Българско национално радио © 2021 Всички права са запазени

Заповед за класиране на участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти

Заповед № 6-270/31.05.2021 г. относно класиране на участници в търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, по обособени обекти, открит със Заповед № 6-189/19.04.2021 година.

В Българското национално радио е проведен търг с тайно наддаване, открит със Заповед № 6-189/19.04.2021 г. на генералния директор на БНР, за отдаване под наем на части от недвижими имоти – публична държавна собственост, по обекти, както следва:

- обект № 1 в Производствено-техническа сграда: намира се на площадката на северните стълбища на етаж 4 (четвърти). Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа и свързаност с ВиК.

-обект № 2 в Производствено-техническа сграда: намира се на площадката на северните стълбища на етаж 3 (трети). Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 3 в Производствено-техническа сграда: намира се в коридора на етаж втори срещу южните стълбища. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 4 в Производствено-техническа сграда: намира се в коридора на етаж втори срещу южните стълбища. Предназначение: за вендинг машина. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 5 в Програмно-редакционна сграда: намира се в коридора на етаж шести зад асансьорните клетки. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа и свързаност с ВиК.

-обект № 6 в Програмно-редакционна сграда: намира се в коридора на етаж четвърти зад асансьорните клетки. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 7 в Програмно-редакционна сграда: намира се на партерен етаж между първата и втората врата на входа – срещу рецепция. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 8 в Програмно-редакционна сграда: намира се на партерен етаж между първата и втората врата на входа – срещу рецепция. Предназначение: за вендинг машина. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

-обект № 9 в двора пред сградата на БНР: намира се в навес тип затворена шатра. Предназначение: за кафе – автомат. Осигурено захранване към електрическата мрежа.

- обект № 10 - находящ се на площадка пред административна сграда с адрес: гр. Пловдив, ул. „Дондуков“ № 2;

- обект № 11 – находящ се в западната част на партерния етаж на административна сграда с адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56

Въз основа на резултатите от проведения търг, отразени в протокол, съставен на основание чл. 53, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, от комисия, назначена със Заповед № 6-189/19.04.2021 г. на генералния директор на БНР и на основание чл. 13, ал. 3 и чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост /ППЗДС/

НАРЕЖДАМ:

І. Определям Класирането на участниците в тръжната процедура в низходящ ред, по обекти, според размера на предложената цена, както следва:

1. За обект № 1:
1.1. на първо място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 122,50 лв. (сто двадесет и два лева, и петдесет стотинки) без включен ДДС;
1.2. на второ място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размерна 119 лв. (сто и деветнадесет лева) без включен ДДС.

2. За обект № 2:
2.1. на първо място участникът „ЕМКО - Я“ ЕООД, с предлагана цена в размер на 209,00 лв. (двеста и девет лева) без включен ДДС;
2.2. на второ място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 122,50 лв. (сто двадесет и два лева, и петдесет стотинки) без включен ДДС;
2.3. на трето място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 118,33 лв. (сто и осемнадесет лева, и тридесет и три стотинки) без включен ДДС;
2.4. на четвърто място участникът „ЕС М КОМЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 105,00 лв. (сто и пет лева) без включен ДДС.

3. За обект № 3:
3.1. на първо място участникът „ЕС М КОМЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 200,00 лв. (двеста лева) без включен ДДС;
3.2. на второ място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 127,50 лв. (сто двадесет и седем лева, и петдесет стотинки) без включен ДДС;
3.3. на трето място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 118,33 лв. (сто и осемнадесет лева, и тридесет и три стотинки) без включен ДДС.

4. За обект № 4:
4.1. на първо място участникът „ЕС М КОМЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева) без включен ДДС;
4.2. на второ място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 127,50 лв. (сто двадесет и седем лева, и петдесет стотинки) без
включен ДДС;
4.3. на трето място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 119,16 лв. (сто и деветнадесет лева, и шестнадесет стотинки) без включен ДДС.

5. За обект № 5:
5.1. на първо място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 119,16 лв. (сто и деветнадесет лева, и шестнадесет стотинки) без включен ДДС;
5.2. на второ място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 97,50 лв. (деветдесет и седем лева, и петдесет стотинки) без включен ДДС.

6. За обект № 6:
6.1. на първо място участникът „ЕМКО - Я“ ЕООД с предлагана цена в размер на 179,00 лв. (сто седемдесет и девет лева) без включен ДДС;
6.2. на второ място участникът „ЕС М КОМЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 166,00 лв. (сто шестдесет и шест лева) без включен ДДС;
6.3. на трето място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 120,83 лв. (сто и двадесет лева, и осемдесет и три стотинки) без включен ДДС;
6.4. на четвърто място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 110,00 лв. (сто и десет лева) без включен ДДС.

7. За обект № 7:
7.1. на първо място участникът „ЕС М КОМЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 255 лв. (двеста петдесет и пет лева) без включен ДДС;
7.2. на второ място участникът „ВЕНДИНГ ПАРТНЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 221 лв. (двеста двадесет и един лева) без включен ДДС;
7.3. на трето място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 184,16 лв. (сто осемдесет и четири лева, и шестнадесет стотинки) без включен ДДС;
7.4. на четвърто място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 160,00 лв. (сто и шестдесет лева) без включен ДДС.

8. За обект № 8:
8.1. на първо място участникът „ЕС М КОМЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 198 лв. (сто деветдесет и осем лева) без включен ДДС;
8.2. на второ място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 184,16 лв. (сто осемдесет и четири лева, и шестнадесет стотинки) без включен ДДС;
8.3. на трето място участникът „ВЕНДИНГ ПАРТНЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 159 лв. (сто петдесет и девет лева) без включен ДДС;
8.4. на четвърто място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 137,50 лв. (сто тридесет и седем лева, и петдесет стотинки) без включен ДДС.

9. За обект № 9:
9.1. на първо място участникът „ЕС М КОМЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 202 лв. (двеста и два лева) без включен ДДС;
9.2. на второ място участникът „ТОНГОВ ГРУП“ ЕООД с предлагана цена в размер на 184,16 лв. (сто осемдесет и четири лева, и шестнадесет стотинки) без включен ДДС;
9.3. на трето място участникът „ВЕНДИНГ ПАРТНЕРС“ ЕООД с предлагана цена в размер на 167,30 лв. (сто шестдесет и седем лева, и тридесет стотинки) без включен ДДС;
9.4. на четвърто място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 162,50 лв. (сто шестдесет и два лева, и петдесет стотинки) без включен ДДС.

10. За обект № 10:
10.1. на първо място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 210 лв. (двеста и десет лева) без включен ДДС;
10.2. на второ място участникът ЕТ „ЦЕНТЪР ЗА УСКОРЕНО ПРОЕКТИРАНЕ–СИЙКА КРЪСТЕВА“ с предлагана цена в размер на 162 лв. (сто шестдесет и два лева) без включен ДДС.

За обект № 11:
11.1. на първо място участникът „БЪЛГАРИЯ ВЕНДИНГ СЪРВИСИЗ“ ООД с предлагана цена в размер на 67,50 лв. (шестдесет и седем лева, и петдесет стотинки) без включен ДДС;
11.2. на второ място участникът „КОНСУЛТ ОДИТ 70“ ЕООД с предлагана цена в размер на 42 лв. (четиридесет и два лева) без включен ДДС.

II. Не допускам до класиране следните участници в тръжната процедура,

1. „БАЛКАМ ГРУП“ ООД, подало оферта вх. № 1-343/21.05.2021 г., за обекти от № 1 до № 11.
Мотиви: подаденото заявление е нередовно и не отговаря на предварително обявените условия за провеждане на тръжната процедура, публикувани от БНР. Участникът е подал заявление с рег. № 1-343/21.05.2021 г., като образците – част от документацията за участие в тръжната процедура са попълнени в един екземпляр за всички обекти от № 1 до № 11.

Съгласно т. 1.4. от раздел трети от утвърдената тръжна документация, всяко заявление за участие следва да бъде попълнено за отделния обект, за който се подава и да се приложи изискуемия набор от документи, което в случая не е сторено. С оглед изложеното, не се допуска до класиране участникът „БАЛКАМ ГРУП“ ООД, поради несъответствие на депозираното заявление за участие с утвърдената тръжна документация, изискваща депозиране на отделни заявления, ведно с приложени към тях документи, за всеки отделен обект, за който участникът кандидатства;

2. „ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ“ ООД, подало оферта вх. № 1-354/21.05.2021 г., за обекти от № 1 до № 11.
Мотиви: подаденото заявление е нередовно и не отговаря на предварително обявените условия за провеждане на тръжната процедура, публикувани от БНР. Участникът е подал заявление с рег. № 1-354/21.05.2021 г., като образците – част от документацията за участие в тръжната процедура са попълнени в един екземпляр за всички обекти от № 1 до № 11.

Съгласно т. 1.4. от раздел трети от утвърдената тръжна документация, всяко заявление за участие следва да бъде попълнено за отделния обект, за който се подава и да се приложи изискуемия набор от документи, което в случая не е сторено. С оглед изложеното, не се допуска до класиране участникът „ЕСПРЕСО ВЕНДИНГ“ ООД, поради несъответствие на депозираното заявление за участие с утвърдената тръжна документация, изискваща депозиране на отделни заявления, ведно с приложени към тях документи, за всеки отделен обект, за който участникът кандидатства;

3. „ЕЛИДИ - 2008“ ЕООД, депозирало заявления за участие в търга по обекти, както следва:

оферта вх. № 1-355/21.05.2021 г. за обект № 7;
оферта вх. № 1-356/21.05.2021 г. за обект № 8;
оферта вх. № 1-357/21.05.2021 г. за обект № 3;
оферта вх. № 1-358/21.05.2021 г. за обект № 4.

Мотиви: подадените заявления са нередовни – представеното към всички заявления удостоверение от НАП, Териториална дирекция София е с дата на издаване 25.02.2021 г. и удостоверява актуални за дружеството данни към тази дата. 

Съгласно изискването на т. 4.3. от раздел втори на утвърдената тръжна документация, всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването им с офертата не повече от 2 (два) месеца или да са в срок на тяхната валидност, когато такава е изрично записана в тях, тоест да не удостоверява данни преди 21.03.2021 г. С оглед изложеното, не се допуска до класиране участникът „ЕЛИДИ -2008“ ЕООД, поради обстоятелството, че представеното удостоверение от НАП не отговаря на изискванията за валидност на документа, заложени в тръжната документация.

4. „ЧЕРИ ГАРДЪН 2020“ ЕООД, депозирало заявления за участие в търга по обекти, както следва:

оферта вх. № 1-359/21.05.2021 г. за обект № 4;
оферта вх. № 1-360/21.05.2021 г. за обект № 7;
оферта вх. № 1-361/21.05.2021 г. за обект № 8;
оферта вх. № 1-362/21.05.2021 г. за обект № 3.

Мотиви: подадените заявления са нередовни – не е представено удостоверение за липса на задължения към общината, издадено от съответната служба при общинската администрация, компетентна да удостовери наличието или липсата на задължения на кандидата по Закона за местните данъци и такси, съгласно т. 3.3. от раздел втори на утвърдената тръжна документация. С оглед изложеното, не се допуска до класиране участникът „ЧЕРИ ГАРДЪН 2020“ ЕООД, поради непредставянето на документ, заложен като необходим за участие в търга.

ІІI. На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗДС, във връзка с чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), настоящата заповед да се съобщи на участниците в търга, посочени в т. I и т. II от настоящата заповед, в тридневен срок от издаването ѝ.

IV. Наемните цени се заплащат по следните банкови сметки:

4.1. За обекти от № 1 до № 9: по банкова сметка на БНР
IBAN: BG28 BNBG 9661 3100 1790 01,
BIC: BNBGBGSD;
БНБ – Централно управление.

4.2. За обект № 10: по банкова сметка на РРС - Пловдив
IBAN BG31UNCR75273198606501
BIC: UNCRBGSF
Банка „Уникредит Булбанк“ АД - филиал Пловдив Тримонциум.

4.3. За обект № 11: по банкова сметка на РРС – Благоевград:
IBAN: BG21UNCR75273195139901

V. На основание чл. 56 от ППЗДС, настоящата заповед да се обяви на видно място в сградите на БНР на адреси: гр. София, бул. „Драган Цанков“ № 4; гр. Пловдив, ул. „Дондуков“№ 2; гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ № 56, както и да бъде публикувана на интернет страницата на адрес: www.bnr.bg.

VI. На основание чл. 55, ал. 3 от ППЗДС заинтересoваните участници могат да обжалват заповедта в четиринадесетдневен срок от съобщаването ѝ пред Административен съд – София град по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

VII. Съгласно чл. 13, ал. 4 от ППЗДС и след влизане в сила на настоящата заповед да се сключи договор за наем за срок от 5 (пет) години, при условията на утвърдената тръжна документация и проекта на договор, който е част от тръжната документация.

С текста на цялата заповед можете да се запознаете ТУК