Българско национално радио © 2022 Всички права са запазени

Дискриминация при упражняване правото на труд

България ще бъде третата страна, която ще има Стратегия за недопускане на дискриминация на пазара на труда

Снимка: pixabay.com

Дискриминацията на работното място. Как да потърсим правата си? Темата коментира в предаването "Законът и Темида" доц. д-р Баки Хюсеинов – заместник-председател на Комисията за защита от дискриминация.

Какво сочи практиката на Комисията за защита от дискриминация – има ли оплаквания за неравно третиране при упражняване право на труд и къде са те в общия поток от оплаквания към институцията?

"Целта на ЗЗДискр. е да предостави цялостна и всеобхватна закрила от дискриминация при упражняване на правото на труд – както преди възникване на трудовото (служебното) правоотношение (чл. 12 от ЗЗДискр.) и по време на неговото съществуване (чл.13 - чл. 19 от ЗЗДискр.), така и в случаите на прекратяване му (чл. 21 от ЗЗДискр.).

Анализът на практиката през годините потвърждава извода, че защитата от дискриминация при упражняване правото на труд заема значителна част от дейността на Комисията за защита от дискриминация (КЗД), като оплакванията са по различни защитени признаци – възраст, пол, увреждане, образование, лично положение, синдикална или политическа принадлежност, етническа принадлежност и др. Те са 19 признака по Закона за защита от дискриминация.

Напълно разбираемо е, че подобни оплаквания преобладават в нашата институция, доколкото реализирането на правото на труд представлява за мнозинството от пълнолетните граждани основен източник на средства за тяхното съществуване и за издръжка на техните семейства. От тази чисто количествена гледна точка вероятността да възникват спорове, касаещи именно този тип правоотношения, се приема за завишена.

Макар и действащото законодателство да въвежда редица гаранции относно добросъвестното изпълнение на задълженията на страните по трудовите и сходните на тях правоотношения, специфичната връзка между работодателя и работника поставя последния в уязвимо положение в процеса на защита на неговите права и интереси. В този смисъл изпъкват констатираните от Комисията за защита от дискриминация прояви на преследване спрямо работници, решили да отстояват правото си на равно третиране."

доц. д-р Баки Хюсеинов – зам.-председател на Комисията за защита от дискриминация

Заради какво предимно са тези оплаквания в сферата на заетостта?

"Висок процент от оплакванията, свързани с упражняването на правото на труд, традиционно касаят прилагането на принципа „равен труд – равно заплащане“, задължението на работодателя за прилагане на еднакви критерии във връзка с налагането на дисциплинарни наказания, задължението за предоставяне на равни възможности за професионално обучение и израстване в длъжност или ранг. Нерядко подадените жалби и сигнали съдържат твърдения за тормоз и сексуален тормоз на работното място. Тези констатации указват необходимостта от влагане на допълнителни ресурси с цел повишаване на интензитета на дейностите на Комисията за защита от дискриминация по превенция на дискриминацията на работното място."

Кои са защитените признаци, по които най-често се осъществява дискриминация на работното място?

"Анализът сочи, че някои работодатели използват практики на дискриминация, свързани предимно с признаците увреждане, възраст, пол, етническа принадлежност. Не са изключение проявите на дискриминация по признаците политическа принадлежност, синдикална принадлежност, сексуална ориентация, както и сексуалният тормоз като форма на дискриминация.

Хората с увреждане много често са обект на дискриминация и в сферата на заетостта. Проблеми при намиране или оставане на работа тези хора срещат тогава, когато работодателят се запознае с решението на ТЕЛК, касаещо състоянието на постъпващия или вече назначения служител или работник. Тогава нещата търпят промяна и като отношение, и като обещания за наемане. Третирането на тези хора прераства в тормоз на работното място, както вербален, който е подигравателен и язвителен, като уронва достойнството на потърпевшия. Предприемат се и съответните действия в ущърб на наетото лице, като се стига и до тенденциозно създаване на недостъпна среда – неприспособени тоалетни, спрени асансьори и т.н.

В динамиката на съвременния пазар на труда лице на определена възраст може да срещне затруднения при намиране на работа. От друга страна, работодателите при необходимост от съкращаване започват да правят това с хората, добили право на ранно пенсиониране, като дори няма предварителен разговор в тази посока. Няма подбор, няма образователен ценз, няма съобразяване с професионалните качества на старите кадри, те са удобната мишена. Срещат се в оплакванията и твърдения за некоректен, подигравателен или язвителен тон от колеги срещу по-възрастните наети лица.

