Обява - Инвестиционнен проект за изграждане на „ Резервоарно стопанство за пропан-бутан”

Може да изтеглите целия документ във формат pdf.

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС

I. Информация за контакт с възложителя:

1. Име, местожителство, гражданство на възложителя - физическо лице, търговско наименование, седалище и единен идентификационен номер на юридическото лице.

Весела Мартинова Кръстева управител на „Глобъл Инвестмънтс Видин “ ЕООД с адрес на управление- гр. София , ул. Коста Лулчев № 10, ЕИК: 200079373

2. Пълен пощенски адрес.

гр. София , ул. Коста Лулчев № 10,ет.1, ап.1

3. Телефон, факс и e-mail.

тел. +359/877533952, факс:02/8709783, е-mail: amm.global7@gmail.com   

4. Лице за контакти.

Весела Мартинова Кръстева

II. Резюме на инвестиционното предложение:

1.  Характеристики на инвестиционното предложение:

а) размер, засегната площ, параметри, мащабност, обем, производителност, обхват, оформление на инвестиционното предложение в неговата цялост;

Инвестиционното предложение ще се реализира в обособената част от УПИ  VII-1248- кв. 121 по плана на гр.Брегово, парцел собственост на Възложителя („Глобъл Инвестмънтс Видин" ЕООД) и предвижда изграждане на и обхваща част (около 240 кв.м ).

Газовият резервоар е с геометричен обем 10 m3, ще се монтира подземно върху бетонов фундамент, като има и прилежаща площадка, оградена с мре­жеста ограда с височина Н min=2.20 m. В резервоара ще се съхранява гориво пропан-бутан /теч­на и газова фаза/ с работно налягане 1,6 МРа и задължително се оборудва според приети­те норми от производителя с необходимата спирателно предпазна арматура, съгласно техно­логичния проект и паспорта на съоръжението.

Газовият резервоар и всички съоръжения, монтирани на него, трябва да отговарят на изиск­ванията на цитираните нормативни документи.

Необходимото количество газообразен пропан-бутан за захранване на технологичното обо­рудване постъпва от резервоара в изпарител - работещ с воден разтвор на етилен гликол с максимална производителност на изпарителя 36 kg/h. След изпарителя газовата фаза пос­тъпва в газорегулиращата група, монтирана в метален вентилируем шкаф, редуцираща от (16-2-0.01) bar, върху метални негорими опори.След газорегулаторната група газообразния пропан-бутан се транспортира до шкаф за монтаж на кранов възел 2. Крановият възел се изпълнява със спирателен кран DN50 тип „сферичен и електромагнет вентил с ръчно възтановяване НЗ. 05252. Пропан-бутанът ще се използва за технологични нужди като гориво за подграяване на въздух за бояджииската камера и осигуряване на отопление.

Инвестиционното предложение обхваща част (около 240 кв.м.) от УПИ  VII-1248- кв. 121 по плана на гр.Брегово, парцел собственост на Възложителя („Глобъл Инвестмънтс Видин" ЕООД)

б) взаимовръзка и кумулиранес други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения;

Нямапряка връзка .

Настоящият инвестиционнен проект: Резервоарно сто­панство за пропан-бутан е разработен  за газификация на  съществуващ обект „Склад за съхранение на метални изделия“находящ се на УПИ \/11-1248, кв. 121 по плана на гр. Брегово, обл. Видин.

За удовлетворяване на технологичните нужди на и отоплението на обекта  са предвидени  1 бр. подземен резервоар за пропан бутан с обем 10m3, изпарител воден с про­изводителност до 36кg/h и ГРТ /16-2-0.1/. Предвидените газови уреди в помещения от 1 до 4 са:

·  помещение №1 ще се монтира Тръбен инфрачервен излъчвател "ЕURAD " МSМ 12L-Qmax 27кW-1бр.,

·  помещение №2 и №3 ще се монтира Тръбен инфрачервен излъчвател " ЕURAD " МSМ 12L-Qmax27kW-2бр.,

·  помещение №4 ще се монтира Тръбен инфрачервен излъч-вател "ЕURAD " МSМ 12 LQmax27kW - 2бр. , Горелка газова -Weishaupt WG5F/1-ALM (12.5 – 50kW) - 1 бр. И Горелка газова - Weishaupt WG40F/1-A-ZM- LM (80 – 550kW) - 1 бр.

в) използване на природни ресурси по време на строителството и експлоатацията на земните недра, почвите, водите и на биологичното разнообразие;

По време на строителството не се налага голяма консумация на вода. Електроенергийните нужди ще се покриват от съществуващо ел захранване. За изграждането и функционирането на обекта не са необходими други природни ресурси.

г) генериране на отпадъци - видове, количества и начин на третиране, и отпадъчни води;

По време на строителството, ще се спазват изискванията на:

·  ЗАКОН за управление на отпадъците / Обн., ДВ, бр. 53 от 13.07.2012 г., в сила от13.07.2012 г., изм., бр. 66 от 26.07.2013 г., в сила от 26.07.2013 г.

·  ЗАКОН  ЗА УСТРОЙСТВО  НА  ТЕРИТОРИЯТА  / последно  изм.  и  доп.  ДВ  51/10.07.201бг.

·  НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклиранистроителни материали /обн., ДВ, бр. 89 от 13.1 1.2012 г., в сила от 13.1 1.2012 г.

·  НАРЕДБА № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците

Площадката ще бъде оградена и обозначена и няма да бъде източник на значими емисии във въздуха и водите. Предвижда се доставка и монтаж на нов подземен резервоар за пропанбутан, съгласно нормативните изисквания.

Не се предвижда генериране и складиране на опасни отпадъци.

Създадените по време на строителството отпадъци  ще се оползотворят в обратни насипи.

д) замърсяване и вредно въздействие; дискомфорт на околната среда;

При реализацията на инвестиционното предложение, не се очаква замърсяване и създаване на дискомфорт на околната среда.

е) риск от големи аварии и/или бедствия, които са свързани с инвестиционното предложение;

Риск от аварии и инциденти има по време на строително-монтажните работи, като с цел намаляването им, до строителната площадка се допускат само лица, които имат необходимата квалификация и са предварително инструктирани относно работа при съответните условия. В работният проект се включват План за безопастност и здраве и инструкция за пожарна безопасност. Те следва да се спазват и за прилагането и спазването им съблюдава техническия ръководител на обекта. Строителната площадка се сигнализира и огражда с предпазни ограждения.

Максимално възможния обхват на въздействие върху околната среда и население на всеки един от възможните инциденти и сценариите за аварийна ситуация ще бъде предвиден и оценен в аварийния план на складовото стопанство, които Възложителя ще направи и утвърди след пускането в експлоатация на обекта .

ж) рисковете за човешкото здраве поради неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби

"Факторите на жизнената среда" са:

а) води, предназначени за питейно-битови нужди;

б) води, предназначени за къпане;

в) минерални води, предназначени за пиене или за използване за профилактични, лечебни или за хигиенни нужди;

г) шум и вибрации в жилищни, обществени сгради и урбанизирани територии;

д) йонизиращи лъчения в жилищните, производствените и обществените сгради;

е) (изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 2.06.2009 г.) нейонизиращи лъчения в жилищните, производствените, обществените сгради и урбанизираните територии;

ж) химични фактори и биологични агенти в обектите с обществено предназначение;

з) курортни ресурси;

и) въздух.

При реализирането и проектирането на инвестиционното предложение не се очакват рискове за човешкото здраве и неблагоприятно въздействие върху факторите на жизнената среда. Няма данни за наличие на подземни природни богатства на територията на обекта. Проектът не третира извличане и използване на подземни богатства.

Физични фактори – шум, вибрации, лъчения.

Строителството на резервоарното стопанство е свързано с краткотрайно и минимално повишаване на шумовите нива, без превишаване на нормите за шум при спазване на работното време на строителната техника.

Съоръженията ще бъдат придружени със сертификати за качество и упоменатите нива на шум ще бъдат съобразени с нивата, допустими по БДС и нормативната база,

регламентираща допустимите стойности.

2.  Местоположение на площадката, включително необходима площ за временни дейности по време на строителството.

Инвестиционното предложение обхваща част (около 240 кв.м ) от УПИ  VII-1248- кв. 121 по плана на гр.Брегово с идентификатор 06224.202.458 , гр.Брегово , общ. Брегово , обл. Видин , Индустриална Зона , квартал 121. Имота е с площ 5876 кв.м собственост на Възложителя ( Приложение – скица на имота ).

В ПИ има изграден „Склад за съхранение на метални изделия “въведен в експлоатация с удостоверение № 1/12.07.2016г.

Инвестиционното предложение ще се реализира в обособена част на ПИ, без да се отнемат нови земи както и площи за временни дейности по време на строителството.

3.  Описание на основните процеси (по проспектни данни), капацитет, включително на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества от приложение № 3 към ЗООС.

Дейността на инсталацията за пропан-бутан е с цел  осъществяване на технологичните процеси в прозиводството и по конкретно въздухоподгревателна секция на камера за прахо­во боядисване и осигуряване на отоплението на работни зони в помещения посредством га­зови тръбни излъчватели.

Газовият резервоар е с геометричен обем 10 m3 , доставка на фирма изпълнител на обекта ще се монтира подземно върху бетонов фундамент, като има и прилежаща площадка, оградена с мре­жеста ограда с височина Н min =2.20 m . В резервоара се съхранява гориво пропан-бутан /теч­на и газова фаза/ с работно налягане 1,6 МРа и задължително се оборудва според приети­те норми от производителя с необходимата спирателно предпазна арматура съгласно техно­логичния проект и паспорта на съоръжението.

Газовият резервоар и всички съоръжения, монтирани на него, трябва да отговарят на изиск­ванията на цитираните нормативни документи.

Необходимото количество газообразен пропан-бутан за захранване на технологичното обо­рудване постъпва от резервоара в изпарител,  работещ с воден разтвор на етилен гликол с максимална производителност на изпарителя 36 kg/h. След изпарителя газовата фаза пос­тъпва в газорегулиращата група, монтирана в метален вентилируем шкаф, редуцираща от (16-2-0.01)bar, върху метални негорими опори.След газорегулаторната група газообразния пропан бутан се транспортира до шкаф за монтаж на кранов възел 2". Крановия възел се изпълнява с спирателен кран DN50 тип „сферичен и електромагнет вентил с ръчно възтановяване НЗ. В крановият възел е предвидена свещ DN15 с два спирателенни крана, изве­дена над покрива на сградата и манометър (0-250)mbar.

Технологичното оборудване и диаметрите на тръбопроводите са избрани на база изчисления по отношение на инсталираната максимална мощност, резервоарния парк и препоръчител­ните скорости на газа в тръбопровода.

Състав на газорегулиращия пункт

Работната линия се състои от:

-Входен колектор 2" газова фаза с отклонения за :

·  манометър  Ø63 0-25 bar.и кран за манометър 1/4"

·  кран за дренаж  1/2" с тапа,

·  продухвателна свещ 1/2",

·  вход регулатор 1 степен  1-1бр.

·  изход регулатор 1 степен 1"-бр.

