Доц. д-р Юлиан Ананиев е новият декан на Медицинския факултет в Стара Загора

Доц. Юлиан Ананиев, декан на Медицински факултет при Тракийски университет

Доц. д-р Юлиан Ананиев е новият декан на Медицинския факултет при Тракийски университет Стара Загора. На проведеното днес общо събрание на факултета той бе избран единодушно за декан на академичната структура за следващите три години!

Доц. д-р Юлиан Ананиев е роден през 1982 в гр. София. Завършва медицина в Медицинския факултет на Тракийски университет, Стара Загора през 2007 г., а през февруари 2008 г. печели конкурс за редовен докторант в Катедрата по Обща и клинична патология към същия факултет с научен ръководител проф. д-р Мая Гълъбова.
Защитава дисертация на тема „Фактори определящи развитието и прогнозата на стомашния карцином” през юни 2011, като същата година е назначен и за асистент към катедрата.
След като през 2013 година придобива специалност по „Обща и клинична патология”, д-р Ананиев печели конкурс за заемане на академична длъжност „главен асистент”, а от октомври 2014 г. заема академичната длъжност „доцент” в същата научна област.
Интересите на д-р Ананиев са предимно в областите на гастроинтестиналната патология, дерматопатологията и молекулярната патология. Активно работи по проблемите на клетъчните и молекулни фактори участващи в онкогенезата, изследването на някои генетични полиморфизми и представянето на редки клинични и морфологични случаи. Автор и съавтор е на над 50 научни публикации в български и международни научни списания, има 55 активни участия в научни форуми, сред които и такива в Германия, Франция, Великобритания, Китай, Южна Корея.
Д-р Ананиев е член на Европейското дружество по патология, Европейската асоциация за изучаване на черния дроб, Европейската мрежа по гастроинтестинална патология.

С доц. Ананиев минути след избора разговаря Диана Абрашева Още от БНР уеб