Eмисия новини
от часа

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТОВЕТЕ НА БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНО РАДИО

Българско национално радио, вписано в регистър „БУЛСТАТ“ към Агенцията по вписванията с ЕИК 000672343, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Драган Цанков” № 4 (наричано по-долу „БНР” или „РАДИОТО“), с настоящото имаме за цел да ви осведомим за това как ние, като администратор на данни, обработваме Вашите лични данни при ползването на сайтовете на БНР.

1. Обработване на данни съгласно настоящите правила

Тези правила се прилагат спрямо обработването на лични данни на посетители и потребители на някой от нашите уебсайтове.

2. Каква информация събираме за Вас?

В процеса на нашите отношения, ние събираме и обработваме Ваши лични данни (като например информация, предоставена от Вас при попълване на различни форми и формуляри на уебсайта, при контакт по телефон, кореспонденция по имейл или по друг начин). Това включва информацията, предоставена от Вас при регистрацията на уебсайта, при ползване на услуга/функционалност на уебсайта, попълване на формуляр за участие в игра, коментар или друга Ваша активност на уебсайта, участие в игра, промоция или отговор на въпрос и др., както и когато съобщавате за проблем с нашия уебсайт. Информацията, която ни предоставяте, може да включва име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, профил, снимка, възраст, дата на раждане, пол и др.

Ние няма да събираме или обработваме чувствителни лични данни, свързани с Вас (като например религиозна или етническа принадлежност, политически възгледи, здравословно състояние, сексуална ориентация), освен ако: (а) чувствителните лични данни са от значение за конкретната цел, за която обработваме личните данни; (б) когато сме задължени по закон; и/или (в) ако сте ни предоставили отделно изрично съгласие за това.

Когато, по Ваше желание и без наше искане, ползвайки уебсайта доброволно сте ни предоставили лични данни (включително чувствителни лични данни, например чрез изпращане на чувствителни лични данни в коментар на нашия уебсайт), ние ще изтрием тези лични данни от нашите системи, ако преценим, че обработването им не ни е необходимо за изпълнение на законна цел, освен ако сте направили тези данни публично достъпни (например чрез публично съобщение на уебсайта), като в този случай ще изтрием тези данни от нашия уебсайт, само ако това се изисква от закон или ако не желаем да ги запазим.

Всеки път когато посещавате уебсайта, автоматично събираме следните данни:

• технически данни, като това може да включва IP адрес, използван за свързване на компютъра ви с интернет, данни за достъп (log-in information), тип и версия на браузъра, настройка на часова зона, тип и версия на разширения на браузъра (browser plug-in), операционна система, тип устройство, марка на мобилно устройство; тези данни могат да бъдат събирани и обработвани от наше име от "бисквитки" на трети лица, за което можете да намерите повече информация в нашата Политика за "бисквитките" („cookies”); телефонен номер или имейл, използван за контакт с нас.

3. Как използваме Вашите лични данни и на какво правно основание

Общи правила

Можем да обработваме Вашите лични данни за изпълнението на договор с Вас, когато трябва да спазим и изпълним наше законово задължение; когато това е необходимо за наш (или на трета страна) легитимен интерес (например за откриване и предотвратяване на измами или за осигуряване на IT сигурност), освен когато Вашите основни интереси или основни права и свободи имат преимущество пред такива интереси; когато е необходимо да защитим Ваши жизненоважни интереси (или жизненоважни интереси на друг); и/или когато това е необходимо в обществен интерес или за упражняването на официални правомощия.