-  Спирателен сферичен кран Dn 25 Рn 40

-  Филтър газов Dn 25 Рn 40

-  Регулатор на налягане 1-ва степен тип Рietro Fiorentini  НР100 , N25, РМ16-25 с отсекател
min/maxналягане Рр. вх=0.2-1.8 МРа Рр.изх=0.2 МРа,

-Предпазно изпускателен клапан на захранващ газопровод 1/4"х1/4" Ризп.=18Ьаг

-Предпазно изпускателен клапан на изход регулатор 1'ва степен 3/4"х1/4" Ризп.=3.67bar

-  Изходен колектор 2" газова фаза с отклонения за :

·  манометър Ø63 0-4 bar.и кран за манометър 1/4"

·  кран за дренаж 1/2" с тапа,

·  продухвателна свещ 3/4",

·  предпазно-изпускателен клапан 3/4".

·  контролна  точка 1"

·  вход 1" -1бр.

·  изход 2" към регулатор втора степен-1бр.

-  регулатор на налягане II -ра степен.Регулатор на налягане на пропан бутан тип  МАDASDN25/DN25 Рр. вх=2.0 bar Рр.изх=0.1 bar, отсекател min./maxналягане.

-  Предпазно изпускателен клапан 1/2"х1/2" Ризп.=0.262 bar

-  Изходен колектор 2" газова фаза с отклонения за :

·  манометър Ø63 0-0.25 bar.и кран за манометър 1/4'

·  кран за дренаж 1/2" с тапа,

·  продухвателна свещ 1/2",

·  предпазно-изпускателен клапан 1/2".

·  контролна точка 1"

·  вход2"-1бр.

·  изход 2"-1бр.

Вентилация

Съоръженията за регулиране на налягане и изпарителната инсталация са предназначени за монтаж на открито и не се предвижда принудителна вентилация, освен изискуемите от НУБЕТНГСИЗВВГ вентилационни отвори в стените и вратите на шкафа.

3.1  Състав на изпарителна инсталация

За изграждане на инсталацията са необходими следните елементи.

Подземен резервоар за пропан - бутан с \/ = 10 m3 -1бр;

Мрежеста метална ограда Н = 2.5m;

Изпарител - топлоносител гореща вода(воден разтвор на етилен гликол) -1бр;

Разположението на горните елементи  е показано на приложената организационно- технологична ситуа­ция, както и в отделните части на техническия проект.

3.2  Технологично оборудване на инсталацията

В техническия проект на същата е заложено следното технологично оборудване и съоръже­ния:

3.2.1  Изпарителна инсталация с резервоар за ПБ и изпарител

Съгласно заданието на инвеститора същите ще бъдат доставени и монтирани от производи­теля с цялата спирателна, контролно - измервателна и предохранителна арматура предви­дена в този проект. Която включва:

А) Резервоар хоризонтален подземен (поз.1)-1бр. за втечнен газ пропан - бутан с габарит­ни размери ØxL= 1250 х 8525 mm, който се произвежда по утвърдена конструктивна доку­ментация и комплектова с паспорт, протоколи за изпитания и безразрушителен контрол, инс­трукции за обслужване и др. Основните му технически параметри са:

-  геометричен обем -10 mЗ

-  работен обем  - 8,5 мЗ

-  работно налягане  - 1.76 МРа

-  работна температура  -20°С ÷ +50°С

Резервоарът е подземно изпълнение с ревизионен люк (шахта) за монтаж на арматура върху темето на резервоара. На темето  са разположени следните щуцери:

·  за пълнене течна фаза DN32

·  за групата за нивосигнализация Ø34

·  газовата фаза с мултивентил с вграден манометър и връзка- 3/4"

·  течна фаза 1" захранване изпарител 1"

С оглед предпазване от лоши атмосферни условия, тези щуцери, заедно с монтираната на тях арматура, са защитени с покривен капак.

От долната страна на резервоара са заварени два чифта опори с разлика във височината им от 20 mm, чрез които той се закрепва в хоризонтално положение към фундамента. Резервоа­ра ще бъде монтиран на стоманобетонни опори подземно, като се укрепя за фундамента пос­редством електроизолиращи подложки след което се засипва.

Б) Изпарител - гореща вода FEED - OUT поз.58-с капацитет до 36 kg/h, вход DN 15, изход

DN15, комплект с необходима спирателна и предпазна арматура непозволяваща на водата в

него и подгряваната газ да достигнат критични стойности.

Същият се използва да захранва с газообразен пропан - бутан газрегулатори първа и втора

степен, поз.28 и поз.59

Необходимо е да се съобрази  концентрацията на етилен гликола с характерна за даденотоместоположение гр. Брегово

Основните технически данни за изпарителя са :

максимално работно налягане на газта : 25 bar

максимално проектно налягане : 40 bar

максимална температура на водата : 100 °С

максимална температура на подгряване на газта : 65° С

отговаря на СЕ – ISPEL 0100 PED -сертификат за изпитване модул тип "Н"

максимално налягане работно на водата : 2 Ваг

капацитет : 36 kg/h

Изпарителя е комплектован с предпазен клапан за газ - 17,65 Ваг, предпазно преливен кла-

пан за вода - 2 bar , термометър биметален - 0 -120 ° С, термоклапан - 115 ° С, манометър Ø

63mm 0 -2,5 bar за  вода и  0 -25 bar  за  газ , термостат min/max 0 -90 ° С, преливно казанче,

спирателни кранове А359 LF2,UNIPN 40.

