Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР обявява търг за лекарски кабинет

1. Българското национално радио обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на необорудван лекарски кабинет с манипулационна с РЗП 19.93 кв. м., намиращ се на втори етаж на сграда, в двора на Българското национално радио, представляващ част от недвижим имот – публична държавна собственост.

2. Начална тръжна месечна наемна цена: 201,79 лв. (двеста и един лева, и седемдесет и девет стотинки) с ДДС.

3. Помещението се ползва за лекарски кабинет. След наемане, имотът трябва да се ползва само по предназначение.

4. Размер на депозита за участие в търга – 50,00 (петдесет) лева, платими в касата на БНР на адрес: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4 или по следната банкова сметка:

Българска народна банка, пл. „Княз Александър I” № 1, гр. София

IBAN: BG19 BNBG 9661 3300 1790 01

BIC: BNBGBGSD.

5. Срок за отдаване под наем на помещението – 3 (три) години.

6. Търгът ще се проведе на 05.02.2021 г. от 11:00 часа в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

7. Тръжната документация е безплатна и пълен достъп до същата може да получите тук 

8. В търга не могат да участват физически и юридически лица, които:

8.1. са в производство по ликвидация;

8.2. са в открито производство по несъстоятелност или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, включително когато дейността им е под разпореждане на съда или са преустановили дейността си;

8.3. имат непогасени задължения към БНР;

8.4. са били оценител/и при определяне на първоначалната наемна цена.

9. Кандидатите за участие в търга трябва да декларират съгласието си с клаузите на проекта на договор за отдаване под наем, както и да депозират останалите образци на декларации, които са част от тръжната документация и да представят всички изискуеми документи, посочени в тръжната документация.

10. Оглед на помещението може да се извърши всеки работен ден до 03.02.2021 г. от 10:00 до 12:00 часа, при представяне на документ за самоличност и в присъствието на представител на БНР, след предварителна уговорка на телефон +359 886 399 119.

11. Крайният срок за приемане на заявленията за участие е 17:00 часа на 04.02.2021 г. в програмно-редакционната сграда на БНР, находяща се в гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4.

12. Пълния текст на заповедта може да видите тук