Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

БНР набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността техник, компютърни системи

Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността „техник, компютърни системи“ в дирекция „Техника“, отдел „Информационни технологии“, сектор „Поддържане информационни системи“

Задължения на заемащия длъжността:

·  Да осъществява изпълнението на всички технологични изисквания и процедури, свързани с експлоатацията на компютърните системи и мрежи в БНР;

·  Да взема участие при развитието на системите, както и при изграждането и внедряването на нови системи;

·  Да инсталира компютри и готови програмни продукти;

·  Да взема участие в профилактиката на техническите устройства;

·  Да съставя графици и отчети за извършената работа по експлоатацията и транспортирането на системите по указание на прекия ръководител;

·  При необходимост да оказва помощ на крайни потребители при работата им с потребителски софтуер.

Изисквания за заемане на длъжността:

·  образование - средно;

·  ползване на английски език;

·  добри теоретични познания за работа с компютърна техника;

·  комуникативни способности;

·  умения за работа в екип.

  Начинът на провеждане на подбора е:

·  първи етап - предварителен подбор по документи;

·  втори етап - събеседване и практическа задача.

За да кандидатствате, моля, изпратете на адрес: kandidati@bnr.bg:

·  автобиография с телефон за обратна връзка;

·  копие на диплома за завършено средно образование;

·  попълнена декларация за обработване и защита на лични данни, която може да изтеглите ТУК.

Моля, посочете в имейла длъжността, за която кандидатствате!

Крайният срок за подаване на документи е 12.04.2021 г.

Само одобрените по документи кандидати, ще бъдат поканени за участие във втори етап на подбора.