В) Газрегулатор първа степен (поз.28)

Газрегулатора първа степен е PietroFiorentini  НР 100 DN25, РN16-25 комбиниран:

Техническите данни на регулатора са :

-  означение  НР 100 APTR

-  максимално входно налягане  maх. 20 bar

-  максимално изходно налягане  maх. 4.0 bar

-  минимално изходно налягане    min. 0.75bar

-  материал на корпус  Лята стомана АSTM 216 WCB

  модифициран  чугун  GS  400-18  ISО

1083

-  материал на корпус капак  алуминий

-  материал на мембрана  гумиран плат

-  материал на клапан  месинг

-  работна температура    - 20°С до + 60°С

-  присъединителни размери  резбово DN 25 DN 25

- 

Г) Газрегулатор втора степен (поз.59)

Газрегулатора втора степен е МАDASDN25, комбиниран:

Техническите данни на регулатора са :

-  означение  FRG/2МВ

-  максимално входно налягане  max. 5 bar

-  максимално изходно налягане    maх. 400 mbar

-  минимално изходно налягане    min. 0.02bar

-  материал на корпус  Лята стомана АSTM 216 WCB

  модифициран  чугун  GS  400-18  ISО

1083

-  материал на корпус капак  алуминий

-  материал на мембрана  гумиран плат

-  материал на клапан  месинг

-  работна температура  ,  - 20°С до + 60°С

-  присъединителни размери  резбово DN 25 DN 25

Д) Предпазно изпускателен клапан (поз.29)

Предпазните клапани работещи и настроени за налягане съответно:

Клапан ( Рнаст = З.б7Ваг), Техническите данни на клапаните са :

-  означение    VS030000

-  максимално работно налягане  maх. 6 Ваг

-  максимално настроено налягане  max. {0.3 -6.0) Ваг

-  материал на корпус  алуминий

-  работна температура  - 20°до + 60° °С

-  присъединителни размери  резбово DN 20 3/4" FF

Е) Предпазно изпускателен клапан (поз.54)

-  означение    VSp02030

-  максимално работно налягане  maх. 1 Ваг

-  максимално настроено налягане  max. {0.08 -0.26) Ваг

-  материал на корпус  алуминий

-  работна температура  - 20°до + 60° °С

-  присъединителни размери  резбово DN151/2" FF

Ж) Електрически водогреен котел (поз.41)

Предназначение: осигурява подгрев на технологичен топлоносител за воден изпарител за

Пропан-Бутан.

Съдържание на котела:

  Кутия(черна стомана) прахово боядисана с дебелина 1мм;

  Водосъдържател(черна стомана)-дебелина от 4 до 5 мм, според мощността;

  Разширителен съд-Elbi-Италия;

  Циркулационна помпа-Wilo или Grundfoss;

  Баланс вентил-Caleffi Италия;

  Капилярен манометър-Cewal-Италия;

  Термозащита- Cewal--Италия;

  Глим лампи-Termowatt-Италия;

  Автоматичен предпазител-Еlmark, Schneider Electric, Мегlin Gerin,  АВВ;

  Микропроцесорен контрол от ново поколение - Intel -България;

  Нагреватели - българско производство.

3) Арматура - спирателни сферични кранове с DN( 50, 32, 25,20 и 15), трипътен кран с DN 32 c два броя предпазни клапани 1”1/4, обратни клапани, филтър, нивопоказател, нивосигнализаторна група, манометри, устройство за автоматичен контрол против препълване над 85% монтиран в комбиниран зареждащ вентил с обратен клапан. Спрателните кранове типоразмер над ОМ 50 се предвижда тип „Бътерфлай"

-Колектор

Предвидени са З бр.DN50, чиято функция е през него да преминава газообразен пропан -бутан, като се отделят тежки втечнени фракции и хидрати след дроселиране чрез дренажен вентил DN15 на дъното на съда. От колектора се предвиждат изходи според технологична схема:

  продухвателна свещ

  предпазен клпан

  манометър

  точка за настройка

И) Кондезоотделител (поз.13)

Сепараторът е цилиндричен съд с вход/изход DN25, РN 40 и височина 800-1300 mm, монти­ран вертикално между изпарител и регулатор първа степен .

-Технологични тръбопроводи

Ще бъдат изпълнени от стоманени безшевни горещо-деформирани тръби, по БДС ЕN 3183 както следва:

а)  за течна фаза:

-от резервоара до изпарител -  DN25 Ø33.7x3.6 L290N ЕN 3183

б)за газообразна фаза:

-от изпарителя до ГРТ -  DN25 Ø33.7.6 ЕN 3183; надземен тръбопровод;

-от кранов възел 2" - DN50 до сграда - DN50 Ø33.7x3.6 L290М ЕN 3183 в пакет с тръби за и от изпари­тел до ГРТ за технологичен топлоносител за изпарителна инсталация полипропиленови тръби стабилизирани (стаби) DN 25,

-за свещта на предпазните клапани на резервоара с DN 32, свещ предпазни клапани ГРТ -

DN 25 за другите арматури продухвателни  свещи с DN 15 Ø21.3x3.2 и Ø33.7x3.6 L290N ЕN 3183 .

Към технологичните тръбопроводи са включени също опашати фланци или плоски фланци, гладко огънати или горещощамповани колена, тройници и преходи, със съответните диаметри и дебелина на стената, свързващи елементи и др.

Технологичното оборудване, арматурата и тръбопроводите са посочени в приложения списък на технолоиичното оборудване на инсталация за пропан-бутан, а разположението им - на технологичните чертежи и схеми.

Принципът на работа на цялата инсталация за пропан-бутан е показан на приложения чертеж "Прин­ципна технологична схема".

Тръбата се полага подземно с осигуряване на минимално покритие от 0.08m за всички настилки, като за газопроводи под естествен терен се допуска това покритие да бъде 0.06m.Разстоянието от подзем­ните газопроводи и съоръжения на разпределителната мрежа до други мрежи и съоръжения на техни­ческата инфраструктура са определени съгласно наредба №8 от28.07.1999г.

Газопроводите изпълнени от РЕ-НО тръби, задължително се полагат върху 0.10 m пясъчна възглавни­ца,предварително подготвена и подравнената за осигуряването им срещу механични повреди.

