Участие на гражданите при кохезионните фондове в условията на Ковид-19


Вирусът Ковид-19, който взема хиляди жертви в Европа, несъмнено засяга и част от проектите на Европейския съюз. Въпреки това съвсем наскоро Европейската комисия предприе две нови пилотни действия, с които  се осигурява по-широко ангажиране на гражданите в изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване по места. Целта е да се подкрепи активното участие на гражданите и организациите на

гражданското общество в планирането, инвестирането и контрола на европейски средства, така че да бъдат осигурени по-добри резултати. В рамките на тези пилотни действия управляващите органи по Кохезионния фонд и организациите на гражданското общество ще получат експертни

съвети и подкрепа при усвояването на знанията и уменията, които са необходими за изпълнението на проекти в областта на политиката на сближаване. Ангел Беремлийски от дирекция „Регионална политика в Европейската комисия:

Политиката на сближаване посредством европейските структурни фондове води до много съществени резултати, които са в полза на по-добро качество на живот и по-добра свързаност. Това пък води до по-добро развитие на регионите и на страните от Европейския съюз. Затова и резултатите се чувстват близки от гражданите, но не винаги са припознати. Затова и самите граждани участват в самите проекти.

Комисията ще задели 250 000 евро за подпомагане на

новаторски идеи и инициативи за насърчаване на гражданското участие, по-специално това на малките и местните организации на гражданското общество. Целта е да се изпробват нови подходи за ангажиране на гражданите и да се стимулира, насърчава и подкрепя тяхното участие

в политиката на сближаване с оглед да се подобри изпълнението на проектите и да се повиши ангажираността на гражданите към резултатите от тези проекти.