Осем типа местообитания пази НАТУРА 2000 в Макреш

Репортаж на Йорданка Петрова

В землището на село Раковица в община Макреш е началото на защитената зона "Западна стара планина и Предбалкан" по Директивата за местообитанията. 1 836 хектара от общинските гори попадат в тази зона, целта е да опазят 8 типа местообитания.

"Като характеристика, тези местообитания представляват букови гори, повече от половината площ представляват такива гори и следващите по площ са дъбовите гори с участие на габър. Хубавото е, че тези гори половината от тях са семенни и високостъблени, което ги прави особено ценни в горско- стопанско отношение. Общата площ на цялата зона е над 220 хиляди хектара и започва тук- от долината на река Видбол, която изтича от връх Бабин нос, и продължава по поречието на реката. Има още една обособена зона. Тя е защитена зона "Видбол", в нея имаме около 153 хектара собствени гори на община Макреш и представляват главно насаждения от цер, благун, дъб, малко черна елха, бяла върба. Тези зони опазват едни много ценни в горско-стопанско отношение насаждения, също така и доста видове, които намират тук обиталища, прехрана, мигрират птици и т.н. Зоната "Западна стара планина и Предбалкан" съвпада на 90% с още една зона. Тя се казва "Западен Балкан" и е за защита на птици. Четвъртата зона, която я имаме на територията на община Макреш е защитена зона "Макреш". В нея имаме много малко собствени гори на община Макреш. Тя представлява зона, която опазва предимно дъбови насаждения с всички видове дъб и техните спътници. Общата й площ е някъде към 20 хиляди декара. Намира се в южната част на общината. Тези, които опазват горските местообитания тук, главните ни дървесни видове са бук, дъб, габър, челна елша, планински ясен, шестилии, явори и т.н. От бозайниците всички видове ги намираме тук-  сърна, дивя свиня, вълци, чакали. От птиците цялото разнообразие. Черна мряна в реките, шипоопашата костенурка, тритон- те са защитени видове, които тук също се намират и тези зони са обособени за тяхното оцеляване", каза Веселка Борисова- инженер лесовъд, служител в отдел "Управление и стопанисване на общински гори" община Макреш.

Поражения от леден дъжд са нанесени на защитената зона "Западна стара планина и Предбалкан". След 2015 година, когато е направен планът за управление и стопанисване на тези гори, са се случили тези събития, които са нанесли вреди на местообитанията. Трябва да се направи нова оценка на тези местообитания и да се прецени какви мерки да се вземат за тяхното възстановяване.

"Ограничени са определени видове сечи. Краткосрочно- постепенните сечи и голите сечи са забранени. Водят се и са одобрени само видове сечи с възобновителен период 30 и повече години."

Ще се наложи промяна на видовете сечи, заради настъпилите увреждания, които са над 50 %. Вероятно в следващите години ще се водят и санитарни сечи, за да може да се подобри състоянието на горите и на местообитанията.

В района се намира гора на 200 години от бук- в южната част на община Макреш.

Част от горите в НАТУРА 2000 са и частна собственост. 

"Хората си ползват горите, извършват си сечите. Ограниченията са такива, че са забранени определени видове сеч, но не на 100%", допълни Веселка Борисова.

Туристическият потенциал на балкана все още не се използва:

"Прекрасна природа е. Този балкан е малко познат и на туристите. А би могло да се направи нещо по този въпрос. Има гори, които трябва да се покажат."

Още от Еко свят