Заваряването на тръби и фасонни части от полиетилен висока плътност се извършва при спазване изискванията на БДС ЕN 12007-2 и технологичните  инструкции.

Контролът по време на и след заваряване и полагане, както и изпитването на газопроводи от полиетилен се осъществява от супервайзъри и се състой от:

-  визуална оценка

-  проверка на данните от протокола на машината за заваряване

-механично-технологични изпитания съгл. Приложение №4 от

-изпитване на яркост

- изпитване на плътност

  Съгласно изготвената проектна документация и предвиденото изграждането на „Резервоарно стопанство за пропан-бутан“ експлоатацията да се извършва съгласно изискванията на „Инструкция за монтаж и експлоатация“на фирмата производител.След приключване на строително-монтажните работи газопроводите се продухват със сгъстен въздух за очистване на вътрешната повърхност на тръбите, след което се извършва окончателно пневматично изпитване. За газопроводи с МОР = МРа се предвижда:

Работно налягане МРа

Максимално работно налягане, МРа

Временно работно налягане, МРа

Максимално инцидентно, МРа

Налягане за изпитване на яркост,МРа

Налягане за изпитване на плътност,МРа

1,6

1,050хPH=1,68

1,2xPH=1.92

1,30xPH=2,08

1,10хМИН=2,288

=РН=1,6

  0,01

1,1.25xPH=0.011285

1,5xPH=0.015

2,50xPH=0,025

1,25хМИН=0,03125

=РН=0,01

4.  Схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура.

Не се предвижда изграждане на нови пътища или промяна на наличните.

5.  Програма за дейностите, включително за строителство, експлоатация и фазите на закриване, възстановяване и последващо използване.

Строителството ще се извършва по традиционни строителни методи за такъв тип обекти, гарантиращи високо качество. Предвидената реконструкция на обекта ще продължи около 60 дни, като в това се включва строителството, демонтирането и монтирането на съоръженията.

За временни дейности по време на строителството не е необходимо допълнителна площ. Всички временни дейности ще се извършват в рамките на отредения терен.

А/ стоителството ще се извърши едноетапно , чрез монатаж на техническото оборудване

Б/ експлоатацията е възможна и ще започне след успешно проведени 72-часови проби на техническото оборудване и узаконяване от комислисията за Държавен технически надзор.

В/ при спиране или закриване не са необходими възстановителни мероприятия, бетоната площатка и навес остават и може да се ползват с друго предназначение.

Изпълнението на всички етапи ще бъде съобразено с изискванията на действащото към дадения момент национално законодателство

6.  Предлагани методи за строителство.

При проектирането на инвестиционното предложение са спазени нормативните изисквания на Закон за  устройство на територии - посл. Изм. и доп.ДВ 51 / 10.07.2016 г., Закон за техническите продукти и ЗООС.

Площадката ще бъде покрита от стоманена конструкция. Конструкцията е проектирана от стоманени колони от горещо валцувани стоманени кутиени профили и ферми, стъпващи ставно върху тях. Покривът на това тяло е изграден от лека метална конструкция .Връзката между фундаментите и металната конструкция се осъществяват посредством дюбели.

Технологичния резервоар и съоражения са стоманени. Ще се монтират готови изделия върху стоманобетонни фундаменти .

При изграждането ще се използват методи на сухо строителство. Изкопни дейности се планират основно при полагане на газовия резервоар. Образуваните изкопни земни маси ще бъдат използвани за обратен насип на терена.

Очакват се следните етапи в процеса на строителството:

·  Подготовка на терена

·  Изкопни дейности

·  Монтиране на газовия резервоар

·  Подготовка на земна основа

·  Монтаж на оборудване

·  Довършителни работи

·  Обратна засипка.

Ще се прилагат стандартни методи на строителство на инсталациии и мрежи  в сгради и монтаж на технологично оборудване , при спазване на нормативните изисквания.

7.  Доказване на необходимостта от инвестиционното предложение.

Необходимостта от реализиране на инвестиционното предложение е свързана с намерението на Възложителя да изгради в посочения поземлен имот резервоарно  складово стопнство за съхранение на втечнен пропан-бутан и промишлена газова инсталация за ползване за собствени нужди. След изграждането и пускането в експлоатация на инвестиционното предложение при съответното договаряне , други наематели на имоти собственост на Възложителя може да ползват услугата за достъп до съоръженията за пропан-бутан.

С настоящото инвестиционно предложение се цели намаляване на производствените разходи, както и намаляване влиянието върху околната среда.

Инвестиционното предложение за изграждане на резервоатно стопанство за съхранение на пропан-бутан в процеса на проектиране е съобразено със следните технически законови изисквания:

-Наредба № 1 от 13.06.1991 г. за екологичните изисквания към териториално- устройственото планиране и инвестиционните проекти;

-Наредба 1 за номенклатурата на видовете строежи, Обн. ДВ. бр.72 от 15 Август 2003г, изм. ДВ. бр.23от22 Март 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.98 от 11 Декември 2012г

Наредба № Із - 1971/29.10.2009 г. за строителнотехнически правила и норми за осигу­ряване на безопасност при пожарите, Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г, попр. ДВ. бр.17 от 2 Март 2010г., изм. ДВ. бр.101 от 28 Декември 2010 г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Август 2013 г. изм. и доп. ДВ. бр.69 от 19 Август 2014г, изм. и доп. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г, изм. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г, изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.

Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически про­води и съоръжения в населени места; Обн. ДВ. бр.72 от 13 Август 1999г.

Правилник за устройство на електрически уреди.

