Европейската комисия инвестира 75 млн. евро за развитие на синята икономика.

Репортаж на Валери Великов от Радио Варна


Европейската комисия в сътрудничество с Европейския инвестиционен фонд, който е част от групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ), стартира фонд за капиталови инвестиции „BlueInvest“ с бюджет 75 млн. евро в полза на синята икономика. 

Този сектор може да играе важна роля за осъществяването на обявената в Европейския зелен пакт амбиция за постигане до 2050 г. на неутрална по отношение на въглеродните емисии икономика.

Синята икономика обхваща икономическите дейности, свързани с океаните, моретата и бреговете. В нея развиват дейност различни предприятия — от такива с дейност в морската среда до предприятия на сушата, които произвеждат стоки или услуги, свързани с морската икономика. Синята икономика включва множество обещаващи предприятия на ранен етап на развитие — често създадени с подкрепата на финансирани от ЕС програми за НИРД. Тези предприятия разработват решения в областта на възобновяемата енергия, устойчивите морски дарове, сините биотехнологии, морските информационни технологии и много други.

„BlueInvest“ е продължение на инициативата наЕвропейската комисия развитие на морския сектор, известна като „Син растеж“. Тя е насочена към потенциала на мореплавателския и морския сектор (синята икономика) за принос към устойчивото икономическо възстановяване в ЕС и по-специално, за създаване на нови работни места.

Сред основните проблеми пред синия растеж по отношение заетостта е така наречения скил габс, т.е. разликата в уменията на свързаните с морските професии в различните страни. Това каза Илзе Атанасова от Българския морски клъстер, който работи по няколко проекта на еврокомисията за насърчаване на заетостта в сферата на синята икономика и популяризиране на морските професии сред младите хора:

Европейската комисия определя като най-перспективни секторите на морския туризъм и аквакултурите. Те на челните места заедно с традиционните сектори като морски транспорт и логистика.

Морските райони и крайбрежието им, поради уникалното си географско положение (т.е. откритостта си), по традиция са центрове на нови идеи и новаторство. Фондът за капиталови инвестиции „BlueInvest“ ще подсилят допълнително потенциала им за внедряване на иновации в синята икономика