СТРУКТУРНИ ЗВЕНА

Снимка

Анатоли Великов – Икономически директор
Роден на 31.05.1975. Завършил „Право“ в Технически университет – Варна, магистратура „Публична администрация“ във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ и магистратура „Финансов контрол“ в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов. Работил е над 10 години в структурите на Министерство на финансите, включително като Директор на дирекция „Финанси и управление на собствеността“ в МФ и Директор на дирекция „Финансово-стопански дейности“ в Комисията по финансов надзор. Бил е финансов и административен директор на Лесотехническия университет в София, директор на дирекция „Правна“ и главен секретар на Българската агенция по безопасността на храните и главен секретар на МВР. От 10 юли 2019 г. е Икономически директор в Икономическа дирекция на БНР.

Телефон: 02/9336618
Е-mail: velikov.a@bnr.bg

Десислава Лилова – директор на дирекция „Правна“
Родена на 30.11.1985 г. Завършила  е специалност „Право“ в Нов български университет и Международната магистърска програма „Право на Европейския съюз“ в Софийски университет „Климент  Охридски“. Член на Съюза на юрисконсултите. Част от екипа, разработил Плана за управление на „Национален парк Рила“ за периода 2015-2024 г. и Плана за управление на резерват „Риломанастирска гора“ – 2015 – 2024 г. Освен като юрисконсулт е работила като  ръководител на екипи и координатор на проекти, финансирани от структурните фондове на ЕС. Притежава опит в организацията, управлението и съблюдаването на административни правила за кандидатстване и изпълнение на проекти, финансирани от ЕС, както и в разработването на тръжни документации за избор на изпълнител по Закона за обществените поръчки и управлението на човешките ресурси. От 4 юли 2016 г. е директор на дирекция „Правна“.

Телефон: 02/9336323
Мейл: dlilova@bnr.bg

СнимкаАлбена Миланова - дирекция "Международно сътрудничество"
Родена на 20.3.1961 година. Завършва Софийския университет "Св. Климент Охридски". Започва работа в Комитета за телевизия и радио  през 1985 г. като експерт" Международни телевизионни фестивали". В БНР работи от 1992.В периода 2004–2008 е член на експертната група по въпросите на обществените медии в информационното общество към Съвета на Европа като представител на България, на работната група по измененията на Закона за радиото и телевизията и на екипа по проекта за цифровизация в България. В началото на 2013 г. е избрана за вицепрезидент на Радиокомитета към EBU – Европейския съюз за радио и телевизия. В продължение на четири години (2010-2013) е координатор на Групата на радио-телевизионните организации от Централна и Източна Европа в Директор на Дирекция "Международно сътрудничество" на БНР от 1997 г. Владее английски, руски, чешки и френски език.

Телефон: 02 9336 554
E-mail: milanova@bnr.bg
              bgintrel@bnr.bg

Явор Димитров- Директор на „Музикална къща БНР“

Роден през 1961 година. Завършил Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ в София. В професионалната си кариера е бил преподавател в Нов български университет. Той е създател и ръководител на Националния център за музика и танц при Министерството на културата. От 2002 до 2014 година е Генерален директор на Национален институт „Софийска филхармония“. От септември 2019 е директор на „Музикална къща БНР“.

Телефон: +359889635903
Е-mail: dimitrov.ya@bnr.bg