Закон за техническите изисквания към продуктите(ЗТИП) Обн. ДВ. бр.86 от 1 Октомври 1999г.т изм. ДВ. бр.63 от 28 Юни 2002г, изм. ДВ. бр.93 от 1 Октомври 2002г, изм. ДВ. бр.18 от 25 Февруари 2003г, доп. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г, изм. ДВ. бр.45 от 31 Май 2005г, изм. ДВ. бр.77 от 27 Септември 2005г, изм. ДВ. бр.88 от 4 Ноември 2005г, изм. ДВ. бр.95 от 29 Ноември 2005г, изм. ДВ. бр.105 от 29 Декември 2005г.т изм. ДВ. бр.ЗО от 11 Април 2006г, изм. ДВ. бр.62 от 1 Август 2006г, изм. ДВ. бр.76 от 15 Септември 2006г, изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г, изм. ДВ. бр.86 от 26 Октомври 2007г, изм. ДВ. бр.74 от 15 Септември 2009г, изм. ДВ. бр.ЗО от 12 Октомври 2010г, изм. ДВ. бр.38 от 17 Май 2011г, изм. ДВ. бр.38 от 18 Май 2012г, изм. ДВ. бр.53 от 13 Юли 2012г.т изм. ДВ. бр.77 от 9 Октомври 2012г, доп. ДВ. бр.84 от 2 Ноември 2012г.т изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г, изм. ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г, изм. ДВ. бр.98 от 28 Ноември 2014г, изм. ДВ. бр.14 от 20 Февруари 2015г, изм. ДВ. бр.101 от 22 Декември 2015г.

Наредбата за устройство, безопасна експлоатация и технически надзор на съоръже­ния под налягане в сила от 19.08.2008 г, приета с ПМС № 164 , обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г, бр. 7 от 21.01.2011 г, изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г, бр. 103 от 28.12.2012 г, в сила от 1.01.2013 г, изм., бр. 24 от 12.03.2013 г, изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г, бр. 88 от 24.10.2014 г.

Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане В сила от 20.04.2016 г. Приета с ПМС Мо 47 от 15.03.2016 г. Обн. ДВ. бр.23 от 25 Март 2016г.

БДС по техническата безопасност за газови съоръжения и инсталации за ВВГ; БДС ЕМ за газови съоръжения и инсталации и съдове .работещи под налягане; Инструкции и указания на производителите на технологично оборудване

НАРЕДБА за устройството , безопасната експлоатация и техническия надзор на газо­вите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газовеПриета с ПМС N0 243 от 10.09.2004 г, обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г, в сила от 22.10.2004 г, изм., бр. 104 от 26.11.2004 г, изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г, в сила от 1.01.2007 г, изм., бр. 40 от 16.05.2006 г, в сила от 5.05.2006 г, изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г, бр. 64 от 18.07.2008 г, в сила от 19.08.2008 г, доп., бр. 32 от 28.04.2009 г, изм., бр. 99 от 16.12.2011 г, изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г, в сила от 1.01.2013 г, изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., бр. 50 от 17.06.2014 г, изм. и доп., бр. 88 от 24.10.2014 г.

НАРЕДБА № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безо­пасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (Обн., ДВ, бр. 37 от 2004 г; попр., бр. 98 от 2004 г; изм., бр. 102 от 2006 г.)

Правилник по безопасност на труда при изпълнение на строително-монтажни работи; Други нормативни документи и БДС ЕМ, касаещи проектирането на обекта; Техническа документация на фирми производители на съоръженията Български държавни стандарти

8. План, карти и снимки, показващи границите на инвестиционното предложение, даващи информация за физическите, природните и антропогенните характеристики, както и за разположените в близост елементи от Националната екологична мрежа и най-близко разположените обекти, подлежащи на здравна защита, и отстоянията до тях.

Географските координати на условен геометричен център на  ПИ са: 44.08216оN  и 22.39225оE

В географско отношение районът на обекта е разположен в на най-северозападната част на Дунавската равнина. В територията на региона се срещат разнообразни релефни форми, което се дължи на разнообразието в геоложкия строеж и преобладаваща надморска височина около150-200м.

Северозападният регион попада в умерено - континенталната климатична област .Средната юлска температура за региона е около 20оС, а средната януарска е около 0оС.Средната годишна валежна сума в равнинните и низинни части от региона е между 500 и 600 мм/м2,като в южна посока тя нараства. В тази връзка средните и северните части от региона изпъкват с недостиг от влага и се налага изкуствено напояване.Наблюдава се преход от широколистна растителност в  по-сухолюбива лекостепна растителност.

Основните елементи на климата, които оказват влияние върху качеството на въздуха са :

Валежите и влажността, ветровете (скорост и посока), температура, атмосферна стабилност. Преобладаващите ветрове в райоина са северозападните.

9. Съществуващо земеползване по границите на площадката или трасето на инвестиционното предложение.

Поземления имот - УПИ  VII-1248- кв. 121 по плана на гр.Брегово и обособената част от него са собственост на Възложителя по силата на нотариален акт №6, том VIII,рег. №18020, дело №144/2008 г.

10. Чувствителни територии, в т.ч. чувствителни зони, уязвими зони, защитени зони, санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди и др.; Национална екологична мрежа.

ИПнепопада:

-  вграницитенасанитарно - охранителнизониоколоводоизточнициисъоръжениязапитейно - битововодоснабдяванеиоколоводоизточницинаминералниводи, използванизалечебни, профилактични, питейниихигиеннинуждиидр.;

-  вграницитенатеритории, обявенизаопазваненастопанскизначимиводнибиологичнивидове;

ИзгражданетонаИП, непредполаганякаквосериозновъздействиевърхузащитенитезониинезастрашавапоникакъвначинместообитаниятанаредкирастителнииживотинскивидове. ЕксплоатациятанаИПнепредвиждазамърсяваненаоколнатасреданаддопустимитенормиинепредставляваопасностзанея.