Ние обработваме Вашата лична информация по различни технически, административни и оперативни причини, като например: за да гарантираме, че съдържанието е представено по най-ефективния начин за Вас и Вашето устройство, за да подобряваме уебсайта, включително неговата функционалност, за администриране на уебсайта, за вътрешни операции, включително отстраняване на неизправности и технически проблеми, анализ на данни, тестове, изследвания, статистически цели и проучвания, за реклама и маркетинг, включително профилирани маркетингови цели, така че да предоставяме съдържание, което може да бъде от по-голям интерес за Вас, и като част от нашите усилия да поддържаме безопасни и сигурни нашите уебсайтове и подсайтове. В някои случаи ще обработваме Вашите лични данни само с Ваше съгласие. В тези случаи, когато предоставяте личните си данни, отделно ще искаме изричното ви съгласие. Съгласието си ще можете да оттеглите по всяко време. Tова обаче няма да засегне законосъобразността на обработването на данните преди оттеглянето му.

Можем да обработваме Вашите лични данни, като например идентификационни данни, данни за контакт, адрес, с цел евентуално упражняване на наши права или претенции срещу Вас в бъдеще. Това обработване се основава на легитимния ни интерес да можем да защитим правата си при евентуални спорове.

Най-често ще използваме Вашата лична информация за следното:

Потребители на уебсайт

С цел предоставяне на услуги и ползване на уебсайта, може да обработваме Ваши лични данни, като например идентификационни данни, данни за контакт и др. Това обработване на данни се основава на изпълнението на договор, по който Вие като потребител на уебсайта, сте страна или на основание изпълнението на наши законови задължения.

Можем да използваме Вашите лични данни, за да оценяваме или разбираме Вашите предпочитания за програмно съдържание и за да предоставяме съдържание, което е от значение за Вас, за да позволим участие в интерактивни функционалности на наша услуга, когато искате да използвате такива, да оценяваме или разбираме ефективността на рекламата, която показваме на Вас и на останалите потребители.

Потребители на мобилни приложения

При използване на наши мобилни приложения, можем да събираме и обработваме Ваши лични данни като: идентификационни данни, данни за контакт, данни за местоположение и др., когато Вие: • се регистрирате да ползвате нашите мобилни приложения (включително за безплатен тест) и в тази връзка ни предоставяте информация за себе си; • коментирате, оценявате или правите друга публикация, като използвате нашите мобилни приложения; • взаимодействате с нас, използвайки нашите мобилни приложения; • взаимодействате с нас чрез други средства, като например: по телефон, факс, SMS, електронна поща, социални мрежи и др. във връзка с мобилно приложение.

4. Как и на кого разкриваме вашите лични данни

Ние не продаваме личните ви данни на трети лица.

В рамките на РАДИОТО, при спазване на принципа „необходимост да се знае“, само ограничен брой служители имат достъп до Вашите лични данни. Тези служители имат задължение да пазят поверителност по отношение на личните данни. Предприети са и подходящи технически и организационни мерки за защита на личните данни. Членовете на нашия екип боравят с лични данни съобразно инструкциите на БНР и когато това е необходимо във връзка с изпълнението на задачите им.

Лични данни могат да бъдат предоставяни на държавни и/или правоприлагащи органи, ако това се изисква от приложимото законодателство или ако е необходимо за упражняване на наши права, включително права по Общи условия или за защита на наши легитимни интереси (включително легитимни интереси на трети лица), съобразно приложимото законодателство.

Вашите лични данни могат и да бъдат разкривани на трети лица, като:

(а) доставчици, които ни предоставят административни, професионални или технически услуги за осигуряване на информационни технологии (IT), сигурност и поддръжка на уеб ресурси; (б) бизнес партньори, доставчици и под/изпълнители, които ползваме за изпълнението на договор с Вас (включително за абонамент за наши услуги); (в) рекламодатели и рекламни мрежи, които изискват информация за потребителите на сайтовете и подсайтовете на БНР, за да изберат и да Ви предложат подходяща реклама. Ние не разкриваме на нашите рекламодатели информация, чрез която лицата могат да бъдат идентифицирани, а предоставяме обобщена информация за нашите потребители. Можем да използваме такава обобщена информация и за да помогнем на рекламодателите да достигнат до определена аудитория; (г) доставчици на аналитични услуги и търсачки, които ни помагат да подобрим и оптимизираме нашия уебсайт.

