ЕП настоява за по-добри правата на децата


Евродепутатите призовават за повече действия в борбата срещу трафика на деца и принудителните бракове, като припомнят решаващия принос на децата в борбата с изменението на климата.

Във връзка 30-ата годишнина от Конвенцията на ООН за правата на детето Европейският парламент прие резолюция, която прави оценка на множеството предизвикателства, пред които са изправени в днешно време децата и младежите.

Евродепутатите осъждат всички форми на насилие срещу деца, включително принудителни бракове, осакатяване на жени, трафик и психологическо насилие, и призовават всички държави от Европейския съюз да разработят нови стратегии за елиминиране на сексуалното насилие и малтретирането на децата както онлайн, така и офлайн. Те също така призовават държавите членки да приемат законодателство, което санкционира физическото наказание на деца.

Резолюцията призовава за цялостното прилагане на Общата европейска система за убежище, за да се подобрят условията за всички деца мигранти. Висшият интерес на детето трябва да бъде водещ принцип при вземането на решения, свързани с децата и миграцията, и по-специално защитата на детето трябва да бъде водеща при установяване на статута на непридружените деца мигранти, а не миграционните политики.

Все още има деца, които се раждат без гражданство, включително в рамките на ЕС и евродепутатите призовават държавите членки да намерят решение на тези проблеми. Те също така посочват децата с увреждания, децата мигранти, децата с лишени от свобода родители и децата на т. нар „чуждестранни бойци“ като непропорционално изложени на дискриминация.

Относно положението на децата на чуждестранни терористични бойци, намиращи се в Североизточна Сирия, резолюцията призовава всички страни на ЕС да репатрират всички деца с европейско гражданство, като вземат предвид тяхното конкретно семейно положение.

Тупи Тупурайнен - министър по европейските въпроси на Финландия:

Мисля ,че е хубаво че Европейският парламент обръща внимание на този въпрос , по повод 30-годишнината от конвенцията. Във Финладния ние отбелязваме този ден с различни мероприятия, в които децата поемат ролята на министри. Европейският съюз признава правата на всяко дете и се ангажира да отстоява правата на децата в цял свят. Правата на детето са залегнали в хартата и хубавото е че тази харта се преразглежда от Съвета ежегодно. Особено внимание се обръща на децата които са особено  уязвими – децата от ромски произход и децата мигранти. Финансирането на различни програми на ЕС дават възможност да се спонсорират и важни проекти. Това пък от своя страна дава възможност тези програми да бъдат включени в следващата годишна финансова рамка. Същевременно ЕС се е заел да прокарва програми, свързани с правата на детето във всички други свои политики. По всички политики на съюза засягащи децата основният принцип трябва да бъде спазване на правата на детето. Конвенцията на ОНН е ратифицирана от най много държави в света. Тя залага и основните стандарти за защита правата на детето в света. Европейският съюз продължава да насърчава страни партньорки да прилагат и да ратифицират тези инструменти за защита на правата на детето.