "Дво­ре­ца", НЧ "П. Хи­лен­дар­ски", Ис­то­ри­чес­ки му­зей, УБГ и др.


ВИЖТЕ ОЩЕ

Графа и Стефан Вълдобрев в One Love Tour 2019

Едни от най-известните изпълнители на България и Македония ще излязат  на една сцена във Варна. На концерта One Love Tour 2019, който е с вход свободен, ще можем да видим Графа - Владимир Ампов, Slatkaristika, Next Time, Стефан Вълдобрев и Обичайните заподозрени. Началото на програмата, която започва в 16:00 часа на входа на Морската градина, е..

публикувано на 14.09.19 в 15:41

Премиера на "Двубой" тази вечер във Варна

Спектакълът "Двубой" по пиесата на Иван Вазов има своята официална премиера днес.  Режисьор на постановката е Стоян Радев, а заглавието е от новия театрален сезон на ДТ "Стоян Бъчваров". Художник на продукцията е Даниела Николчова, в ролите - Станислав Кондов, Ненчо Костов, Цветина Петрова, Полина Недкова, Гергана Арнаудова, Валери Вълчев,..

публикувано на 13.09.19 в 09:22

Виртуозът Елин Колев с изискан концерт във Варна

Симфоничен концерт на Елин Колев (цигулка) и Русенска филхармония В програмата: Вивалди - Годишните времена, Великият Могул RV 208, Концерт за цигулка и оркестър RV 2012 24 септември, 19:00, Фестивален и конгресен център – Зала 1 Младият талант ще представи заедно с русенските оркестранти едни от най-изящните творби в цигулковото изкуство...

публикувано на 12.09.19 в 15:36

От Толедо до Пловдив в зала Пленарна днес

Спектакъл, основан на древния език ладино /старинен испански/ и сефарадски песни, ще представи във Варна актрисата Ева Волицер. Публиката ще се наслади на духовното богатство на песните и приказките, съхранени и предавани от уста на уста още от времето на Мигел де Сервантес. С езика на изкуството проектът обогатява познанието за миграцията на..

публикувано на 12.09.19 в 06:16

Започва Световният фестивал на анимационния филм

Световният фестивал на анимационния филм започва днес във Варна. До 18 септември конкурсната програма и "Панорама" ще представят най-актуалните и добри филми от анимационния свят. Разширява се и традиционната детска работилница, където малчугани ще имат възможност да направят собствен филм. Ще има специализирани лекции, прожекции на студентски..

публикувано на 11.09.19 в 09:52

Живописен пленер събира художници в Каварна

„Живописен пленер“ се провежда за  ХХІІ-ра поредна година в Каварна и в него участват художници от различни краища на страната. Ръководител е художникът Долорес Дилова. В пленера участват още: проф. Десислава Минчева, Валентин Узунов, Веселин Начев, Боян Боев, Ели Станчева, Ина Бъчварова и  Иван Тотев. До 14-ти септември авторите ще имат..

публикувано на 11.09.19 в 09:09

Прожекция на филма Revolting Rhymes

13 септември, петък, Арт салон на Радио Варна, 17.00 часа, организатор Клуб Рейвън Варна На 13-ти септември, когато честваме годишнина от рождението на любимия на поколения разказвач на истории, Роалд Дал, ще ви покажем екранизацията по мотиви на едно не толкова познато заглавие на автора, а именно сборника с приказки в рими, озаглавен Revolting..

публикувано на 10.09.19 в 14:48