Правилници за структурата и дейността на БНР

Правилник за структурата и организацията на дейността на БНР 

Правилник за организацията на работа и дейността на УС на БНР   

Правилник за организацията и дейността на Програмния съвет на БНР

Правилник за работното време в БНР - София  

Правилник за работната заплата в БНР

Правилник за заплащане на извънщатните сътрудници в БНР

Правилник за рекламната и спонсорска дейност

Правилник за редакционната дейност на БНР 

Етичен кодекс на служителите на БНР 

Правилник за съхранение, попълване и ползване на архивния фонд на БНР 

Правилник за външните и съвместните продукции в БНР

Правилник за Обществения съвет на БНР 

Правилник за командировките в БНР 

Правилник за организацията на контролно-пропускателния режим в БНР 

Правилник за работа по проекти и договори за излъчване на специализирани рубрики 

Правилник за стопанисване и използване на автопарка на БНР 

Правилник за устройството и дейността на Службата по трудова медицина на БНР 

Правилник за реда за ползване на почивните, творчески и технологични бази на БНР 

Правилник за управление на имуществото на БНР