В Белоградчик започна прием за заявления за включване в механизма лична помощ

Общинска администрация Белоградчик започна приема на заявления –декларации за включване в механизма лична помощ.

Хората с увреждания, на които е изготвена индивидуална оценка на потребностите и е издадено направление от Дирекция  „Социално подпомагане“ по реда на глава трета от Закона за хората с увреждания с определен брой часове за лична помощ, могат да заявят предоставянето на механизма лична помощ. Документите, които са необходими са Заявление – декларация по образец, направление за ползване на механизма лична помощ с определен брой часове месечно, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“, документ за самоличност /за справка/ или документ за самоличност на законния представител- родител, настойник, попечител и Декларация – съгласие личните данни да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и да бъдат предоставяни на АСП и НОИ.Във връзка с предоставянето на механизма лична помощ, община Белоградчик започва набирането и на кандидати за лични асистенти. Кандидатите трябва да представят Заявление – декларация по образец, документ за самоличност /за справка/, автобиография, копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи или декларация, че няма сключен трудов договор, Декларация, че спрямо него не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие по отношение на ползвател на лична помощ (по преценка на кандидата). 


По преценка кандидатът за асистент може да представи копие от документ, удостоверяващ успешно преминат курс на обучение за асистент или документ, удостоверяващ наличието на подходящо образователно и/или квалификационно равнище, както и Декларация – съгласие личните данни да бъдат обработвани за нуждите на механизма лична помощ и да бъдат предоставяни на АСП и НОИ. В Заявлението – декларация потребителите имат възможност да посочат кой личен асистент желаят да им бъде определен.

Механизмът лична помощ ще се предоставя на лицата с увреждане от 01.09.2019г.Документи се подават в Центъра за услуги и информация, който се намира на партерния етаж на сградата на Общинска администрация Белоградчик, в рамките на работното време. Образците на Заявленията – декларации, както и обявите моат да се видят и изтеглят от сайта на общината.


Още от БНР уеб