Близо 5% от защитените зони в областта са в района на Видин

Репортаж на Йорданка Петрова

На територията на област Видин има 21 защитени зони по НАТУРА 2000, от които две са за опазване на дивите птици и 19 за опазване на природните местообитания и дивата флора и фауна. Защитените зони са: Западен Балкан, Остров Голя, Арчар, Варкан, Видбол, Видински парк, Войница, Въртопски дол, Делейна, Западна Стара планина и Предбалкан, Макреш, Ново село, Оризището, Орсоя, Остров Близнаци, Остров Кутово, Раброво, Река Лом, Тимок, Цар Петрово, Шишенци. 4.8% от защитените зони в областта са в района на Видин.

"Всички тези зони са места за туризъм, за отдих и реално повечето хора не знаят за съществуването им. В област Видин са 21 зони от екологичната мрежа НАТУРА 2000, от които две са за опазване на дивите птици. Едната е около град Видин, около село Кутово, а другата е на територията на няколко други общини. Най- близо до Видин се намират Оризището и Видински парк, като Оризището е в непосредствена близост до града, представлява една система от канали с тръстикови и папурови насаждения. Един рядък вид имаме там- видрата, застрашен от изчезване в световен мащаб. Бозайник, излиза само вечер на сушата и затова е много трудно да бъде видяна. Другите защитени зони са Остров Голя и Остров Кутово. Пак богати на видове места. Основно са свързани те с птиците- гнездяща колония на няколко вида чапли, един застрашен от изчезване вид- това е малкият корморан. Имат съхранени на места и алувиални гори, на двата острова. Това са взе зони, които са част от екологичната мрежа и за които имаме извести забрани", каза Светла Ангелова- началник на отдела по екология в общинската администрация.

Защитените зони са определяни чрез критерии от експерти и след проучвания на терен. На база на двете директиви- за опазване на дивите птици и за опазване на природните местообитания са изготвени документите, с които са внесени предложения в Министерството на околната среда и водите да бъдат обявени за защитени. 

"Имаме и някои забрани в тези и територии- не можем да строим нови сгради, пристанища, терминали и промишлени предприятия. Не могат да се унищожават островни образувания, когато защитената зона е остров; да се добиват подземни богатства; не можем да депонираме и временно да съхраняваме отпадъци; да се извършват дейности, свързани с отводняване, пресушаване или подмяна на водния режим; да се извършват в сечи в горите от местни видове, които водят до тяхното намаляване; не могат да се извършват сечи в радиус от около 300 метра около гнездата на птиците и други."

Гражданите имат възможността свободно да се разходят на открито в защитените зони и да ги използват свободно за туризъм:

"Стига да можем, така да кажем, съвместно да си съжителстваме с тези видове, мисля че можем да правим всичко. Идеята е да не строим и да не строим техните места, в които се развиват", допълни Светла Ангелова.

Репортажът е по проект "Организиране и провеждане на информационна кампания за НАТУРА 2000 зоните на територията на област с административен център Видин" по Оперативна програма "Околна среда" 2014-2020 г.

Още по темата може да чуете в звуковия файл.

Още от Еко свят