Правилник за организацията и дейността на Управителния съвет на БНР

Член 1

Статут на Управителния съвет на БНР

Управителният съвет е колективен орган за управление на Българското национално радио (БНР), който осъществява своята дейност и взема решения съгласно 3акона за радиото и телевизията (3РТ) и настоящия Правилник.

Член 2

Състав на Управителния съвет на БНР

(1) Управителният съвет се състои от 5 члена.

(2) Генералният директор е член по право и Председател на Управителния съвет.

(3) Членовете на Управителния съвет изпълняват задълженията си съгласно 3РТ, договорите си за възлагане на управлението на БНР, сключени със Съвета за електронни медии (СЕМ) и настоящия Правилник.

Член 3

Конституиране на Управителния съвет на БНР

(1) Членовете на Управителния съвет се утвърждават от СЕМ по предложение на Генералния директор на БНР.

(2) Управителният съвет се свиква на своето първо заседание от Генералния директор в срок до седем дни след утвърждаването на състава му от СЕМ.

(3) Управителният съвет приема Правилник за организацията и дейността си.

Член 4

Принципи и задачи на Управителния съвет на БНР

(l) Управителният съвет представлява интересите на обществото по отношение на определянето на стратегическите насоки за развитие и управление на Българското национално радио, с оглед на изпълнение на възложените му програмни задачи съгласно Конституцията на Република България, 3РТ и издадените програмни лицензи.

(2) Управителният съвет е гарант за институционалната независимост на БНР и отговаря за съхранението и развитието на неговите материални и кадрови ресурси, чрез които се създават радиопрограмите, удовлетворяващи основните конституционни права на българските граждани.

(3) Управителният съвет поема пред обществото отговорността за законосъобразното и ефективното, ефикасно и икономично използване на ресурсите на националното радио, като се ръководи от поставените пред националното радио обществени задачи, произтичащи от 3РТ и от изискванията за прозрачност и публичен контрол.

(4) Водещи принципи в работата на УС са публичност на вземаните решения ипрозрачност на финансовата политика.

Член 5

Правомощия на Управителния съвет на БНР

(1) Управителният съвет на БНР на основание чл. 62 от 3РТ:

1. Определя основните насоки за развитието, обема и структурата на програмите на БНР.

2. Приема следните правилници за работа в БНР:

а) Правилник за структурата и организацията на дейността на Българското национално радио;

б) Правилник за организацията и дейността на Управителния съвет;

в) Правилник за работната заплата в Българското национално радио;

г) Правилник за заплащането на извънщатните сътрудници в БНР;

д) Правилник за редакционната дейност;

е) Правилник за излъчване на търговски съобщения в програмите на Българското национално радио;

ж) Правилник за попълване, съхранение и ползване на Архивния фонд на Българското национално радио;

з) Правилник за участието на БНР в съвместни продукции и предавания, създадени от независими продуценти;

и) Правилници за дейността на самостоятелните структурни звена на БНР;

й) Статут за редакционната дейност на БНР съгласно разпоредбите на чл. 11, ал. 5 и 6 от ЗРТ, който да гарантира ненамесата на УС на БНР в дейността на новинарските и публицистични предавания.

3. Извън посочените в чл. 5, ал. 1, т. 2 Правилници УС приема и всички вътрешни нормативни актове, установяващи функционални правила за дейността на БНР или на отделни негови структури.

4. Взема решения за създаване на експертни и консултативни съвети и определя реда за осъществяване на тяхната дейност, като:

а) Обществен съвет;

б) Програмен съвет;

в) Директорски съвет;

г) други, подпомагащи дейността на БНР.

5. Приема структурата на БНР и щатното разписание на служителите.

6. Определя условията и реда за сключване на договори с извънщатни сътрудници и журналисти.

7. Приема проектобюджета и включената в него субсидия от държавния бюджет и след съгласуване със Съвета за електронни медии изпраща в Министерството на финансите проекта за субсидия за включването й в проекта на Закон за държавния бюджет.

8. Приема бюджета, неговото разпределение, числеността на персонала, средната работна заплатаи средствата за работна заплата.

9. Приема отчет за изпълнение на бюджета.

10. По предложение на Генералния директор взема решение за откриване и закриване на регионални радиостанции и определя техния статут, структура и управление, съгласувано със СЕМ.

11. Приема промени по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет.

12. Утвърждава възникването и прекратяването на трудовите договори на ръководни длъжностни лица в БНР, съгласно списък на длъжностите, посочени в Правилника за структурата и организацията на дейността на БНР.

13. Утвърждава длъжностните характеристики на служителите на БНР.

14. Утвърждава всички договори за излъчване на търговски съобщения със стойност над 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС, преди да бъдат предложени за подпис от Генералния директор.

15. Утвърждава всички договори за излъчване на търговски съобщения под 10 000 (десет хиляди) без ДДС лева до 10-то число на месеца, сключени през предходния месец. Договорите за излъчване на търговски съобщения по програмите на БНР се внасят за утвърждаване на УС на БНР от ръководителя на отдел „Реклама, маркетинг и издателска дейност“ и от директорите на РРС-та в срок до 5-то число на месеца за всички договори, сключени през предходния месец.