Често оплаквания по признак пол са от бъдещи майки или от млади жени, върнали се от отпуск по майчинство срещу работодатели. Отношението на работодателите към бременните служителки не е еднозначно, но в повечето случаи не е коректно. Не трябва да се пренебрегва и стресът, на който биват подлагани бъдещите майки. Върналите се на работа млади майки често са обект на тенденциозна неравнопоставеност в отношението спрямо тях от ръководните кадри. Имахме преписка за липса на коректност, прерастваща в тормоз, в отношенията към жена, попаднала в мъжки IT колектив, както от страна на началника, така и от колегите мъже.

В процеса на изследването „Дискриминационни прояви и защита на жените в сферата на труда“, направено от КЗД, се констатира, че ситуацията на пазара на труда изисква високо качество на женския труд, съвременно образование и квалификация. Този факт поражда условия за дискриминационен натиск върху жените с ниска образователна и квалификационна степен, които са принудени или по взаимно съгласие с работодателите да приемат тежки и непривлекателни условия на труд с минимално заплащане.

По признак етническа принадлежност през годините също има оплаквания, свързани с достъп до заетост, упражняване правото на труд, равно заплащане и прекратяване на трудовото правоотношение."

Споменахте за неравно третиране по признаците политическа принадлежност и синдикална принадлежност, как стоят нещата там?

"През годините са постъпвали жалби за неравнопоставеност от страна на работодателя спрямо наетия служител или работник по признак политическа принадлежност. Имаше оплаквания в комисията от малките населени места срещу кметове заради съкращения в общинската администрация по политически причини, като поводът е кой за кого е гласувал на местните избори, има твърдения за съкращения, защото служителят не работел за нужната партия, не бил удобен и затова бил освободен. Друго оплакване сочи за прекратяване на трудов договор на наето лице, защото не членува в нито една политическа партия. Трети пък не е симпатизант на партията, на която е привърженик ръководителят, и това се отразява на отношението към него, което в повечето случаи е дискриминационно.

Оплакванията за неравно третиране по признак синдикална принадлежност обикновено са от синдикални лидери, които се чувстват дискриминирани заради лишаване от възможност за участие в колективен трудов договор или за отношение към въпросния лидер заради факта, че членува в неудобния за работодателя синдикат.

Имаше оплаквания от работодатели чужденци, които отказват да приемат съществуването в структурата, която ръководят, на синдикална организация изобщо, като нейните лидери са подложени на практики на дискриминация, понякога и уволнение. Случва се такива работодатели да не зачитат официалните празници на страната ни и да принуждават своите подчинени да работят на тях като в обикновени работни дни. В производства по такива казуси комисията има постановени решения с установена дискриминация."

Биват ли обект на дискриминация хората с различна сексуална ориентация?

"Лица с различна сексуална ориентация също са обект на дискриминация на работното място. Пример за дискриминация би бил отказът такъв човек да бъде нает, или пък да бъде уволнен. Дискриминацията на работното място поради различна сексуалност може да включва отричане на професионални възможности за развитие, за повишение или други облаги, за тормоз на работното място, различно отношение, уволнение и др."

Среща ли се в оплакванията до КЗД сексуалният тормоз като форма на дискриминация на работното място?

"В образуваните преписки в комисията по оплаквания от сексуален тормоз като форма на дискриминация в повечето случаи работната среда е мястото, където се случва всичко това. Ако деянието се извършва от ръководител към подчинен, както е в повечето случаи, без да се изключва и посегателство между колеги, почти винаги се създава враждебна, застрашителна, смущаваща, унизителна или обидна среда, която накърнява достойнството на пострадалия. Антидискриминационните актове възлагат в тежест на работодателя задължения по предотвратяване на риска от сексуален тормоз и по-ефективно разследване на подобни оплаквания. Свободата от сексуален тормоз е елемент на работната среда. Тази форма на дискриминация се проявява не само на работното място, но също така и в контекста на достъпа до заетостта, професионалното обучение и повишението. Подобни действия следва да бъдат подложени на ефективни, пропорционални и възпиращи санкции."

