Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява подбор за заемане на длъжността "експерт, управление на човешките ресурси" в отдел "Човешки ресурси", сектор "Администриране на персонала"

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността "експерт, управление на човешките ресурси" в отдел "Човешки ресурси", сектор "Администриране на персонала".


Задължения на заемащия длъжността:

·  да изготвя проекти на трудови договори, допълнителни споразумения и заповеди за прекратяване на трудовите правоотношения на служителите при спазване на разпоредбите на трудовото законодателство;

·  своевременно да регистрира сключването или изменението на трудовите договори, както и на тяхното прекратяване;

·  по искане на служителите подготвя и предоставя документи, удостоверяващи факти, свързани с трудовото им правоотношение;

·  да издава, попълва, съхранява, приключва и връща на служителите трудовите им книжки;

·  да съставя, поддържа и отговаря за състоянието и съхранението на личните трудови досиета на служителите в регистър на трудовите досиета, на електронната база данни на отдел "Човешки ресурси", както и на архива на трудови досиета на напуснали служители в съответствие с нормативните актове;

·  да обработва документацията, свързана с ползването на отпуски и да въвежда информацията в електронната база данни;

·  да съставя и проверява подготвените документи за освидетелстване от ТЕЛК, както и на документите, необходими за пенсиониране на служителите.


Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование – висше, предимство – икономическо или в областта на човешките ресурси;

·  професионален опит в областта на управление на човешките ресурси;

·  много добро познаване на нормативните актове, регламентиращи дейността;

·  добра компютърна грамотност и умения за работа със специализиран софтуер за управление на човешките ресурси "Аладин";

·  умение за анализ на информация от различни източници;

·  умение за работа в екип;

·  умение за работа в напрегнати ситуации при спазване на кратки срокове;

·  инициативност и умение за самостоятелна организация и приоритизиране на задачите.


Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап – предварителен подбор по документи;

·  втори етап – събеседване с кандидатите.

За да кандидатствате, моля, изпратете автобиография с телефон за обратна връзка и диплома за завършено образование, не по-късно от 18.11.2016 г., на адрес: kandidati@bnr.bg

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени на събеседване.