ИмотътнепопадавграницитеназащитенизониотнационалнатаекологичнамрежаНАТУРА 2000. Най-близоразположенатае  „ТимокскодBG0000525.

11. Други дейности, свързани с инвестиционното предложение (например добив на строителни материали, нов водопровод, добив или пренасяне на енергия, жилищно строителство).

Няма други дейности свързани с ИП. Реализацията на ИП ще осигури ефективно протичане на дейността, при минимално отрицателно въздействие върху околната среда.

12. Необходимост от други разрешителни, свързани с инвестиционното предложение.

Няма необходимост от други разрешителни по реда на законодателството по околна среда свързани с ИП.

III. Местоположение на инвестиционното предложение, което може да окаже отрицателно въздействие върху нестабилните екологични характеристики на географските райони, поради което тези характеристики трябва да се вземат под внимание, и по-конкретно:

1.  съществуващо и одобрено земеползване;

Инвестиционното предложение ще се реализира в обособената част от УПИ  VII-1248- кв. 121 по плана на гр.Брегово, парцел собственост на Възложителя.

2.  мочурища, крайречни области, речни устия;

Местоположението на инвестиционното предложение не оказва отрицателно въздействие върху мочурища, крайречни области и речни устия

  3. крайбрежни зони и морска околна среда;

Местоположението на инвестиционното предложение не попада в крайбрежни зони

4. планински и горски райони;

Инвестиционното предложение не засяга планински и горски райони.

5. защитени със закон територии;

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии

6. засегнати елементи от Националната екологична мрежа;

Националната екологична мрежа се състои от защитени територии, обявени според изискванията на Закона за защитените територии и защитени зони, които се обявяват според изискванията на Директива 92/43/ЕИО на Съвета за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна и Директива 2009/147/ЕИО на Съвета относно опазването на дивите птици. Инвестиционното предложение не засяга защитени територии, поради което няма пряко въздействие върху най-близко разположената Защитена зона BG0000525 „Тимок”

7. ландшафт и обекти с историческа, културна или археологическа стойност;

При строителството ще се извършват изкопни работи, което ще доведе до отнемане на почва и земни маси. Изкопаните земни маси ще се използват обратно за засипване, възстановяване и ландшафтно оформление на терена. Въздействието ще е минимално с локален характер. Площадката, върху която ще се реализира ИП не засяга обекти на културно- историческото наследство.

8. територии и/или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

Инвестиционното предложение не засяга защитени територии или зони и обекти със специфичен санитарен статут или подлежащи на здравна защита.

IV. Тип и характеристики на потенциалното въздействие върху околната среда, като се вземат предвид вероятните значителни последици за околната среда вследствие на реализацията на инвестиционното предложение:

1. Въздействие върху населението и човешкото здраве, материалните активи, културното наследство, въздуха, водата, почвата, земните недра, ландшафта, климата, биологичното разнообразие и неговите елементи и защитените територии.

·  Въздействие върху хората и тяхното здраве

Строителството и експлоатацията на ИП не са свързани с емитирането на фактори, които да окажат влияние върху здравния статус на населението. При спазване на нормативните изисквания, реализацията на инвестиционното предложение няма да окаже отрицателно въздействие върху здравния статус на хората и околната среда

·  Атмосферен въздух

По време на строителството, не се очакват значителни въздействия върху компонента въздух. При строителството се емитира прах. Въздействието ще е локално с временен характер, до края на строителството. По време на експлоатацията не се предвижда допълнително натоварване  на атмосферния въздух с източници на емисии.

·  Води

По време на строителството няма да бъдат засегнати пряко или косвено водни обекти.

·  Земи и почви

Реализирането на проекта е свързано с известни изкопно-насипни работи . Изкопаните земни маси при реализирането на инвестиционното намерение ще се използват и за оформяне нарушенията по терена

·  Ландшафт

Локалните ландшафтни промени са свързани основно с визуалността на обекта. Визуалното въздействие от променения ландшафт на територията ще бъде постоянно - докато трае изграждането на обекта, но типът на основния ландшафт няма да се промени.

Предполагаемото въздействие на замърсителите върху ландшафта е по време на

строителството и е свързано с използването на машини и съоръжения, струпването на

известно количество изкопни маси пръст. Времето през което ще

има въздействие е много кратко.

·  Материални активи

Очакваното въздействие ще е локално, само в границите на площадката на ИП

·  Здравно - хигиенни аспекти

Експлоатацията на обекта е съобразено с изискванията за такъв род обекти и спазването на мероприятията за безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност към съответните проекти, няма да доведе до значима промяна в здравния статус на заетите в производствения процес работници и здравният риск може да се прогнозира като минимален.

·  Историческите и културни паметници

На територията, на която се предвижда да се реализира инвестиционното предложение, както и в близко съседство няма регистрирано наличие на исторически, археологически и архитектурни паметници. При реализация на инвестиционното предложение ще се следи за откриването и запазването на исторически и археологически културни паметници и своевременно ще се уведомяват компетентните органи.

·  Биологично разнообразие и неговите елементи

Растителността е представена от видовете, които са използвани за ландшафтно оформяне на обекта. По време на строителството и експлоатацията е възможно безпокоене на отделни

представители на фауната от съседните територии (от използването на строителната техника). По време на експлоатацията не се очаква замърсяване или унищожаване на растителност и отделни представители на фауната.

·  Отпадъци

Генерираните излишни количества земна маса по време на строителството ще се предават на лицензирани фирми за дейности с отпадъци, след сключване на договор от

страна на възложителя.

·  Шум, вибрации, лъчения

По време на строителството и експлоатацията не се променят нивата на шум, вибрации и лъчения.

2. Въздействие върху елементи от Националната екологична мрежа, включително на разположените в близост до инвестиционното предложение.