16. Извън договорите по чл. 5, ал. 1, т.15, утвърждава всички други договори на стойност над 30 000 (тридесет хиляди) лева без ДДС, преди подписването им от Генералния директор.

17. Взема решения за възлагането на обществени поръчки по реда на Закона за обществените поръчки и откриването на процедури по смисъла на Закона за държавната собственост.

18. Взема решения за сключване на договори за закупуване или приемане за излъчване на предавания, създадени от външни продуценти, както и за сключване на договори с независими продуценти за участието на БНР в съвместни продукции и предавания.

19. Утвърждава образци за договори, които се подписват в БНР.

20. Решава и други въпроси в кръга на своята компетентност.

(2) Управителният съвет на БНР може да се занимава и с въпроси, за които е сезиран писмено от служители на БНР, синдикални организации в БНР и слушатели, когато те се отнасят до дейността на БНР.

(3) Правилниците, които подлежат на утвърждаване от Управителния съвет на БНР, се внасят за разглеждане след съгласуване с директора на Дирекция „Правна и човешка ресурси“.

Член 6

Мандат на Управителния съвет на БНР

(1) Мандатът на членовете на Управителния съвет на БНР е три години.

(2) Едно лице може да бъде избирано в Управителния съвет на БНР за не повече от два мандата.

(3) Едно лице не може едновременно да бъде член на управителните съвети на БНР и БНТ, както и да е член на един от тях и на СЕМ.

(4) Мандатът на член на Управителния съвет на БНР се прекратява предсрочно от СЕМ по предложение на Генералния директор на БНР на основанията за предсрочно прекратяване на мандат на член на СЕМ.

(5) При настъпването на обстоятелствата по чл. 6, ал. 4 Генералният директор на БНР предлага на СЕМ за утвърждаване нов член на Управителния съвет.

(6) Членовете на Управителния съвет на БНР получават възнаграждения, съгласно Закона за радиото и телевизията и сключения договор със СЕМ.

Член 7

Заседания на Управителния съвет на БНР

(1) Управителният съвет заседава по покана на Председателя, на упълномощен от него член на Управителния съвет или по искане на поне двама от членовете му.

(2) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват членове, достатъчни за вземане на решения по предварително обявения дневен ред.

(3) Управителният съвет взема решение с обикновено мнозинство от всички членове.

(4) Генералният директор на БНР упълномощава член на Управителния съвет да го замества, когато той отсъства.

(5) По решение на Управителния съвет на неговите заседания могат да бъдат канени за участие служители на БНР.

(6) Заседанията на Управителния съвет са закрити, освен ако Управителният съвет не вземе решение за открито заседание.

Член 8

Организация на заседанията. Решения. Гласуване

(1) Дневният ред на заседанията на Управителния съвет на БНР се съставя от Председателя или от упълномощен от него член. Всеки от членовете на съвета може да предлага включването на определени въпроси в дневния ред на Управителния съвет за негово следващо заседание.

(2) Всички включени в дневния ред на заседанието на Управителния съвет въпроси, трябва предварително да бъдат съгласувани от съответния ресорен член на Управителния съвет, които след поставяне на резолюция го внася за гласуване в УС.

(3) Въпросите, включени в дневния ред на съответното заседание на Управителния съвет, трябва да са придружени с писмен доклад на ръководителя на съответното структурно звено, чиято дейност се засяга от решението, както и от писмени доклади на други ръководители, чието мнение е от значение за изясняването на проблема и за вземане на правилно решение.

(4) При приемането на решения всеки от членовете на Управителния съвет гласува „за“ или „против“.

(5) Решенията на Управителния съвет са задължителни за изпълнение от всички звена и служители на БНР.

(6) Заседанията на Управителния съвет на БНР се протоколират. Всеки протокол от заседанието на Управителния съвет съдържа:

1. датата на провеждане на заседанието;

2. имената на присъстващите на заседанието членове;

3. дневния ред на заседанието;

4. приетите решения;

(7) Протоколът на Управителния съвет се подписва от всички присъствали членове.

(8) Неразделна част от протокола от заседанието на Управителния съвет са материалите, съпътстващи дневния ред и съдържащи обсъжданите от Управителния съвет въпроси, като докладни записки на служители, решения на консултативни, експертни и помощни органи на БНР, писма от трети лица, справки, отчети и други документи.

(9) Копие от протоколите на Управителния съвет се предоставят за сведение на ръководителите на самостоятелни структурни звена в БНР.

Член 9

Административно обслужване

Всички документи на Управителния съвет, входящата и изходяща кореспонденция на неговия Председател и членове, се обработват от отдел „Секретариат и протокол“.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Настоящият Правилник се приема на основание Закона за радиото и телевизията.

§ 2. Настоящият Правилник може да бъде изменян и допълван с решение на Управителния съвет на БНР.

§ 3. Настоящият Правилник за организацията и дейността на Управителния съвет на Българското национално радио е приет на заседание на Управителния съвет на 27.09.2016 г., и влиза в сила на 27.09.2016 г. като отменя всички предишни правилници, уреждащи неговия предмет.


АЛЕКСАНДЪР ВЕЛЕВ……………………

ВИКТОР СЕРАФИМОВ……………………

ЕКАТЕРИНА БОРИСОВА……………………

МОМЧИЛ ГЕОРГИЕВ……………………

СВИЛЕНА СИМЕОНОВА……………………