Какво бихте препоръчали на хората, които се чувстват дискриминирани тогава, когато упражняват правото си на труд?

"Експертите и регионалните представители на КЗД при даването на безвъзмездни правни консултации съветват потърпевшите от всякакъв вид неравно третиране в сферата на заетостта да потърсят помощта на Комисията за защита от дискриминация, като надскочат страха и притесненията и започнат да отстояват осъзнато правата си. По този начин те ще помогнат не само на себе си, а и на други потърпевши, които са срещнали проблеми с работодателите – тенденция, която за жалост търпи развитие. Когато обвиненията са обосновани и обективно доказани, КЗД има механизми, с които да ограничава подобни нарушения на закона."

Доц. Хюсеинов разясни, че значим принос на КЗД е изработването на Стратегия за противодействие на дискриминацията

"Тя все още е в проект и е представена в Министерството на труда и социалната политика. Тази стратегия е разработена съвместно с неправителствени организации и е финансирана от ОП "Развитие на човешките ресурси" от ЕС чрез Европейския социален фонд. Стратегията формулира конкретните цели, необходими, за да се премахнат всички пречки за постигане на недискриминация и равенство в българското общество. Разбира се, тази Стратегия ще бъде предложена за обсъждане в НС и ще бъде внесена съвместно с Министерството на труда и социалната политика. България ще бъде третата страна, която ще има Стратегия за недопускане на дискриминация на пазара на труда, което е голямо постижение. Това е един стратегически документ."

Доц. Баки Хюсеинов даде примери от практиката – чуйте повече от звуковия файл.

Снимка – личен архив на доц. д-р Баки Хюсеинов 
Акцентите от деня са и в нашата Фейсбук страница. Последвайте ни. За да проследявате всичко най-важно в сферата на културата, присъединете се към групата БНР Култура.
ВИЖТЕ ОЩЕ
Национален отбор на България по спортна аеробика

17 май – Ден на българския спорт

Днешната дата 17 май е обявена за Ден на българския спорт. На 17 май 1894 г. в София пристигат първите учители по физическо възпитание от Швейцария. Тяхната мисия е да положат основите на спорта в страната ни след Освобождението. Най-известни са Шарл Шампо и Луи Айер. Ежегодно на празника се организират различни спортни мероприятия из цялата..

публикувано на 17.05.22 в 09:05

Планова техническа профилактика на 17 май

На 17 май ще бъде извършена планова техническа профилактика от 9 до 17 часа на предавателите на ултракъси вълни ЕЛИСЕЙНА 4 на честота 100.1 MHz и МОНТАНА 4 на честота 101.4 MHz, излъчващи програма "Хоризонт“;  МОНТАНА 5 на честота 99.5 MHz, излъчващ програма "Христо Ботев";  МОНТАНА 6 на честота 103.9 MHz, излъчващ програмата на Радио Видин. Възможни..

публикувано на 17.05.22 в 06:00

Таня Панайотова: Цените са сравнително стабилни, но с посока нагоре

По какъв начин се отразява настоящата ситуация на несигурност и как това влияе на борсовите цени? Какви са очакванията за световната селскостопанска реколта през тази година и как това ще се отрази на основните борсови цени? Темите коментира в "Нашият ден" Таня Панайотова от Софийската стокова борса. "След известен период на преобладаващ спад..

публикувано на 16.05.22 в 13:08
Мартин Димитров и Андрей Врабчев

Съюзите днес и националният интерес

“Съюз” е думата във фокус на това издание на предаването “Гласът на времето” . Неговата задача е да посочи ценностни ориентири в съюзяването на общества днес. Отправна точка е контекстът на войната, но дискусията съдържа и исторически анализ.  Предаването е своеобразна равносметка за активите и пасивите 15 години след като България стана..

публикувано на 16.05.22 в 10:45

Владимир Божилов: Човечеството и неговото космическо бъдеще

Космосът е неизчерпаем източник на знания за света около нас и за създаване на бъдещи науки. България е страна, която има своите предишни успехи в космическите науки и сега продължава да работи по космически изследвания, разказа доц. д-р Владимир Божилов – астрофизик, преподавател в катедра "Астрономия" на Физическия факултет към Софийския..

публикувано на 16.05.22 в 09:18