Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещение в Благоевград

Българското национално радио, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от недвижим имот публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио:

1. Помещение представляващо Шеста кабина, намиращо се на 2 (втори) етаж с площ 30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м, находящо се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56.

2. Начална тръжна месечна наемна цена –  9,68 лв. (девет лева и шестдесет и осем стотинки) на квадратен метър без ДДС. Консумативните разходи, текущите и основни ремонти са за сметка на наемателя.

3. Помещението, отдавано под наем, е предназначено за административни нужди. След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга – 100,00 лева. Депозитите се заплащат на касата на РРС Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56, стая 224 или по банков път по следната банкова сметка: УНИКРЕДИТ БУЛБАНК гр. Благоевград IBAN BG21 UNCR 7527 3195 1399 01 BIC: UNCRBGSF.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 5 (пет) години.

6. Търгът ще се проведе на 16.11.2018  г. от 11:00 часа часа в сградата на РРС Благоевград с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата е осигурен по електронен път на интернет страницата на БНР с адрес: www.bnr.bg.

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

а) са в производство по ликвидация;

б) са в открито производство по несъстоятелност, или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

в) имат непогасени задължения към БНР;

г) са били членове на комисията по определяне на тръжната цена на продаваните движими вещи.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем.

10. Кандидатите за участие в търга – физически лица, подават офертите си лично, а юридическите лица – чрез законния си представител или чрез пълномощник с изрично пълномощно за участие в търга. В случай че пълномощното е на чужд език, то трябва да се представи и с превод на български език.

11.Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 15.11.2018 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 738895120.

12. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 15.11.2018 г. в сградата на РРС Благоевград, находяща се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов" № 56.

Тръжната документация можете да видите тук

Заповед за обявяване на търг можете да видите тук

След провеждане на открито заседание на комисията, назначена да проведе търг с тайно наддаване за отдаване под наем на помещениe - част от недвижим имот – публична държавна собственост, предоставен за управление на Българското национално радио и находящ се в гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, представляващa Шеста кабина, намираща се на 2 (втори) етаж с площ 30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м. , със заповед № РД-20-485/22.11.2018 г. на генералния директор на БНР за наемател на помещението беше определен: За Шеста кабина, намираща се на 2 (втори) етаж с площ 30,16 (тридесет цяло и шестнадесет) кв. м.„ВВД - Руйчев“ ЕООД , ЕИК: 101668594. Определям наемната цена на имота в размер на 292.00 (двеста деветдесет и два) лева без ДДС месечно. Пълния текст на заповедта можете да видите тук