Не се очаква въздействие. Имотът не попада в границите на защитени зони от националната екологична мрежа НАТУРА 2000. Най-близо разположената е  „Тимок“ с код BG0000525.

3. Очакваните последици, произтичащи от уязвимостта на инвестиционното предложение от риск от големи аварии и/или бедствия.

Резервоарното стопанство и характера на съхраняваните в него вещества, крие риск от аварии и инциденти, както следва:

·  Разхерметизиране и изпускане на газовъздушен облак от пропан- бутан.

·  Пожар в резервоара за пропан – бутан или газовата инсталация.

Максимално възможния обхват на въздействие върху околната среда и население на всеки един от възможните инциденти и сценариите за аварийна ситуация ще бъде предвиден и оценен в аварийния план на Резервоарното стопанство , които Възложителя ще направи и утвърди след пускането в експолоатация на обекта .

4. Вид и естество на въздействието (пряко, непряко, вторично, кумулативно, краткотрайно, средно- и дълготрайно, постоянно и временно, положително и отрицателно).

·  Въздух

По време на строителството въздействието ще е пряко и отрицателно, но като цяло незначително и с временен характер.

Не се очаква въздействие по време на експлоатацията на резервоарното стопанство за съхранение на пропан-бутан .

·  Води

По време на строителството и експлоатацията на резервоарното стопанство за съхранение на пропан-бутан не се очаква въздействие върху повърхностните и подподчвени води в района на инвестиционното намерение.

·  Вредни физични фактори

По време на строителството се очаква незначително въздействие, което ще е пряко и с временен характер. Не се очаква въздействие по време на експлоатацията на резервоарното стопанство за съхранение на пропан-бутан.

·  Земи и почви

По време на строителството  въздействието е пряко – при строителните работи ще бъде иззето количество земна маса. Част от изкопаните земните маси ще бъдат използвани,а излишните извозени от фирми притежаващи необходимите документи.

·  Ландшафт

По време на строителството - пряко и краткотрайно въздействие от ограниченията наложени от самото строителство.

·  Природни обекти

Не се очаква отрицателно въздействие.

·  Биологично разнообразие и неговите елементи

Не се очаква отрицателно въздействие.

·  Отпадъци

Въздействието по време на строителството ще е пряко и кратковременно.

5. Степен и пространствен обхват на въздействието - географски район; засегнато население; населени места (наименование, вид - град, село, курортно селище, брой на населението, което е вероятно да бъде засегнато, и др.).

Изграждането на обекта няма да предизвика увеличаване на съществуващото фоново замърсяване, замърсяване на води и почви, както и на растителния и животински свят в района. Обхватът на въздействието по време на експлоатацията е локален.При условие, че се спазват всички нормативни изисквания за безопасно управление на производствените процеси няма риск от въздействието върху населението на гр. Брегово.

6. Вероятност, интензивност, комплексност на въздействието.

Продължителността на въздействията се ограничава основно по време на строителната фаза и е сведена до минимум.

7. Очакваното настъпване, продължителността, честотата и обратимостта на въздействието.

Краткотрайно, рядко, обратимо отрицателно въздействие.

8.  Комбинирането с въздействия на други съществуващи и/или одобрени инвестиционни предложения.

Не се очаква въздействие

9.  Възможността за ефективно намаляване на въздействията.

Не се очакват преки или косвени въздействия върху околната среда.

По време на експлоатацията:

Резервоара за пропан-бутан ще бъде с подземен монтаж,  със специална активна и пасивна , антикорозионна и електрохимична защита. Пълненето ще е надземно. Ще бъдат изпълнени всички изискващи се мерки за защита от пожари и/или аварийни разхерметизирания.

10. Трансграничен характер на въздействието.

Характерът на строителството, както и последващата експлоатация на обекта изключва трансгранични въздействия.

10.Мерки, които е необходимо да се включат в инвестиционното предложение, свързани с избягване, предотвратяване, намаляване или компенсиране на предполагаемите значителни отрицателни въздействия върху околната среда и човешкото здраве.

Мерки, касаещи инвестиционното проектиране и строителството:

·  Да не се допуска работа на строителна и транспортна техника на празен ход;

·  всички съоръжения следва да се проектират съгласно изискванията на Норми за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони;

·  недопускане теч на гориво и машинни масла от строителната и транспортна техника върху почвата;

·  оползотворяването на изкопаните земни маси при оформянето на зелените пространства.

V. Обществен интерес към инвестиционното предложение.

Така заявеното инвестиционно предложение попада в обхвата на т.3, буква“г“ – „съоръжения за подземно складиране на горими газове“ от приложение № 2 на ЗООС и съгласно чл.93, ал. 1, т. 1 от същия закон , подлежи на преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС.

Инвестиционното предложение е под разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове,  програми, проекти и инвестиционни  предложение с предмета и целите на опазване на защитените зони ( Наредба за ОС ) и на основание чл.2, ал. 1, т. 1 от нея подлежи на преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие.

Компетентен орган за произнасяне с решение е директорът на РИОСВ-Монтана. Преценяването на необходимостта от извършване на ОВОС и оценка за съвместимост ще бъдат проведени в една процедура.

Съгласно разпоредбите на Наредбата за ОВОС  Възложителя е предприел следните действия:

·  Изготвил е писмено искане с достатъчно подробна информация по Приложение  № 2 , към същата наредба, което ще предостави в РИОСВ-Монтана.

·  Уведомил е засегнатото население във връзка с изпълнението на изискванията на разпоредбите на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС и във връзка с чл. 93, ал. 4 ,т. 4 от ЗООС.За така изготвената информация е публикувана обява  на ……………../2018 г в интернет сайта за обяви за регион Видин и внесено  в Община Брегово Приложение №2  с вх.№…….