Да открием Китай: нов учебник по китайски език за българи

Разговор на Невена Праматарова с доц. Антония Цанкова в „Артефир“

„Китайският език е много сложен от гледна точка на това, че е съвършено различен от европейските езици. Изисква се един доста по-дълъг първоначален период към привикване към фонетиката и йероглификата, както и към начина на мислене на представителите на тази етнокултурна общност. Изискват се и много интензивни упражнения  за усвояването на отделните компоненти на езика. Новият учебник „Да открием Китай“ е специално създаден за българите и предлага всичко това“, сподели доц. д-р Антония Цанкова, ръководител на катедра „Китаистика“ на СУ „Св. Климент Охридски“. Тя и гл. ас. д-р Евелина Хайн са автори на уводния курс към българското издание, адаптирано на основата на утвърдената серия учебни пособия „Discover China“. 

Доц. Цанкова припомни, че началото на преподаването на китайски език в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ е поставено през 1953 година от известния китайски лингвист и интелектуалец проф. Джу Дъси и старши преподавателката Джан Сунфън, които изграждат методиката и съставят първите учебни пособия за преподаване на китайски език в България. Тя обясни, че новоизлезлият учебник предлага нов комуникативен подход в обучението, който превръща ученето в ефикасен и приятен процес. И по този начин езикът може да се изучава и практикува в ситуации от реалния живот, като учащите развиват умения за естествено общуване на китайски.

Доц. Цанкова разказа за традициите в изучаването на китайски език у нас и за постиженията на българските студенти от специалността „Китаистика“ към Алма матер.

Антония Цанкова завършва специалност „Китайска филология“ в Санктпетербургския държавен университет, където изучава лингвистика при световнопризнатия езиковед-китаист С. Е. Яхонтов. Защитава докторска дисертация на тема „Факултативност на аспектуално-темпоралните показатели в съвременния китайски език в СУ „Св. Климент Охридски“ през 2015 г. Преподавател в СУ по дисциплините Граматика на китайския език, Старокитайски език, Практически китайски език – устен превод и др. Научни интереси и изследвания в областта на граматиката на съвременния и класическия китайски език, функционалната лингвистика, семантиката и прагматиката.

Евелина Хайн е главен асистент в катедра „Езици и култури на Източна Азия“ в СУ „Св. Кл. Охридски“ (от 2007 г), където преподава китайска средновековна литература, китайски фолклор, фолклор на източна Азия, както и курсове по практически китайски език (устен превод). Докторант е към същата катедра (от 2016 г) с тема на подготвяната дисертация „Култът към планината Тайшан във фолклорно-религиозната традиция на Китай“. Специализирала е в Германия и в Китай. Професионалните ѝ интереси са свързани с фолклора и народните религии на Източна Азия, както и с преводи на хуманитаристика и художествена литература.