Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява подбор за заемане на длъжността – ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“

Българското национално радио обявява подбор за заемане на длъжността – ДИРЕКТОР НА ПРОГРАМА „ХОРИЗОНТ“

Изисквания към кандидатите:

1.  Образование – висше хуманитарно с образователно-квалификационна степен „магистър“;

2.  Професионален опит - минимум 5 години журналистически стаж;

3.  Управленски опит - минимум 3 години;

4.  Отлично писмено и говоримо владеене на български език;

5.  Умение за работа в екип;

6.  Комуникативни и организационни умения;

7.  Инициативност, способност за приоритизиране на задачите, за поемане на отговорност и вземане на гъвкави и самостоятелни решения;

8.  Добра компютърна грамотност и умения за ползване на новите информационни технологии;

9.  Познаване на програмния профил и специфика на програма „Хоризонт“;

10.  Познаване на Закона за радиото и телевизията, европейските и национални норми, свързани с ролята и функциите на обществените медии, както и с регулацията, саморегулацията и финансирането им;

11.  Познаване на етичните норми в журналистиката, свързани с обективността, плуралистичния подход и редакционната независимост;

12.  Владеене на английски език, втори чужд език - предимство.

Подборът ще се проведе на два етапа. Първи етап – проверка за наличието на всички документи за участие в подбора, както и за съответствието на изискванията за заемане на длъжността. Втори етап – представяне на концепции и събеседване, в който ще вземат участие допуснатите от комисията след първия етап кандидати.

Критерии за оценка на концепцията:

1.   Анализ на текущото състояние на програма „Хоризонт“;

2.  Анализ на ключовите фактори – вътрешни и външни, които оказват влияние върху развитието на програмата;

3.  Програмно развитие, гарантиращо обществения характер на програмата. Приоритети.

4.  Управление на промяната;

5.  Стил и терминология.

Необходими документи за участие в подбора:

1.  Заявление за участие в подбора и данни за обратна връзка;

2.  Автобиография;

3.  Копие на документ за придобито висше образование, с образователно-квалификационна степен „магистър“;

4.  Копие на документи, удостоверяващи минимум 5 години професионален опит и 3 години управленски опит;

5.  Копие на документ, удостоверяващ езиково ниво;

6.  Концепция на тема: „Развитие на програма „Хоризонт““ – обем до 10  страници, шрифт Times New Roman, размер 12, подписана от кандидата;

7.  Кандидатите могат да представят и допълнителни документи, при наличие на такива, а именно: документи, удостоверяващи квалификация, правоспособност, научно звание или научна степен;

8.  Декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК.

Документи за участие в подбора се подават всеки работен ден от 9.00 до 17.00 ч. в дирекция „Човешки ресурси“ на БНР – гр. София, бул. Драган Цанков № 4.

Крайният срок за подаване на необходимите документи за участие в подбора е 17 часа на 08.11.2019 г.