Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността - старши вътрешен одитор в отдел „Вътрешен одит“.

Основни функции и задължения на заемащия длъжността:

•  осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в Българското национално радио, вкл. на средства на Европейския съюз, с оглед на постигане на целите на медията;

•  изпълнява контролни функции, чрез извършване на одитни ангажименти, обсъждане и докладване на резултати от одитната дейност, както и изготвяне на препоръки за подобряване на дейността на медията;

•  представя за съгласуване от ръководителя на отдел „Вътрешен одит“ (РВО) проект на тригодишен стратегически план за дейността на отдела;

•  изготвя и/или участва в изготвянето на одитен план за извършване на всеки одитен ангажимент, в който участва;

•  съгласува одитните планове на младши вътрешните одитори в случаите, при които те извършват самостоятелни одитни ангажименти;

•  съгласувано с РВО наблюдава и дава независима и обективна оценка на състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;

•  проверява и оценява съответствието на дейността на БНР с нормативните разпоредби, вътрешните актове и договорите;

•  ръководи екип от вътрешни одитори, извършващи конкретни одитни ангажименти;

•  изготвя становища, докладни записки, служебни писма и друга кореспонденция, във връзка с осъществяване на одитната дейност. При необходимост обработва служебната поща и въвежда в дейността по вътрешен одит в БНР новоназначените служители.

Изисквания за заемане на длъжността, основни умения и компетенции:

•  завършено висше образование и придобита образователно-квалификационна степен „магистър“, специалност - счетоводство, финансов контрол, одитинг, финанси, икономика и право;

•  професионален опит - минимум две години;

•  сертификат "Вътрешен одитор в публичния сектор", издаден от министъра на финансите или валиден международно признат сертификат за вътрешен одитор;

•  много добра компютърна грамотност;

•  способност да съхрани професионална независимост;

•  инициативност, оперативност и способност за работа в екип.

Начинът на провеждане на подбора е:

•  първи етап - предварителен подбор по документи;

•  втори етап - събеседване с кандидатите/интервю.

За да кандидатствате, моля изпратете автобиография (европейски формат) с телефон за обратна връзка, диплома за завършено образование и копие от сертификат, до 17 ч. на 30.04.2018 г., на адрес: radomirova@bnr.bg.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.


Подкасти от БНР