5. Съхранение на Вашите лични данни и предаване на данни в чужбина

Личните данни, които събираме, се съхраняват в Европейския съюз ("ЕС") и в Европейското икономическо пространство ("ЕИП"). Информацията, събрана от трети лица, чрез "бисквитки" (например чрез платформата за показване на реклами Google Double Click for Publishers), обикновено се осигурява от център за данни, който е най-близо до мястото, откъдето се генерира трафикът. Това означава, че такава информация, включително рекламният трафик, може да се управлява от сървъри, разположени в ЕИП и може да бъде предавана извън ЕИП. За повече информация, може да видите нашата Политика относно "бисквитките" („cookies”).

В допълнение, Ваши лични данни могат да бъдат предавани до и съхранявани извън ЕС и ЕИП. Когато Вашите лични данни се предават от Вашата държава в друга държава, то законите и правилата, които защитават лични Ви данни в държавата, в която се предава Вашата информация, могат да бъдат различни (или с по-ниско ниво на защита) от тези в държавата, в която пребивавате.

Нашето намерение е да не предаваме вашите лични данни извън ЕИП, освен ако не са налице подходящи защитни механизми, включително: (а) решение за наличие на достатъчно ниво на защита на Европейската комисия по отношение на държавата или държавите - получатели; (б) сертификация за „защита на поверителността" („privacy shield“); (в) подходящи задължителни корпоративни правила; (г) одобрен кодекс за поведение заедно със задължителни и изпълними ангажименти за администратора или обработващия лични данни в страната извън ЕС и ЕИП; (д) одобрен механизъм за сертифициране, заедно със задължителен и изпълним ангажимент на администратора или обработващия лични данни в държава извън ЕС и ЕИП за прилагане на подходящи предпазни мерки; или (е) стандартни договорни клаузи на ЕС, одобрени от Европейската комисия.

6. Вашите права

Можете да поискате от нас потвърждение дали личните Ви данни се обработват от нас или не, да поискате копие от личните Ви данни и/или да поискате да ги коригирате. При определени обстоятелства имате правото да изискате от нас да изтрием личните Ви данни или въз основа на правото на преносимост да поискате да предадем някои от Вашите лични данни на Вас или на други лица. Освен това имате право да възразите срещу обработването на личните Ви данни. Когато сме поискали съгласието Ви да обработваме Вашите лични данни, имате право да оттеглите това съгласие, без неблагоприятни последици. Имате право да възразите и когато обработваме Вашите лични данни на основание наш легитимен интерес (както е обяснено по-горе). Също така имате право, при определени обстоятелства, да ограничите обработването на личните Ви данни.

Моля, обърнете внимание, че Вашите права, описани по-горе, могат да бъдат ограничени в определени случаи и са предмет на приложимото законодателство за защита на личните данни; например Вашето право да възразите срещу обработването на личните Ви данни може да бъде ограничено, ако докажем, че имаме безспорни законови основания за обработването на личните Ви данни, които имат преимущество пред Вашите интереси. Ще трябва да потвърдите самоличността си и да ни предоставите допълнителни детайли, за да ни помогнете да отговорим на Вашата молба. За изпълнение на Вашето искане не се дължи такса, освен ако това е разрешено от закона, а в случай на такса, тя ще бъде разумна и пропорционална на Вашето искане.

Имате право да подадете жалба до съответните органи за защита на данните. Можете да подадете жалба в държавата-членка, в която пребивавате, където работите или където се е стигнало до предполагаемо нарушение на закон за защита на данните.

7. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Възнамеряваме да запазим Вашите лични данни само дотолкова, доколкото е необходимо в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни, не по-дълго, отколкото е необходимо за осъществяване на целите, изброени в настоящите правила и/или съгласно изискванията на приложимото законодателство, включително спазването на приложимите законови разпоредби относно минималните периоди за съхранение и/или при необходимост за упражняване на легитимните ни права (и такива на трети лица). Например, по отношение на потребителите на мобилни приложения, ще запазим Вашите лични данни за периода, през който сте свалили мобилното приложение или за срока, определен от съответното законодателство, в съответствие с нашата Политика за съхранение на данни. Моля, обърнете внимание, че може да обработваме всички Ваши лични данни, които са анонимизирани, без допълнително уведомление.

Когато обработваме Вашите лични данни въз основа на съгласие, тези лични данни ще бъдат обработвани само за периода, за който е предоставено Вашето съгласие, освен ако не сте оттеглили или ограничили съгласието си преди изтичането на този период. В тези случаи ще преустановим обработването на засегнатите лични данни за съответните цели, при спазване законовите задължения относно обработването на личните данни и/или задължения, произтичащи от необходимостта да обработваме тези лични данни с цел изпълнението на наши легитимни права (включително такива на трети лица).

8. Защита на данните

Ние съхраняваме Вашите данни на нашите сървъри и сървъри, хоствани от трети лица. Използваме подходящи технически и организационни мерки, които целят да защитят Вашите лични данни и да предотвратят неоторизиран достъп. Имаме договори с доставчиците на хостинг услуги, които включват задължения, свързани с обезпечаването на организационната и техническата сигурност на личните данни.

9. Поверителност на личните данни на деца

На уебсайта не събираме съзнателно лични данни от лица на възраст под 16 г. Ако родител или законен представител знае, че негово дете ни е предоставило личните си данни, той трябва незабавно да ни информира. Ако открием, че лице под 16 г. ни е предоставило лични данни, ще унищожим тази информация от сървърите си незабавно, освен ако изрично съгласие е дадено от родителя или настойника да обработваме личните данни на детето за определени цели.

10. „Бисквитки“ и социални мрежи

Нашият уебсайт използва "бисквитки", за да ви отличи от другите потребители на уебсайта. „Бисквитките“ улесняват разглеждането на нашите сайтове и подсайтове, а също така ни позволяват да ги подобряваме. Обработването се основава на Вашето съгласие, изразено на нашия уебсайт или чрез настройките на вашия браузър. За подробна информация относно използваните от нас "бисквитки", за какъв период и цели ги използваме, вижте нашата Политика за "бисквитките" („cookies”). Нашият уебсайт може да включва функционалности за социални медии и други онлайн платформи. Тези функционалности могат да събират информация за Вас, като напр. IP адрес и уебсайтове, които посещавате, и да активират "бисквитка", за да настроят правилно функционалността. Обработването на информация чрез взаимодействието с тези функционалности се урежда по правилата на политиката за поверителност.

11. Линкове към други уебсайтове

Нашият уебсайт може да предоставя линкове към уебсайтове, които не са под контрола на БНР. След като кликнете върху линк на трето лице, ще бъдете насочени към негов уебсайт. Ако посетите някой от тези уебсайтове, трябва да прегледате техните правила за поверителност. Ние не носим отговорност за политиките и практиките на трети лица. РАДИОТО не упражнява контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност, уведомленията или практиките на уебсайтовете или услугите на трети лица.

12. Данни за контакт

Ако имате въпроси или неясноти относно обработването на личните ви данни или желаете да упражните което и да е от Вашите права, можете да изпратите писмо, адресирано до адреса на управление на РАДИОТО.

Моля, не разкривайте никакви чувствителни лични данни, когато се свързвате с нас (напр. информация, свързана с расов или етнически произход, политически възгледи, религия или други вярвания, здраве или членство в синдикални организации, информация за съдимост и др.)

Можем да актуализираме тази Политика за поверителност, за което ще ви уведомяваме чрез публикуване на новите правила на уебсайта.

Настоящата Политика е в сила от 18.02.2020 г. и е приета с Решение по т. 4 от Протокол № РД -09-12 на Управителния съвет на БНР.

Политиката може да бъде изменяна с последващо решение на Управителния съвет на БНР.