Изложбата "Командирите на българското опълчение" гостува в Балчик по повод 3 март

По по­вод На­цио­нал­ния праз­ник за трети път в Балчик гостува На­цио­на­лен парк-му­зей „Шип­ка-Буз­луд­жа“. Този път с ек­спо­зи­ция­та„Ко­ман­ди­ри­те на бъл­гар­ско­то опъл­че­ние“. Из­лож­ба­та е от­во­ре­на за по­се­ще­ния в из­лож­бе­на­та за­ла на Ис­то­ри­чес­кия му­зей и мо­же да бъ­де раз­гле­да­на до началото на април. Ек­спо­зи­ция­та включ­ва 26 пос­те­ра, ор­де­ни на бъл­гар­ски и рус­ки офи­це­ри от опъл­че­ние­то, гра­мо­ти, фо­тог­ра­фии. Събитията припомня уредникът Венцислав Чаков.

Подробностите чуйте в звуковия файл: