Нови правила за торовете и нови ограничения за кадмий в Европейския съюз


Дни преди да приключи работата си досегашния състав на Европейския парламент одобри нови правила за торовете и нови ограничения за силно токсичния метал кадмий. Това означава улеснения за продажбата на органични торове в Европейския съюз от техните производители, по-голям избор за земеделските производители и по-малко рискове за здравето на потребителите и за околната среда. В момента само 5% от отпадъчните органични материали се рециклират и използват като торове. Според оценки, ако повече био отпадъци бъдат рециклирани, те могат да заменят до 30% от неорганичните торове.

Според досегашния докладчик на комисията по вътрешния пазар Михай Цуркану (ЕНП, Румъния)този регламент, от който ще се възползват земеделските производители и който е част от пакета за кръговата икономика, отваря вътрешния пазар за всички видове продукти за наторяване:

Резултатът от този доклад отразява нашата обща работа, работата на фермерите, на асоциациите и на сдруженията на производителите на торове. Всички заедно дадохме принос към документа, за да може той да бъде единен и да помогне на всички. Цели две години се борихме нашите идеи да намерят подкрепа, които имат за цел да защитят наши фермерски сектор и сега виждаме плодовете на труда си. Интензивно работихме с три председателства – естонското, българското, по време на което почти приключихме това досие и най-накрая по време на австрийското председателство финализирахме преговорите в тристранен формат. Това показа, че можем да постигнем консенсус. След този доклад ще има ползи за всички от секторите „земеделие“ и „селско стопанство“, както и за потребителите.

Досегашният докладчик на комисията по околна среда Елизабета Гардини (ЕНП, Италия) заяви, че новите правила включват разумни ограничения за замърсителите и достъпа до пазара на всички онези продукти, които са били изключени преди това:

Аз съм изключително доволна, че ние отделихме времето, което ни беше нужно, за да постигнем добър резултат. Направихме нещо много важно – отворихме вътрешния пазар за много малки микропредприятия, които бяха изключени преди по отношение на минералните неорганични торове. Това имаше въздействие върху околната среда и по този начин успяхме да прокараме ясна граница и при по-трудни случаи. Подобна разпоредба не съществуваше до сега. Най-накрая на европейско равнище е въведена единна хармонизирана граница за всички замърсители, особено за кадмий, който най-много тревожи държавите членки. Тъй като тематиката е чувствителна, ограничението за кадмий, установено с регламента, може да бъде преразгледано след седем години от влизането му в сила.

Регламентът също така предвижда разработване на технологии за отстраняване на кадмия и за управление на опасните отпадъци, богати на кадмий, чрез осигуряването на достатъчно стимули за развитие на съответните технологии под формата на финансови средства, налични например по линия на „Хоризонт Европа“, платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика или чрез Европейската инвестиционна банка.