Правилник за организацията и дейността на Програмния съвет на БНР

ЧЛЕН 1

Статут на Програмния съвет

Програмният съвет е постоянно действащ консултативен орган на пряко подчинение на Генералния директор. Осигурява координация и контрол  на дейностите по планиране и производство на текущи програми на БНР. Обсъжда и предлага основните насоки в програмната политика на БНР, както и промените в програмните схеми.

ЧЛЕН 2

Състав на Програмния съвет

(1) Програмният съвет се състои от директорите на Програмната дирекция, програма „Хоризонт“, програма „Христо Ботев“, програма „Радио София“, дирекция „Мултимедийни програми“ и дирекция „Международно сътрудничество“.

(2) Председател на Съвета е Програмният директор.

(3) По преценка на председателя на заседанията могат да бъдат канени директорите на РРС, представители на други структурни звена в БНР, както и външни експерти.

ЧЛЕН З

Правомощия на Програмния съвет

(1) Програмният съвет:

1.  Обсъжда и предлага за утвърждаване от УС основните насоки в програмната политика на БНР;

2.  Обсъжда и предлага за утвърждаване от Генералния директор и приемане от УС на схемите и промените в програмите на БНР;

(2) Програмният съвет:

1. Координира програмно-творческата дейност между отделните програми и звена в БНР в оперативен план; взима отношение по качеството на излъчваната в ефир радио-продукция; обсъжда предложенията за медийни партньорства и докладва на Генералния директор и УС на БНР за своето становище;следи за спазването на журналистическата етика и на разпоредбите на ЗРТ.

2. Дава оценка и се произнася  за качествата на офертите на външните продуценти (копродуценти).

3. Осъществява и други дейности във връзка със своите правомощия.

(3) Програмният съвет може да отправя препоръки и предложения до Генералния директор и Управителния съвет на БНР за подобряване на дейността по създаване и разпространение на радиопрограмите или отделни предавания в тях.

ЧЛЕН 4

Заседания на Програмния съвет

(1) Програмният съвет заседава в предварително определен ден и час, като заседанията се протоколират.

(2) Заседанията на Програмния съвет се свикват и ръководят от председателя или от определен от него заместник, които съответно предлагат и дневния ред.

(3) Програмният съвет приема решения с мнозинство на повече от половината от присъстващите членове.

(4) Всеки от членовете на съвета може да предлага включването и на други въпроси в дневния ред.

(5) Генералният директор и членовете на УС на БНР могат да участват в заседанията на Програмния съвет.

(6) По преценка на Генералния директор могат да бъдат свиквани  разширени заседания на Програмния съвет с участието на директорите на регионалните радиостанции.

(7) Заседанията на Програмния съвет са закрити, освен ако няма изрично решение на членовете му за открито заседание.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1 Настоящият Правилник е приет на основание ЗРТ и вътрешно нормативните актове на БНР.

§2 Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван с решение на Управителния съвет на БНР.

§3 Настоящият Правилник отменя всички досегашни правилници за дейността на Програмния съвет на БНР.

§4 Настоящият правилник е приет на заседание на Управителния съвет на БНР на 21.09.2016 г. и влиза в сила от датата на неговото приемане.