Баща и дъщеря от Оброчище са далите положителни проби от област Добрич

Два­ма жи­те­ли на об­ласт Доб­рич - ба­ща и дъ­ще­ря на 50 и 26 години, са с по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти за COVID-19, съоб­щи в сут­реш­ния си бри­финг днес ген.-ма­йор Вен­цис­лав Му­таф­чий­ски - пред­се­да­тел на На­цио­нал­ния щаб. Два­ма­та са прие­ти в ин­фек­циоз­но от­де­ле­ние на МБАЛ Доб­рич. Те са в доб­ро об­що със­тоя­ние, ин­фор­ми­ра д-р Свет­ла Ан­ге­ло­ва - ди­рек­тор на РЗИ Доб­рич и сек­ре­тар на Об­лас­тния коор­ди­на­цио­нен щаб. В доб­ро об­що със­тоя­ние са и без ус­лож­не­ния и дру­ги­те шес­ти­ма па­циен­ти, кои­то по-ра­но бя­ха ус­та­но­ве­ни с по­ло­жи­тел­ни ре­зул­та­ти за коронавирус.

За­бо­ле­ли­те са от се­ло Об­ро­чи­ще. По дан­ни на кмет­ство­то дъ­ще­ря­та е би­ла в чуж­би­на, Фран­ция, от­къ­де­то се е за­вър­на­ла на 16 март.  Ня­ма по­вод за при­тес­не­ние, уве­ри кме­тът Стоил Ни­ко­лов, се­мей­ство­то  е спаз­ва­ло ка­ран­ти­на.

Д-р Ста­нис­лав Йор­да­нов от спеш­но­то в Бал­чик съоб­щи, че ли­ней­ка от спеш­ния цен­тър на Бе­лия град е по­се­ща­ва­ла два пъ­ти адреса. "Пър­вият път па­циен­тът е от­ка­зал, а след то­ва е тран­спор­ти­ран до Доб­рич с дъ­ще­ря си и про­би­те им са по­ло­жи­тел­ни. Офи­циал­но то­ва са пър­ви­те слу­чаи в на­ша­та об­щи­на", ка­за д-р Йор­да­нов. Той уточ­ни, че еки­път е бил обо­руд­ван със за­щит­но об­лек­ло.

Подробностите чуйте в репортажа на Албена Иванова: