Иновативно сътрудничество – два факултета с общи нови специалности в ЮЗУ

Доц.д-р Преслав Димитров

За да отговорят на новите изисквания на пазара на труда, на все по-динамичните и променящи се условия, два от факултетите на Югозападния университет „Неофит Рилски“ обединиха усилия и създадоха две нови съвместни програми.

„Славянски език (руски) и туризъм“ и „Чужд език и бизнес администрация“ са дело на ръководствата на Филологическия и Стопанския факултет и вече кандидат студентите, при желание, могат да насочат избора си към тези специалности. 

„От университета, който подготвя специалисти за бъдещето, се очаква не само да отразява „горещите“ тенденции в обществото, икономиката, комуникациите, политиката, технологиите и т.н., но и да конструира изпреварващи модели и програми за обучение“, каза проф. Магдалена Панайотова - декан на Филологическия факултет.

"Новите специалности са съобразени с изискванията на съвременния пазар на труда и имат за основна цел да подготвят конкурентоспособни, високо квалифицирани специалисти", допълни доц. д-р Преслав Димитров - декан на Стопанския факултет.

Завършилите тези специалности получават ключови компетентности по два чужди езика на ниво В2.2./С1 по Общата европейска езикова рамка за работа в интеркултурна среда и могат да се реализират успешно в сферата на бизнес администрацията на национално и международно равнище, както и в други сфери на обществения и стопанския живот: в научни организации, институции и висши училища; в частни и държавни фирми с предмет на дейност, идентичен с придобитите по време на обучението в специалността компетентности; в международни компании, неправителствени организации и др.
Програмата предоставя езикова и надграждаща езиково-приложна и теоретична подготовка на студентите и профилира тяхното обучение в областта на специализирани езикови компетентности за целите на бизнеса. 

За иновативното сътрудничество, чуйте интервюто на Елеонора Тахова с доц. д-р Преслав Димитров – декан на Стопанския факултет. 


Още от БНР уеб