Гражданското образование превръща учениците в достойни граждани на ЕС

„Да си гражданин е супер яко“ гласи слоганът на новия проект „Гражданско образование“ за ХІ клас, представен от Европейската комисия в България. Новият училищен предмет включва 36 безплатни видеоурока, които са достъпни за младежите, благодарение на онлайн платформата „Уча.се“ и фондация Sofia Platform.
Учебната програма по гражданско образование за ХІ клас се основава на Всеобщата декларация за правата на човека, Конвенцията за правата на детето, Европейската конвенция за защита на правата на човека и основните свободи, Европейската референтна рамка за ключови компетентности, Конституцията на Република България и изискванията за резултатите от обучението по учебния предмет гражданско образование в Държавния образователен стандарт за общообразователната подготовка. Обучението по този предмет е в основата на личностното развитие и подготовката на учениците за социална реализация чрез познаването, владеенето и защитата на човешките права и свободи, съобразени със законите на демократичното общество. Гражданското образование подпомага развитието и утвърждаването на ученика като гражданин на Република България и на Европейския съюз и като личност, която е свободна и способна да взема отговорни решения.
В резултат от цялостното обучение по гражданско образование, учениците ще придобият умения като критическо мислене и рационална аргументация, конструктивно участие в диалог и дебат, мирно решаване на конфликти, създаване и управление на проекти, конструктивно общуване в различни контексти и социални среди, както и не на последно място – отговорно и информирано участие в социалния и политическия живот на страната. Основните дейности, свързани с обучението, ще бъдат изработване на социално и личностно значим проект с цел позитивна промяна в училищната среда и местната общност, проучване на проблеми на демократичното общество и ролята на отделната личност в тяхното решаване. Ролята на гражданина в демократичните процеси ще бъде анализирана, а възможностите за информиран избор за бъдещо развитие ще бъдат сред основните теми в програмата. Организацията на обучението по гражданско образование в ХІ клас ще се основава на интерактивни методи и техники на преподаване – учене чрез изследване, учене чрез практика и учене чрез преживяване.
Дебатът за изучаването на теми, свързани с гражданското общество, се води от повече от десетилетие в България. Основната подготовка за въвеждането му започва след наблюдаваното растящо недоверие към демократичните процеси и след възхода на екстремизма в Европа през 2015г. Атентатите в европейски градове като Копенхаген и Париж станаха повод министрите на образованието на страните от ЕС да подпишат Парижката декларация, с която обещават да засилят ролята на образованието за изграждане на основните ценности, критично мислене и медийната грамотност у своите граждани.