Дискусии за опазване на културното наследство ще помогнат за съставянето на наръчник

Мирена Станева - ръководител на проекта, разказва за проекта и как протичат срещите

Публични дискусии „Опазване на живите наследства“ организират от Регионалния център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО. На тях експертите от центъра представят своя проект за наръчници, чиято цел е да улесни комуникацията между всички страни, ангажирани с опазването и популяризирането на Нематериалното културно наследство.

Една от дейностите по проекта, финансиран по оперативна програма "Добро управление", е провеждането на семинари, които да повишат обществената осведоменост и да насърчат гражданското участие в опазването и популяризирането на Нематериалното културно наследство на България.

От регионалния център разчитат на активното обсъждане от страна на участниците, за да могат да бъдат формулирани насоки и препоръки за подобряване на наръчниците, които ще бъдат изработени.

Изпълнителите на проекта се надяват да спомогнат за оптимизиране на българската нормативна база в областта и в бъдеще да могат да се използват добри практики в други държави.

Две от срещите вече се проведоха. Третата е предвидена за 15 януари.


Още от Радиокафе